esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanas un vadības pilnveide Rīgas plānošanas reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārējais mērķis: sekmēt Rīgas plānošanas reģiona teritorijas sociāli-ekonomisko izaugsmi efektīvāk izmantojot ES fondu un citu ārējās palīdzības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sniegtās iespējas. Projekta tiešie mērķi: 1. Pilnveidot Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu vadītāju zināšanas un prasmes ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētu projektu izstrādē, finanšu plānošanā un ieviešanā. 2. Attīstīt Rīgas plānošanas reģiona kapacitāti un rīkus reģionālas nozīmes projektu plānošanā un koordinēšanā. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes: 1. Reģionālas nozīmes projektu plānošanas un koordinēšanas sistēmas pilnveide; 2. Apmācības par ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi un īstenošanu; 3. ES finansētu projektu vadības sistēmas pilnveide Rīgas plānošanas reģionā. Projekta mērķa grupa: 28 novadu un 2 pilsētu pašvaldību projektu vadītāji, kā arī 4 Rīgas plānošanas reģiona projektu speciālisti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Rīgas plānošanas reģionā. Tas tiks panākts sekmējot pašvaldību sadarbību reģionālu projektu plānošanā un koordinēšanā, savstarpējā pieredzes apmaiņā un zināšanu pilnveidē par dažādiem ar Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu plānošanas un ieviešanas aspektiem, kā arī attīstot instrumentus Rīgas plānošanas reģionā projektu koordinēšanai, projektu plānošanas un ieviešanas kvalitātes kontrolei. Doto projektu virza un īstenos Rīgas plānošanas reģions. Projekta norises vieta ir visa Rīgas reģiona teritorija un tā pašvaldības. Projektu plānots īstenot no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 30.jūnijam, pavisam 10 mēnešus. Plānotais projekta budžets ir LVL 24 632,95 – 100% ESF finansējums.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros iesaistīti speciālisti no visām Rīgas reģiona pašvaldībām un paša plānošanas reģiona administrācijas. Dalībnieki iesaistījās gan apmācībās par identificētām projektu plānošanas un īstenošanas tēmām, gan 4 jaunu reģionālas nozīmes projektu koncepciju izstrādē, gan Rīgas plānošanas reģiona projektu rīcības plāna izstrādē. Projektā atsevišķs seminārs norisinājies par Rīgas plānošanas reģiona projektu datubāzi, tās izmantošanu un nepieciešamiem uzlabojumiem. Projektā ietvaros arī veikti vairāki būtiski uzlabojumi datubāzē, lai tā būtu "klientam draudzīgāka" un vieglāk lietojama. Rīgas plānošanas reģiona administrācijas speciālistiem izstrādātas iekšējās vadlīnijas par ES fondu un citu ārējās palīdzības finanšu instrumentu projektu plānošanu un ieviešanu (rokasgrāmatas veidā). Projekta mērķis - sekmēt Rīgas plānošanas reģiona teritorijas sociāli-ekonomisko izaugsmi, efektīvāk izmantojot ES fondu un citu ārējās palīdzības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sniegtās iespējas - sasniegts.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-13
Projekta kopējais finansējums: 30 604.28 EUR / 21 508.81 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 604.28 EUR / 21 508.81 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 604.28 EUR / 21 508.81 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 604.28 EUR / 21 508.81 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/012
Projekta īstenotājs: Rīgas plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Rīgas plānošanas reģiona teritorija
Juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18 , Rīga, LV-1050
Telefons: 67559817
Fakss: 67226431
Statuss: Pabeigts

Metodikas, rokasgrāmatas, vadlīnijas

Rīgas plānošanas reģiona projektu rīcības plāns