Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis: Paaugstināt Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā . Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki, kas iesaistīti Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā , t.i. pārstāvji no sekojošām nodaļām: Pašvaldības administrācija, Attīstības nodaļa, Saimnieciskās darbības koordinācijas nodaļa, Nekustamā īpašuma nodaļa, pilsētas būvvalde, Finanšu dienests, Izglītības nodaļa, pašvaldības dažādu iestāžu darbinieki, kas patreiz strādā kā projektu vadītāji vai koordinatori, pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru iestādēs tiek realizēti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti, partnerinstitūciju speciālisti- apmācību kursu dalībnieki. Projekta iesniedzējs ir Valmieras pilsētas pašvaldība, projekta partneri ir Cēsu, Amatas, Smiltenes, Valkas novadu pašvaldības un Ventspils pilsētas pašvaldība. Projekta īstenošanas ilgums ir 10 mēneši, 01.09.2010.-30.06.2011. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Metodisko materiālu par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu izstrāde. 3. Valmieras pilsētas pašvaldības speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu. 4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Ventspils pilsētu pašvaldību. 5. Publicitātes pasākumi.

Project results: Projektā sagatavots metodiskais materiāls "Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošana un ieviešana" un metodiskais materiāls „Būvniecības projektu budžetu sastādīšana. Grāmatvedības kārtošana un organizēšana būvniecības projektos” . Apmācīti Valmieras pilsētas pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu darbinieki, partnerinstitūciju speciālisti par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu - kopā 42 speciālisti. Apmācību cikla ietvaros dalībnieki iepazinās ar vienlīdzīgu iespēju ievērošanu, sagatavojot un īstenojot būvniecības projektus ar ES un citu ārvalstu finansiālo atbalstu. Veikta Valmieras pilsētā īstenoto būvniecības projektu analīze no vides pieejamības un vienlīdzīgu iespēju viedokļa. Projektā notikusi arī 2 dienu pieredzes apmaiņas vizīte ar Ventspils pilsētas pašvaldību. Apgūtās zināšanas ļauj Valmieras pilsētas pašvaldībai sekmīgāk sagatavot Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektus, kā arī kvalitatīvāk veikt pasūtītāja funkcijas būvdarbu realizācijā, tādējādi maksimāli cenšoties ieviest projektus termiņos, kontrolēt sadarbībā ar būvuzraudzību būvdarbu kvalitāti, izvairīties no neattiecināmajām izmaksām.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2011-08-22
ESF Funding: 24 314.35 EUR / 17 088.22 LVL;
  • ESF Funding: 24 314.35 EUR / 17 088.22 LVL;
Total ESF spent: 24 314.36 EUR / 17 088.23 LVL;
  • ESF spent: 24 314.36 EUR / 17 088.23 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/009
Project Promoter: Valmieras pilsētas pašvaldība
Partner(s): Cēsu novada pašvaldība,Valkas novada dome,Ventspils pilsētas dome,Smiltenes novada dome,Amatas novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.06.2011.
Place of implementation: Valmieras pilsēta, Ventspils pilsēta
Legal address: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Phone: 64207121
Fax: 64207125
Status: Pabeigts