esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” kapacitātes stiprināšana līdzdalībai sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti plānošanas un kvalitātes izvērtēšanas procesos

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” līdzdalību lēmumu pieņemšanā sociālo pakalpojumu politikas plānošanas procesā un nodrošināt augstu biedrības biedru līdzdalības pakāpi publisko sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti dzīves kvalitātes aspektu nodrošinājuma vērtēšanā, izstrādājot un ieviešot dzīves kvalitātes izvērtēšanas sociālajos pakalpojumos metodoloģiju. Projekta tiešā mērķagrupa ir biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” biedri. Projektu īstenos biedrība „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”, laika periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2012. Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta un ieviesta dzīves kvalitātes izvērtēšanas sociālajos pakalpojumos cilvēkiem ar invaliditāti metodoloģija, izstrādātas vadlīnijas dzīves kvalitātes nodrošināšanai sociālos pakalpojumos, izstrādāta interaktīvā anketa datu bāzes ieguvei par pakalpojumu kvalitāti no pakalpojumu saņēmēju viedokļa, sagatavoti eksperti, kuri būs gatavi veikt dzīves kvalitātes izvērtēšanu arī pēc projekta ieviešanas, kā arī būs izveidota sadarbības platformu ar sociālās jomas lēmumu pieņēmējiem tieši sociālo pakalpojumu politikas plānošanā un kvalitātes izvērtēšanā. Projekta rezultātā biedrība būs nostabilizējusi līdzdalību lēmumu pieņemšanā sociālo pakalpojumu politikas plānošanas procesos un tai būs pietiekama kapacitāte dzīves kvalitātes nodrošinājuma aspektu izvērtēšanā cilvēkiem ar invaliditāti publiskos sociālos pakalpojumos.

Project results: Projekta īstenošanas laikā ir pilnībā sasniegts uzstādītais projekta mērķis - ir panākta aktīva un kvalitatīva biedrības „Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” līdzdalība lēmumu pieņemšanā sociālo pakalpojumu politikas plānošanas procesā, parakstot sadarbības līgumu ar LR Labklājības ministriju par dzīves kvalitātes izvērtēšanu, sniedzot atzinumus LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamentam par veiktajiem dzīves kvalitātes izvērtējumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros, pēc LR Labklājības ministrijas lūguma organizējot seminārus aprūpes centru vadošajam personālam par dzīves kvalitātes nodrošināšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, organizējot sadarbībā ar LR Labklājības ministriju fokusgrupas diskusiju par deninstitucionalizācijas uzsākšanu valstī, aktīvi līdzdarbojoties „Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2013 – 2019 gadam” izstrādes procesā. Īstenojot projektu, ir nodrošināta augsta biedrības biedru līdzdalības pakāpe publisko sociālo pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti dzīves kvalitātes nodrošinājuma vērtēšanā, izstrādājot īpaši Latvijas situācijai adaptētu dzīves kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju un ieviešot metodoloģiju, veicot dzīves kvalitātes nodrošinājuma izvērtēšanu 5 sociālos pakalpojumos cilvēkiem ar invaliditāti. Ar izvērtējumu rezultātā izstrādātajiem atzinumiem ir iepazīstināti pakalpojumu sniedzēji un pārraugošās institūcijas, tā veicinot izvērtēto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Projekta īstenošanas gaitā izveidota darba grupa, izstrādāta metodoloģija dzīves kvalitātes nodrošināšanas izvērtēšanai publiskos sociālos pakalpojumos, izstrādāts materiāls "Vadlīnijas dzīves kvalitātes nodrošināšanai publiskos sociālos pakalpojumos", īstenota apmācību programma un apmācīti 15 biedrības biedri par dzīves kvalitātes izvērtēšanu sociālos pakalpojumos, veikta 5 dažādu sociālo pakalpojumu izvērtēšana, mājaslapā www.lkndz.lv pieejami materiāli un anketas sociālo pakalpojumu izvērtējumam, noorganizēts 1 seminārs socialās jomas publisko pakalpojumu sniedzējiem un noslēguma informatīvais seminārs.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-03-01
ESF Funding: 31 865.38 EUR / 22 395.12 LVL;
  • ESF Funding: 29 338.46 EUR / 20 619.19 LVL;
  • ESF private funding: 2 526.92 EUR / 1 775.93 LVL;
Total ESF spent: 31 865.38 EUR / 22 395.12 LVL;
  • ESF spent: 29 338.46 EUR / 20 619.19 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 526.92 EUR / 1 775.93 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/015
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi"
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: -
Legal address: Robežu iela 6-1, Rīga, LV-1004
Phone: 26176901
Fax: 67970947
www: http://www.lkndz.lv
Status: Pabeigts