esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta "Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos" (Projekts) mērķis ir stiprināt biedrības "Jaunatnes līderu koalīcija" kapacitāti, īstenojot interešu aizstāvības programmu jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos. Lai sasniegtu Projekta mērķi ir definētas sekojoši tematiskie virzieni: - Interešu aizstāvības programma, - Finansējuma piesaistes programma, ietverot sekojošas aktivitātes - apmācības, līdzdalība lēmumu pieņemšanā, konsultācijas, informatīvo materiālu izdošana, noslēguma konference. Projekta īstenošanas laikā tiks aptverta sekojoša mērķgrupa: Tiešā projekta mērķa grupa: - 100 JLK biedri - 100 noslēguma konferences dalībnieki - jaunieši, jaunatnes NVO, vietējo pašvaldību un mediju pārstāvji. Netiešā mērķa grupa: 1000 jaunatnes darba attīstībā ieinteresēto (jaunieši, pašvaldību darbinieki, pedagogi, vecāki). Projekts tiks īstenots visā Latvijas teritorijā. Projekta īstenošanas laikā tiks sasniegti sekojoši rezultāti: - 100 apmācību un programmu dalībnieki, - 50 novadu pašvaldībās aizstāvētas jauniešu intereses, - 100 projekta noslēguma konferences dalībnieki, - ne mazāk kā 10 tematiskās publikācijas medijos, - 100 konsultācijas tematikā, - informācija par projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem, pieejama interneta vidē, - publicitātes instrumenti - 100 pildspalvas, - 1 projekta novērtēšanas ziņojums. Projekts tiks īstenots 12 (divpadsmit) mēnešus. Projekta kopējais budžets ir 18424,00 LVL.

Projekta rezultāti: Projekta „Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos” mērķis - stiprināt biedrības „Jaunatnes līderu koalīcija” (JLK) kapacitāti, īstenojot interešu aizstāvības programmu jaunatnes politikas jomā Latvijas reģionos, ir sasniegts. Projekta īstenošanas laikā JLK ir: - ieguvis neatsveramu pieredzi darbības tematikā, - paplašinājis savu sadarbības tīklu, - piesaistījis jaunus brīvprātīgos JLK pastāvīgās darbības nodrošināšanai, - kļuvis atpazīstams daudzās pašvaldībās Latvijā, - ietekmējis attīstības procesus darbam ar jaunatni vietējās pašvaldībās gan lēmumu pieņemšanas, gan finanšu piesaistes jomā - turpina darboties projektā izveidotā sadarbības formātā joprojām. Lai sasniegtu projekta mērķi tika definētai 2 darbības tematiskie virzieni: Interešu aizstāvības programma un Finansējuma piesaistes programma, kas ietvēra sevī apmācības, līdzdalību lēmumu pieņemšanā, konsultācijas, informatīvo materiālu izdošanu, noslēguma konferenci. Projekta plānotā mērķa grupa bija 100 JLK biedri/dalībnieki - jaunieši, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi – no visiem Latvijas reģioniem, ieinteresēti jauniešu interešu aizstāvībā Latvijas reģionos, kas arī tika sasniegta. Aktīvāk tika pārstāvētas Rīgas, Zemgales un Vidzemes novada pašvaldības, bet iesaistītas visas Latvijas pašvaldības. Programmu dalībniekiem tika nodrošinātas apmācības, lai kopīgi apgūtu pamatzināšanas un attīstītu prasmes jauniešu interešu aizstāvības īstenošanai vietējās pašvaldībās un finanšu piesaistes jomā. Tika īstenotas dažādas dalībnieku iniciatīvas, kurās tika iesaistīta arī plašāka sabiedrība (netiešā mērķa grupa): - pašvaldībās pieņemti jauniešiem draudzīgi lēmumi (par jaunatnes darbinieku štata vietu izveidi, par jaunatnes stratēģiju izstrādes uzsākšanu, par projektu konkursiem jauniešu ideju īstenošanai, u.c.), - dibinātas jaunas jauniešu organizācijas un neformālās jauniešu grupas, - īstenoti vietējai sabiedrībai nozīmīgi izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, - uzsākta reģionu jauniešu sadarbība starptautiskā līmenī, - piesaistīts finansējums dažādu jauniešu iniciatīvu īstenošanai un idejas ieviestas, u.c. Lai informētu par projekta sasniegumiem, popularizētu iegūto pieredzi, papildus preses relīzēm un publikācijām tika organizēta projekta noslēguma konference, kurā plānoto 100 dalībnieku vietā piedalījās 125 dalībnieki. Stiprinot JLK kapacitāti un sekmējot JLK darbības attīstību ir sekmēta jauniešu līdzdalība pilsoniskās sabiedrības attīstībā Latvijas reģionos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-21
Projekta kopējais finansējums: 26 193.16 EUR / 18 408.66 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 116.04 EUR / 16 948.85 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 077.12 EUR / 1 459.81 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 26 193.16 EUR / 18 408.66 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 116.03 EUR / 16 948.84 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 077.13 EUR / 1 459.82 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/031
Projekta īstenotājs: Biedrība "Jaunatnes līderu koalīcija"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: Smilšu iela 38-3, Tukums, LV-3101
Juridiskā adrese: Smilšu iela 38-3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Telefons: 26406142
Fakss: -
WWW adrese: http://-
Statuss: Pabeigts

Bukleti, informatīvie materiāli

Buklets "Biedrība Jaunatnes līderu koalīcija"