Print |

Home

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


NVO līdzdalības uzlabošana lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā apdrošināšanas nozarē

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta mērķis - izstrādāt metodiku un radīt vidi NVO sadarbībai, lai sekmētu to aktīvāku piedalīšanos lēmumu pieņemšanas procesā un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanā apdrošināšanas nozarē. Piesaistīt projektam 21 NVO. Projekta mērķa grupa – NVO, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar apdrošināšanu, pārstāv apdrošinājuma ņēmējus, starpniekus vai apdrošinātājus. Projektu īsteno BIEDRĪBA „Latvijas Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija”. Projekta realizācija paredzēta 10 mēnešos, pamatā Rīgā. Projektā paredzēts piesaistīt NVO, apdrošināšanas speciālistus, starpniekus un ar apdrošināšanu saistītu nozaru profesionāļus. Tiks izmantots moderns IT risinājums, lai izstrādāto metodoloģiju piesaistītu interneta videi un nodrošinātu projekta ilglaicību arī pēc projekta beigām.

Project results: Projekta ietvaros ir izveidots speciālistu tīkls, izstrādāta metodika NVO līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā apdrošināšanas nozarē (veikta esošās situācijas analīze un sabiedrības viedokļa izpēte par apdrošināšanas pakalpojumu atbilstību sabiedrības interesēm, analīze par likumdošanas bāzi un normatīvo aktu izmaiņu biežumu apdrošināšanā), uzlabota LPABA mājas lapa internetā, izstrādāta atsevišķa sadaļa mājas lapā, lai atvieglotu un sistematizētu sadarbību ar citām NVO, valsts un pašvaldības iestādēm, tika noorganizēti 4 semināri LPABA biedriem un pārstāvjiem no citām NVO, projekta dalībniekiem tika sniegtas juridiskās konsultācijas par juridiskās tehnikas jautājumiem, par normatīvo aktu izmaiņas kārtību, tika parakstīts NVO un MK sadarbības memorands, projekta gaitā tika izstrādāti raksti presei par projektu. Projekta ietvaros ir paveikts nopietns darbs, veicot reālas izmaiņas normatīvajos aktos.Visvērienīgākais darbs tika ieguldīts nozarei būtiskajā Publisko iepirkumu likumā, tika panāktas likuma izmaiņas, turpinās darbs pie apdrošināšanas brokeru iepirkumu vadlīniju saskaņošanas un iedzīvināšanas praksē, tika izteikts viedoklis par dzimumu līdztiesību apdrošināšanā, kas daļēji tika ņemts arī vērā. LPABA veica nozīmīgu koordinēšanas darbu, piedaloties Latvijas pozīcijā veidošanā par ES apdrošināšanas starpnieku direktīvas izmaiņu projektu.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Rīga
Last change: 2012-12-20
ESF Funding: 30 903.27 EUR / 21 718.94 LVL;
  • ESF Funding: 28 452.64 EUR / 19 996.63 LVL;
  • ESF private funding: 2 450.63 EUR / 1 722.31 LVL;
Total ESF spent: 30 903.26 EUR / 21 718.93 LVL;
  • ESF spent: 28 452.64 EUR / 19 996.63 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 450.62 EUR / 1 722.31 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/179
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Profesionālo Apdrošināšanas brokeru Asociācija"
Start date of project: 01.01.2012.
Project finish date: 31.10.2012.
Place of implementation: Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga
Legal address: Čiekurkalna 1. līnija 33, Rīga, LV-1026
Phone: 29242066
Fax: 67368139
www: http://www.paba.eu
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 12.06.21