esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


LSA kapacitātes stiprināšana aktīvākai līdzdalībai valsts politikai sociālajā attīstībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) aktīvi sadarbojas ar publisko pārvaldi (Saeimu, Ministru Kabinetu, Labklājības Ministriju, Rīgas un citām pašvaldībām) dažādos sociālās politiskas jautājumos. Sadarbība ietver gan normatīvo dokumentu izstrādi, gan arī praktisku sociālo pakalpojumu sniegšanu. Diemžēl sadarbībā ar publisko pārvaldi piedalās ierobežots LSA darbinieku skaits. Projekta mērķis ir celt LSA kapacitāti, kvalitatīvākai un aktīvākai darbībai, pārstāvot NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldības iestādēs. Projekta norise plānota Rīgā, laika posmā no 01.01.2012.- 30.04.2012. Projekta īstenošanā piedalīsies LSA Atbilstoši projekta mērķiem tiks pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar datoru un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tiks apmācītas 50 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti LSA darbinieku un sadarbības partneru vidē, radot izsvērta, praksē balstīta, kompetenta viedokļa formulēšanu organizācijas dalībai politikas veidošanas procesos. Eksperti veiks praktisko apmācību 100 LSA darbiniekiem un partneriem par līdzdalības iespējām un procedūrām sadarbībai ar Saeimu, Ministru kabinetu, pašvaldībām.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Latvijas Samariešu apvienības (LSA) kapacitāti, lai kvalitatīvāk un aktīvāk pārstāvētu NVO un sabiedrības viedokli valsts un pašvaldību iestādēs, ir sasniegts. Atbilstoši projekta mērķiem tika pilnveidota un uzturēta interneta mājas lapa iekšējās komunikācijas nodrošināšanai. Darbam ar IT sistēmu un iekšējās komunikācijas veidošanai izstrādāto mājas lapas moduli tika apmācītas 77 personas, kuras turpmāk nodrošinās informācijas apriti. Iekšējās komunikācijas (intraneta) modulis ir integrēts mājaslapā www.samariesi.lv. Noorganizēts seminārs un noslēguma konference, kurā NVO pārstāvji tika informēti par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. LSA darbinieki, biedri un brīvprātīgie jauniegūtās zināšanas un prasmes intensīvi izmantos likumdošanas un izpildvaras aktu apspriedēs un viedokļu sagatavošanā.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-06-19
Projekta kopējais finansējums: 8 917.92 EUR / 6 267.55 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 707.20 EUR / 497.02 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 8 917.91 EUR / 6 267.54 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 8 210.72 EUR / 5 770.53 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 707.19 EUR / 497.02 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/112
Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 30.04.2012.
Īstenošanas vieta: Rīga, Visbijas prospekts 18
Juridiskā adrese: Visbijas prospekts18, Rīga, LV-1014
Telefons: 67518098
Fakss: 67518078
WWW adrese: http://www.samariesi.lv
Statuss: Pabeigts