Sākums

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO līdzdalības uzlabošana lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanas nozarē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis - izstrādāt metodiku un radīt vidi NVO sadarbībai, lai sekmētu to aktīvāku piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesā un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanā apdrošināšanas nozarē. Piesaistīt projektam 21 NVO. Projekta mērķa grupa – NVO, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar apdrošināšanu, pārstāv apdrošinājuma ņēmējus, starpniekus vai apdrošinātājus. Projektu īsteno BIEDRĪBA „Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija”. Projekta realizācija paredzēta 10 mēnešos, pamatā Rīgā. Projektā paredzēts piesaistīt NVO, apdrošināšanas speciālistus, starpniekus un ar apdrošināšanu saistītu nozaru profesionāļus. Tiks izmantots moderns IT risinājums, lai izstrādāto metodoloģiju piesaistītu interneta videi un nodrošinātu projekta ilglaicību arī pēc projekta beigām.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros ir izveidots speciālistu tīkls, izstrādāta metodika NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē (veikta esošās situācijas analīze un sabiedrības viedokļa izpēte par apdrošināšanas pakalpojumu atbilstību sabiedrības interesēm, analīze par likumdošanas bāzi un normatīvo aktu izmaiņu biežumu apdrošināšanā), uzlabota LPABA mājas lapa internetā, izstrādāta atsevišķa sadaļa mājas lapā, lai atvieglotu un sistematizētu sadarbību ar citām NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, tika noorganizēti 4 semināri LPABA biedriem un pārstāvjiem no citām NVO, projekta dalībniekiem tika sniegtas juridiskās konsultācijas par juridiskās tehnikas jautājumiem, par normatīvo aktu izmaiņas kārtību, tika parakstīts NVO un MK sadarbības memorands, projekta gaitā tika izstrādāti raksti presei par projektu. Projekta ietvaros ir paveikts nopietns darbs, veicot reālas izmaiņas normatīvajos aktos.Visvērienīgākais darbs tika ieguldīts nozarei būtiskajā Publisko iepirkumu likumā, tika panāktas likuma izmaiņas, turpinās darbs pie apdrošināšanas brokeru iepirkumu vadlīniju saskaņošanas un iedzīvināšanas praksē, tika izteikts viedoklis par dzimumu līdztiesību apdrošināšanā, kas daļēji tika ņemts arī vērā. LPABA veica nozīmīgu koordinēšanas darbu, piedaloties Latvijas pozīcijā veidošanā par ES apdrošināšanas starpnieku direktīvas izmaiņu projektu.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-20
Projekta kopējais finansējums: 30 903.27 EUR / 21 718.94 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 452.64 EUR / 19 996.63 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 2 450.63 EUR / 1 722.31 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 903.26 EUR / 21 718.93 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 452.64 EUR / 19 996.63 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 450.62 EUR / 1 722.31 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/179
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija"
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-1026
Telefons: 29242066
Fakss: 67368139
WWW adrese: http://www.paba.eu
Statuss: Pabeigts