Sākums

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Latgales uzņēmēju biedrību cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības finansēto projektu jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta mērķis: paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību kapacitāti cilvēkresursu jomā, apmācot biedrību biedrus projektu vadībā, pilnveidojot zināšanas projektu vadības grāmatvedībā, nodrošināt mērķa grupu ar zināšanām, iemaņām un prasmēm, kas nepieciešamas efektīvākai līdzdalībai Eiropas Savienības (ES) politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa ir triju nevalstisko organizāciju – biedrību „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA”, „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”” un „Daugavpils novada uzņēmēju padome” – darbinieki un biedri. Projekta aktivitātes paredzētas no 2012. gada janvāra līdz oktobrim (10 mēneši). Projektā organizētas apmācības projektu vadībā, semināri par grāmatvedību nevalstiskajās organizāciju un grāmatvedību projektu vadībā, nodrošināta biedrības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, piedaloties ES institūciju apmācības programmā, organizēts forums par ES projektu iespējām, uzņēmējdarbības atbalsta programmām un pasākumiem.

Projekta rezultāti: Projekta galvenā mērķa - paaugstināt Latgales uzņēmēju biedrību kapacitāti cilvēkresursu jomā, apmācot biedrību darbiniekus un biedru pārstāvjus (projektu vadītājus un grāmatvežus), lai nodrošinātu biedrības mērķu sasniegšanu un sniegtu konsultācijas esošo biedru atbalstam) un specifiskā mērķa (biedrību kapacitātes paaugstināšana cilvēkresursu jomā un biedrību darbinieku un biedru kvalifikācijas paaugstināšana efektīvākai līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.) sasniegšanai notika šādas aktivitātes: 1) veikta projekta mērķa grupas – triju nevalstisko organizāciju – biedrības „RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” (projekta iesniedzējs), biedrības „Balvu uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS”” un biedrības „Daugavpils novada uzņēmēju padome” (projekta sadarbības partneri) – biedru, darbinieku un biedru organizāciju pārstāvju apmācība projektu vadībā (5 dienu apmācības Rēzeknē un 5 dienu apmācības Daugavpilī); 2) organizēti 2 (divi) tematiskie semināri Rēzeknē par grāmatvedības organizēšanu nevalstiskajās organizācijās un projektu ieviešanā; 3) nodrošināta 1 (viena) darbinieka apmācība projektu vadībā „European Training Institute” Briselē; 4) 2011. gada 29. jūnija Latgales reģiona uzņēmēju biedrību sadarbības memorandam un NVO un MK 2005. gada Memorandam pievienojusies biedrība “Daugavpils novada uzņēmēju padome”; 5) organizēts Forums Rēzeknē par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iespējām; 6) nodrošināta projekta aktivitāšu publicitāte. 7) pilnveidota Finansējuma Saņēmēja mājaslapa www.reub.lv. Projektā uzlabotas un pilnveidotas mērķa grupas zināšanas un prasmes, paaugstināta nevalstisko organizāciju kapacitāte, kas nākotnē rada iespēju nodrošināt mērķa grupu ar nepieciešamo informāciju biedrību biedru pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības veicināšanai un iesaistei.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-14
Projekta kopējais finansējums: 21 518.66 EUR / 15 123.40 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 812.22 EUR / 13 924.11 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 1 706.44 EUR / 1 199.29 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 21 518.66 EUR / 15 123.40 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 812.20 EUR / 13 924.09 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 1 706.46 EUR / 1 199.31 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/184
Projekta īstenotājs: Biedrība "Rēzeknes uzņēmēju biedrība"
Sadarbības partneris: Biedrība „Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta klubs „KRAMS””,Biedrība „Daugavpils novada uzņēmēju padome”
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 31.10.2012.
Īstenošanas vieta: Atbrīvošanas alejā 155, Rēzekne, LV 4604
Juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604
Telefons: 29444334
Fakss: 64633423
WWW adrese: http://www.reub.lv
Statuss: Pabeigts