esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jēkabpils novada biedrību kapacitātes paaugstināšana sociālajā jomā „Pasniedz roku!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir: Stiprināt Jēkabpils novada nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālajā jomā, nodrošinot biedru apmācības un atbalsta pasākumus, kā arī pilnveidojot sociālās palīdzības pakalpojumu kvalitāti iesniedzējorganizācijā un izveidojot šo pakalpojumu divās partnerorganizācijās. Projekta galvenās aktivitātes: - Organizāciju biedru apmācības; - Psiholoģiskā atbalsta grupas un supervīzijas nodrošinājums; - Sociālo pakalpojumu sniegšanas pilnveidošana iesniedzējorganizācijā; - Sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmas izstrāde un pakalpojumu sniegšanas uzsākšana divās partnerorganizācijās; - ESF projekta pieteikuma izstrāde sociālo pakalpojumu sniegšanas attīstībai. - Diskusiju grupas par sociālā atbalsta sniegšanas metodēm NVO sektorā sadarbībā ar pašvaldību; - Iedzīvotāju iniciatīvas grupu izveidošanās stimulēšana apdzīvotās vietās ar kritisku sociālo situāciju; - Projekta publicitātes pasākumi Jēkabpils novadā; Projekta rezultātā tiek paaugstināts iesniedzējorganizācijas, partnerorganizāciju un trīs iesaistīto organizāciju biedru zināšanu līmenis un darbības areāls. Tiek pilnveidota sociālā atbalsta sistēma, ko, sadarbojoties ar pašvaldību, nodrošina nevalstiskais sektors. Tiek uzlabots gan dzīves līmenis sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, gan arī paaugstināta nevalstisko organizāciju kapacitāte sociālajā jomā, paplašināta to darbības sfēra, auditorijas loks, kā arī paaugstināta līdzdalības pakāpe pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta rezultāti: Projektā iesaistītas kopā 9 nevalstiskās organizācijas un to 102 biedri. Notikušas 24 praktiskās un 12 teorētiskās nodarbības par dažādām tēmām (ģimene, dārzs, floristika, izglītība, veselība u.tml.), 12 praktiskās nodarbības IT un interneta resursu praktiskajā pielietošanā, 24 psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbības. Pilnveidota sociālo pakalpojumu sniegšana biedrībā „Ūdenszīmes”, „Cerību logi” un „Dzīves prasme”. 960 stundas nodrošināta publiskā pieejamība izveidotajai Lietotu apģērbu apmaiņas sistēmai. Notikušas 33 psiholoģiskā atbalsta un supervīzijas grupas biedrību biedriem un darbiniekiem. Norisinājušās 4 diskusijas par sociālā atbalsta sniegšanas metodēm NVO sektorā sadarbībā ar pašvaldību, 6 tikšanās iedzīvotāju iniciatīvas grupu izveidošanās stimulēšanai apdzīvotās vietās ar kritisku sociālo situāciju. Projekta notika noslēguma seminārs notika un tajā piedalījās gan visas projektā iesaistītās biedrības, gan pašvaldības pārstāvji. Tika izvērtēts 2012. gadā projekta ietvaros paveiktais, apkopoti ieteikumi nākamajam periodam. Pēc semināra izstrādāta koncepcija „NVO sektors – sociālās vides uzlabošanā Jēkabpils novadā”, kas ir publicēta biedrības „Ūdenszīmes” mājaslapā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-26
Projekta kopējais finansējums: 27 790.15 EUR / 19 531.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 566.94 EUR / 17 968.55 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 223.21 EUR / 1 562.48 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 27 790.16 EUR / 19 531.04 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 566.95 EUR / 17 968.55 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 223.21 EUR / 1 562.48 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/006
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ūdenszīmes"
Sadarbības partneris: Nodibinājums „Mārtiņa fonds”,Biedrība „Dzīves prasme”,Biedrība „Cerību logi”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Jēkabpils novads, Rubenes pagasts, Kaldabruņas skola. Aktivitātes tiek realizētas visā Jēkabpils novada teritorijā
Juridiskā adrese: Mežmāras, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229
Telefons: 29548967; 26167960
WWW adrese: http://www.udenszimes.lv
Statuss: Pabeigts