esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latvijas Mazpulku attīstības gads

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir stiprināt biedrības „Latvijas Mazpulki” līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un darba ar jaunatni īstenošanā valstī un novadu pašvaldībās, kā arī aktivizēt organizācijas dalību Eiropas Lauku jaunatnes organizāciju sadarbības tīklā. Projekta laikā notiks 90 mazpulku vadītāju un 90 mazpulku dalībnieku apmācība 6 Latvijas vietās, tiks sagatavota un izdota Mazpulka vadītāja rokasgrāmata, uzlabota Mazpulku mājas lapa, izveidota organizācijas datu bāze un informatīvi materiāli biedrības popularizēšanai sabiedrībā. Mazpulku padomes aktīvisti gada laikā izstrādās Latvijas Mazpulku programmu sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas īstenošanā, sagatavos koncepciju Latvijas jaunatnes organizāciju centra izveidei Saulesdārzā, piedāvās plašu sabiedrisko attiecību un starptautiskās sadarbības iespēju programmu visiem organizācijas biedriem un sadarbības partneriem. Projekts stiprinās Latvijas Mazpulku kā nacionāla mēroga organizācijas dzīvotspēju un veicinās bērnu un jauniešu iesaistīšanos pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Projekta rezultāti: Projektā plānotās aktivitātes ir ieviestas veiksmīgi- noorganizēti 6 apmācību semināri 91 vadītājam un 90 mazpulku valdes pārstāvjiem Krustpilī, Tumē, Rēzeknē, Druvā un Rīgā par tādām tēmām kā darbs ar jaunatni pašvaldībā, neformālās izglītības metodes, jauniešu iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā, vietējās un starptautiskās sadarbības iespējas, organizācijas tēla veidošana, noorganizēta diskusija ar politiķiem " Kā stiprināt jaunatnes organizācijas Latvijā? " ,sagatavota Latvijas Mazpulku sadarbības programma un koncepcija, izstrādāta un izdota "Mazpulku vadītāju rokasgrāmata" , izstrādāta Sabiedrisko attiecību programma, darbojas Mazpulku datu bāze, kurā reģistrēti 2173 mazpulcēni un 128 mazpulku vadītāji un apkopota informācija par mazpulcēnu izstrādātajiem projektiem, izstrādāta Latvijas Mazpulku starptautisko attiecību programma 2012.un 2013.gadam, uzlabota mazpulku mājas lapa www.mazpulki.lv, sagatavoti 2 bukleti, noorganizēta noslēguma konference "Jaunieši-Latvijas vērtība!?" .
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-02-05
Projekta kopējais finansējums: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 475.54 EUR / 22 823.94 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 797.11 EUR / 1 965.82 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 272.65 EUR / 24 789.76 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 475.55 EUR / 22 823.95 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 797.10 EUR / 1 965.81 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/100
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Mazpulki”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.12.2012.
Īstenošanas vieta: -
Juridiskā adrese: Ezermalas iela 24/26, Rīga, LV-1014
Telefons: 29115267
Fakss: 67557998
WWW adrese: http://www.mazpulki.lv
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Mazpulku vadītāja rokasgrāmata