esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta „Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem” mērķis ir sekmēt Vidzemes pašvaldību un pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitāti finansiālos, ekonomikas un administratīvos jautājumos, lai veicinātu pilnīgu pašvaldībām piešķirto finansējuma apguvi un pabeigtu ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ieviešanu, kā arī veicinātu jaunu projektu izstrādi un ieviešanu plānošanas periodā. Projekta pieteicējs ir Cēsu novada pašvaldība partnerībā ar Amatas un Priekuļu novadiem, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldību. Galvenās projekta aktivitātes ir apmācību, pieredzes apmaiņas organizēšana un metodiskā materiāla izstrāde par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem. Projekta mērķauditorija ir 65 projektā iesaistīto pašvaldību darbinieki. Projekta ieviešanas ilgums ir 10 mēneši un kopējās projekta izmaksas ir 18919,75 LVL.

Projekta rezultāti: Projekta „Vidzemes pašvaldību kapacitātes stiprināšana par projektu ieviešanas tiesiskajiem, finansiālajiem un ekonomiskajiem aspektiem” mērķis - sekmēt Vidzemes pašvaldību un pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitāti finansiālos, ekonomikas un administratīvos jautājumos, lai veicinātu pilnīgu pašvaldībām piešķirto finansējuma apguvi un pabeigtu ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ieviešanu, kā arī veicinātu jaunu projektu izstrādi un ieviešanu plānošanas periodā, ir sasniegts. Projektu īstenoja Cēsu novada pašvaldība partnerībā ar Amatas un Priekuļu novadu, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldību. Projekta ietvaros veiktas apmācības par projektu finanšu plūsmas plānošanu, grāmatvedības uzskaiti, iepirkumu organizēšanu, risku vadību, projektu idejas un gaitas prezentēšanu, izstrādāts metodiskais materiāls "Vadlīnijas tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei infrastruktūras projektiem ES struktūrfondu apguvei" un noorganizēts tā prezentācijas seminārs, notikušas pieredzes apmaiņas vizītes ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei un ieviešanai pašvaldībās Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā un Kuldīgā. Projekta mērķauditorija - 65 projektā iesaistīto pašvaldību darbinieki. Informācija par projektu ievietota mājaslapās www.cesis.lv, www.edruva.lv, laikrakstā "Cēsu Vēstis",
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-20
Projekta kopējais finansējums: 19 424.58 EUR / 13 651.67 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 424.58 EUR / 13 651.67 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 424.57 EUR / 13 651.67 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 424.57 EUR / 13 651.67 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/005
Projekta īstenotājs: Cēsu novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Priekuļu novada pašvaldība,Valmieras pilsētas pašvaldība,Amatas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101
Juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: 64161803
Fakss: 64161801
Statuss: Pabeigts