esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Centra "Valdardze" darbības kapacitātes paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt centra „Valdardze” kapacitāti publisko pakalpojumu sniegšanā. Realizējot projekta aktivitātes, nodrošināt kvalitatīvu, efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušām personām. Tiešā mērķa grupa ir nodibinājuma centra „Valdardze” 20 darbinieki: centra speciālisti (psihologi, psihiatrs/psihoterapeits, deju terapeite, mākslas terapeite, mediķis, sociālie darbinieki, audzinātājas) Projekta netiešā mērķa grupa ir pakalpojuma sadarbības iestādes: - pašvaldību sociālie dienesti un bāriņtiesas; - vardarbībā cietušās sievietes. Galvenās aktivitātes: 1. Publisko pakalpojumu pielāgošana un ieviešana atbilstoši kvalitātes standartiem, kā arī pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriju izstrādāšana; 2. Centra klientu datu bāzes analīze; 3. Darbinieku profesionālās kompetences paaugstināšana, t.sk., supevīzijas un kovīzijas nodrošināšana; 4. Pieredzes apmaiņas brauciens, jaunas prakses apgūšana; 5. Sabiedrības informēšana (bukleta izdošana, centra interneta mājas lapas papildināšana, projekta noslēguma semināra organizēšana); Rezultāti: 1. Tiks veikta publisko pakalpojumu pielāgošana un ieviešana atbilstoši kvalitātes standartiem, kā arī pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kritēriju izstrādāšana; 2. Tiks paaugstinātas darbinieku zināšanas, kompetence, apgūta jauna prakse darbā ar vardarbībā cietušām sievietēm, t.sk., ar sievietēm imigrantēm, sievietēm, kuras no vardarbības cietušas ārzemēs; 3. Tiks izanalizēta iepriekšējos gados sniegto pakalpojumu datu bāze. Iegūtie rezultāti un to interpretācijā tiks prezentēta pašvaldību sociālā darba un bāriņtiesu speciālistiem ar mērķi sekmēt preventīvo darbu vardarbības novēršanai. Projekta realizētājs: Nodibinājums "Centrs Valdardze” Projekta norises vieta: Valmiera; Latvijas Republika Projekta norises laiks: 12 mēneši, 01.10.2010-30.09.2011

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikta centra 1000 klientu lietu datu analīze. Eksperta vadībā 2 reizes mēnesī darba grupā tika strādāts pie publisko pakalpojumu pielāgošanas kvalitātes kritērijiem un standartiem, rezultātā izstrādājot šos dokumentus. Darbiniekiem veiktas apmācības par komandas veidošanu, stratēģiju izstrādāšanu, bērnu tiesībām, vardarbības psiholoģiskiem apskatiem, publisko pakalpojumu pielāgošanas kvalitātes standartiem. Apmācībās un darba grupās iesaistīti 20 centra darbinieki. Darba kvalitātes, profesionalitātes uzlabošanai un „izdegšanas” sindroma mazināšanai darbiniekiem tika organizētas supervīziju nodarbības. Projekta ietvaros uzlabota nodibinājuma mājas lapas www.valdardze.lv informācija un pārtulkota 3 valodās- vācu, krievu, angļu. Projekta ietvaros veikti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni – viens ārvalstu uz Vāciju Halles un Giterslo pilsētām, kur iepazinās ar dažādu krīzes centru darbību, un viens Latvijā, apmeklējot krīzes centrus Talsos un Ventspilī. Projekta noslēgumā noorganizēts informatīvs seminārs pašvaldību sociāliem darbiniekiem, skolu sociāliem pedagogiem, bāriņtiesu un policijas darbiniekiem, lai informētu par projektā paveikto, izstrādātiem publisko pakalpojumu standartiem, veikto klientu datu analīzi, centra darbību.
Īstenotāja statuss: Nodibinājums
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-01-03
Projekta kopējais finansējums: 34 064.97 EUR / 23 941.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 680.41 EUR / 22 265.12 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 384.56 EUR / 1 675.88 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 34 064.97 EUR / 23 941.00 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 680.41 EUR / 22 265.12 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 384.56 EUR / 1 675.88 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/167
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Centrs Valdardze”
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 30.09.2011.
Juridiskā adrese: Raiņa iela 9f, Valmiera, LV-4201
Telefons: 29178330
Fakss: 64220686
Statuss: Pabeigts