esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Administratīvās kapacitātes stiprināšana vardarbībā cietušo bērnu un ģimeņu rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Ar 2010.gada 1.janvāri Latvijas Bērnu fonds veic valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojuma administrēšanu no vardarbības cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai. Iegūtā pieredze un prakse rāda, ka praktiski netiek veikts darbs ar cietušā ģimeni. Vienlaikus ģimenē cietušo bērnu skaits turpina pieaugt. Valstī nav arī izstrādāta vienota sistēma, metodika šim darbam. Projekta partneris Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir sācis darbu pie šādas metodikas izstrādes. Kopīgi ar partneri, kas ir viens no septiņiem NVO, kas Latvijā nodrošina šos pakalpojumus un ir projekta mērķa grupa, projekta ietvaros noteikts mērķis: uzlabot 8 nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā vardarbībā cietušajiem bērniem un ģimenēm Latvijā un veicināt to līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā. Aktivitāšu īstenošana aptvers centru vadošo darbinieku izglītošanu par iespējām piedalīties politikas procesā, lēmumu pieņemšanā, e-tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, darba organizāciju un labās prakses darbnīcas. Psihologiem, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm – praktiskie treniņi un supervīzija. Projekta partneriem un mērķa grupai – starptautiskās pieredzes apgūšana. Aktivitātes izstrādātas, lai kompleksi no dažādiem aspektiem pakalpojuma administrēšanā un nodrošināšanā iesaistītajiem paaugstināto profesionālo kapacitāti. Aktivitāšu rezultātā kā būtiskāko jāmin praktiskās pieredzes iegūšanu un izmantošanu speciālistiem darbam ar ģimeni (sniegtā pakalpojuma uzlabošana un inovatīva pakalpojuma ieviešana), centru atbildīgo darbinieku kapacitātes paaugstināšana dalībai politikas plānošanā un ieviešanā, līdzdalības starptautiskajā sadarbības tīklā un vietējā sadarbības tīkla attīstīšana. Projekts sākot ar 2012.gada 1.janvāri ilgs12 mēnešus.

Project results: Projekta mērķis -uzlabot 8 nevalstisko organizāciju kapacitāti sociālā rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanā vardarbībā cietušajiem bērniem un ģimenēm Latvijā un veicināt to līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā- tika sasniegts, jo kvalitatīvi tika īstenotas visas plānotās aktivitātes. Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneri nodibinājumu „Allažu Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”. Projekta aktivitāšu īstenošana aptvēra 8 krīžu centru 15 vadošo darbinieku izglītošanu par iespējām piedalīties politikas procesā, lēmumu pieņemšanā, e-tehnoloģiju izmantošanu ikdienā, darba organizāciju un labās prakses darbnīcas. Savukārt šo krīžu centru 10 psihologiem, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm – tik organizēti 4 dienu praktiskie treniņi un 5 dienu supervīzija. Praktisko treniņu laikā viņi ieguva teorētiskās zināšanas par jautājumiem, kas saistīti darbā ar ģimenēm, kurās bērns ir cietis no vardarbības. Šīs zināšanas pēc tam tika pielietotas praktiski darbā un analizētas supervīzijās. Projekta partneris un mērķa grupa piedalījās starptautiskās pieredzes apgūšanā - 10 darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Francijā, komandējuma mērķis bija iegūt pieredzi par NVO un citu Francijas institūciju pieredzi darbā ar vardarbībā cietušo bērnu ģimenēm. Projekta noslēgumā tika noorganizēti krīžu centru vadītāju koučinga treniņi un supervīzijas, kas kopumā ilga 5 dienas. Šajā aktivitātē tika iesaistīti visu 8 NVO vadītāji. To mērķis bija sekmēt vadītāju profesionalitāti, sekmēt darba efektivitāti. Projekta aktivitātes kopumā bija vērstas, lai kompleksi no dažādiem aspektiem pakalpojuma administrēšanā un nodrošināšanā iesaistītajiem paaugstinātu profesionālo kapacitāti. Projekta laikā tika celta 8 NVO vadošo darbinieku kapacitāte apmācību semināros un supervīzijās, kā arī šo NVO - krīžu centru - psihologu kapacitāte. Supervīzijās un treniņos piedalījās arī sociālie darbinieki. Tā rezultātā visām iesaistītajām pusēm tika veidota vienota izpratne par risinājumiem līdzīgas situācijās darbā ar bērniem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē. To var uzskatīt par vislielāko ieguvumu, jo visa projekta laikā šiem krīžu centru darbiniekiem un sociālajiem darbiniekiem kopīgi notika 4 treniņnodarbības, kurās apguva teorētiskās zināšanas, un 5 supervīzijas, kurās šīs iegūtās zināšanas tika analizētas praktiskās situācijas.
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Whole Latvia
Last change: 2013-03-19
ESF Funding: 32 857.85 EUR / 23 092.63 LVL;
  • ESF Funding: 30 248.93 EUR / 21 259.07 LVL;
  • ESF private funding: 2 608.92 EUR / 1 833.56 LVL;
Total ESF spent: 32 857.86 EUR / 23 092.64 LVL;
  • ESF spent: 30 248.93 EUR / 21 259.07 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 608.93 EUR / 1 833.57 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/058
Project Promoter: Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"
Partner(s): Nodibinājums „Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs”
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.12.2012.
Place of implementation: Brīvības gatve 310 - 75, Rīga, LV-1006
Legal address: Brīvības gatve 310 – 75, Rīga, LV-1006
Phone: 67185721
Fax: 67541814
www: http://www.lbf.lv
Status: Pabeigts