esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība” (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta biedrības „Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība ” (Tukuma NVOA) kapacitātes stiprināšana un darbības attīstība” vispārējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekts tiks īstenots, sasniedzot tiešo mērķi – stiprināt Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienības (Tukuma NVOA) kapacitāti un attīstīt tās darbu aizstāvot savas intereses, piesaistot papildus finansējumu ideju īstenošanai un sekmējot darbības atpazīstamību vietējā sabiedrībā. Tukuma, Jaunpils un Engures novadu NVO – Tukuma NVOA biedriem – ir daudzi labi sadarbības piemēri savā starpā, ar vietējām pašvaldībām un vietējiem medijiem. Tukuma NVOA biedru pasākumi ir atbalstīti un atzīti sabiedrībā. Tajā pašā laikā ir vēl ļoti daudzas neizmantotas iespējas darbības attīstībai, kas pamatā balstās uz nepietiekamām zināšanām, praktiskās pieredzes trūkumu. Lai sekmētu mērķu sasniegšanu, tiks īstenotas sekojošas aktivitātes: - Apmācības interešu aizstāvībā, projektu izstrādē un vadībā, budžeta plānošanā un grāmatvedībā un publiskā tēla veidošanā - Interešu aizstāvība novadu Domēs / līdzdalība lēmumu pieņemšanā - Projektu ideju izstrāde un finansējuma piesaiste - NVOA darbības stratēģijas 7 gadiem izstrāde - Juridiskās konsultācijas NVOA biedriem - Atvērto durvju dienas iedzīvotājiem NVOA - Studiju vizīte Tukuma NVOA biedriem - Informatīvo materiālu sagatavošana un publicēšana un informatīva materiāla (bukleta) izdošana. Projekta tiešā mērķa grupa ir 135 Tukuma NVOA biedri, netiešā mērķa grupa – sabiedrība kopumā (44350 iedzīvotāji Tukuma, Jaunpils un Engures novados). Projekta rezultātā tiks: - Apmācīti 130 Tukuma NVOA biedri aktuālās tēmās; - 5 Tukuma NVOA biedri būs piedalījušies ārvalstu studiju vizītē; - Ne mazāk kā 20 Tukuma NVOA biedri būs piedalījušies interešu aizstāvības, finanšu piesaistes un Tukuma NVOA darbības stratēģijas izstrādes darba grupās; - Tukuma NVOA biedriem būs nodrošinātas juridiskās konsultācijas 200 stundu apjomā; - Sagatavoti un vietējos medijos un informācijas portālos publicētas ne mazāk kā 10 publikācijas par projekta tematiku sabiedrības informēšanas nolūkos; - Notikušas 12 atvērto durvju dienas Tukuma NVOA darbības popularizēšanai un jaunu biedru piesaistei; - Izdots buklets 1000 eks par Tukuma NVO darbu; - Nodrošināta projekta publicitāte; - Stiprināta Tukuma NVOA biedru kapacitāte un sekmēta darbības attīstība. Projekts tiks īstenots 12 (divpadsmit) mēnešus Tukuma, Jaunpils un Engures novadu teritorijās. Par projekta ieviešanu atbildīga būs Tukuma NVOA. Projekta kopējais budžets ir 23067.10 LVL.

Project results: Projektā plānotās aktivitātes ir ieviestas sekmīgi - noorganizētas apmācības interešu aizstāvībai, projektu izstrāde un vadībā, budžeta plānošanā un grāmatvedībā, publiskā tēla veidošanā, izstrādāta NVOA stratēģija turpmākajiem 7 gadiem, noorganizētas 12 atvērto durvju dienas iedzīvotājiem NVOA, kurās piedalījās ap 300 iedzīvotājiem, NVOA biedriem tika sniegtas juridiskās konsultācijas, tika noorganizēta pieredzes apmaiņas vizīte uz Gotlandi, sagatavots informatīvais materiāls un buklets par Tukuma NVOA, noorganizēts noslēguma seminārs projekta rezultātu izvērtēšanai. Par visām projekta aktivitātēm tika sagatavotas preses relīzes, informatīvie materiāli, kas tika publicētas vietējos laikrakstos, pašvaldību mājas lapās u.c.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Riga Region
Last change: 2013-03-27
ESF Funding: 31 892.83 EUR / 22 414.41 LVL;
  • ESF Funding: 29 363.73 EUR / 20 636.95 LVL;
  • ESF private funding: 2 529.10 EUR / 1 777.46 LVL;
Total ESF spent: 31 892.83 EUR / 22 414.41 LVL;
  • ESF spent: 29 363.73 EUR / 20 636.95 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 529.10 EUR / 1 777.46 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/026
Project Promoter: Biedrība "Tukuma Nevalstisko Organizāciju Apvienība"
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Talsu ielā 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Legal address: Talsu iela 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Phone: 63124878, 29516262
Fax: -
www: http://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba
Status: Pabeigts