esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Pašvaldību savienības kapacitātes stiprināšana pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības institūcijās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas Pašvaldību savienības administratīvo kapacitāti, lai nodrošinātu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES lēmumu pieņemšanas procesā un tuvinātu Eiropas Savienības lēmējvaru Latvijas iedzīvotājiem. Sekmīgai līdzdalībai ES līmeņa lēmumu pieņemšanas procesā nepieciešams paaugstināt LPS kapacitāti, kā arī uzlabot LPS līdzdalību nacionālo interešu pārstāvēšanā ES institūcijās. Mērķa grupa ir LPS darbinieki. Projekts tiks īstenots no 2010.g.1.septembra - 2011.g. 31.augustam. Plānotās darbības: - darbinieku līdzdalība ES Reģionu komitejas plenārsēdēs, Eiropas Vietējo pašvaldību un Reģionu padomes Kohēzijas un teritoriālās politikas, Transporta jautājumu, Informācijas sabiedrības darba grupās, Pašvaldībās ievēlēto sieviešu komitejas sanāksmēs; - atzinumu sniegšana par ES institūcijās skatāmajiem jautājumiem; - LPS mājas lapas ES sadaļas uzlabošana; - projekta administrēšana; - sabiedrības informēšana. Rezultāti: - paaugstināta LPS administratīvā kapacitāte Latvijas pašvaldību interešu pārstāvībā lēmumu pieņemšanas procesā ES institūcijās; - modernizēta mājas lapa; - informēta sabiedrība.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika atbalstīta LPS padomnieku līdzdalība Eiropas Savienības Reģionu komitejas pozīciju formulēšanā, kā arī ekspertu dalība Kohēzijas un teritoriālās politikas darba grupā, Enerģijas jautājumu tīkla sanāksmēs, Transporta jautājumu darba grupas sēdēs, Informācijas sabiedrības un e-pārvaldības darba grupas sēdēs un sanāksmēs, Pašvaldībās ievēlēto sieviešu komitejas sanāksmēs. Tādējādi tika nodrošināta efektīvāka Latvijas Pašvaldību savienības līdzdalība Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesos un sadarbība ar starptautiskajiem un nacionālajiem partneriem. Projekta rezultātā stiprināta Latvijas Pašvaldību savienības administrācijas kapacitāte, lai panāktu aktīvāku, kvalitatīvāku un efektīvāku biedrības līdzdalību Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un tuvinātu Eiropu Latvijas iedzīvotājiem
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-24
Projekta kopējais finansējums: 35 538.07 EUR / 24 976.30 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 33 050.42 EUR / 23 227.97 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 487.65 EUR / 1 748.33 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 538.08 EUR / 24 976.30 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 33 050.43 EUR / 23 227.97 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 487.65 EUR / 1 748.33 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/119
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība"
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: M.Pils iela 1, Rīga, LV-1050
Telefons: 67226536
Fakss: 67212241
Statuss: Pabeigts