esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekts „Biedrības „Baltā māja” līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veicināšanai Līvānu novadā” paredz ar vairāku savstarpēji papildinošu aktivitāšu palīdzību uzlabot izpildvaras, lēmējvaras, nevalstiskā sektora un sabiedrības kopumā sadarbību, lai tiktu rasti kvalitatīvāki un atbilstošāki risinājumi lēmumu pieņemšanas procesos Līvānu novada aktuālo problēmu mazināšanai. Projekta vispārīgais mērķis: Sekmēt Līvānu novada nevalstiskā sektora aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos savā pašvaldībā un veicināt biedrības „Baltā māja” līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta galvenās aktivitātes un to uzdevumi: 1. Seši apmācību semināri biedrības „Baltā māja” 15 darbiniekiem un biedriem zināšanu un praktisku iemaņu paaugstināšanai par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā. 2. Sešas tematiskas diskusijas-apaļie galdi, kuru dalībnieki- Līvānu novada pašvaldības deputāti, darbinieki un Līvānu novada NVO sektora pārstāvji, apzinās aktuālākās problēmas novadā dažādās jomās un kopīgi meklēs kvalitatīvākus risinājumus to mazināšanai lēmumu pieņemšanas procesos. 3. Divi pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru mērķis ir iepazīt NVO un Ministru Kabineta sadarbības labās prakses piemērus politikas ietekmēšanā. 4. Pieredzes apmaiņas brauciens ar mērķi iepazīties ar sadarbības partneru Vācijā pieredzi lēmumu pieņemšanas procesos savā valstī. 5. Projekta noslēguma informatīvs seminārs ar mērķi sniegt informāciju par projekta rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem. 6. Projekta publicitātes nodrošināšana. Projekta tiešie dalībnieki- 15 biedrības „Baltā māja” darbinieki un biedri. Projekta netiešie dalībnieki- Līvānu novada domes darbinieki un deputāti, Līvānu novada pašvaldības iestāžu atbildīgie darbinieki un speciālisti, Līvānu novada NVO- kopā 230 personas. Projekta informācijas guvēji- Līvānu novada iedzīvotāji ( 14000 personas uz 01/01/2010); Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvji. Projekta rezultāti: 1. Apmācīti organizācijas biedri un darbinieki. 2. Notikušas diskusijas-apaļie galdi 3. Izveidota Līvānu novada NVO padome. 4. Noorganizēti informatīvi pieredzes apmaiņas pasākumi par NVO un MK sadarbību. 5. Parakstīts MK un NVO sadarbības memorands. 6. Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens. 7. Noorganizēts projekta noslēguma informatīvais pasākums. 8. Izveidoti un izplatīti projekta publicitāti nodrošinoši materiāli- buklets, piezīmju bloknots ar ES un ESF logo, 6 problēmraksti, publikācijas.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika noorganizēti 6 apmācību semināri biedrības „Baltā māja” 15 darbiniekiem un biedriem zināšanu un praktisku iemaņu paaugstināšanai par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos sabiedrības vajadzībām, 2 konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu ES fondiem, 2 biznesa konsultāciju cikli, kuru rezultātā tika sagatavots projekta pieteikums un biznesa plāns šūšanas darbnīcas izveidošanai. Notikušas 6 tematiskas diskusijas-apaļie galdi, kurās piedalījās Līvānu novada pašvaldības deputāti, darbinieki un Līvānu novada NVO sektora pārstāvji, un apzināja aktuālākās problēmas novadā dažādās jomās un kopīgi meklēja kvalitatīvākus risinājumus to mazināšanai lēmumu pieņemšanas procesos. Projekta ietvaros veikti 2 pieredzes apmaiņas pasākumi, kuru mērķis bija iepazīt NVO un Ministru Kabineta sadarbības labās prakses piemērus politikas ietekmēšanā, tika parakstīts MK un NVO sadarbības memorands. Pieredzes apmaiņas brauciens pie sadarbības partneriem Vācijā veikts ar mērķi iepazīties ar sadarbības partneru pieredzi lēmumu pieņemšanas procesos savā valstī. Projekta noslēgumā noorganizēts informatīvs seminārs, sniedzot informāciju par projekta rezultātiem Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvjiem. Projekta rezultātā tika uzlabota izpildvaras, lēmējvaras, nevalstiskā sektora un sabiedrības kopumā sadarbība, lai tiktu rasti kvalitatīvāki un atbilstošāki risinājumi lēmumu pieņemšanas procesos Līvānu novada aktuālo problēmu mazināšanai
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-02-22
Projekta kopējais finansējums: 14 915.41 EUR / 10 482.61 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 871.34 EUR / 9 748.83 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 044.07 EUR / 733.78 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 14 915.42 EUR / 10 482.62 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 871.34 EUR / 9 748.83 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 044.08 EUR / 733.78 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/171
Projekta īstenotājs: Biedrība „Baltā māja”
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Juridiskā adrese: Stacijas 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Telefons: 65381707
Fakss: 65381707
Statuss: Pabeigts