esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales reģiona līdzdalība Eiropas Savienības un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā kultūras, sociālās iekļaušanas un reģionālās attīstības jomā.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Zemgales plānošanas reģiona projekta mērķis ir panākt aktīvāku un kvalitatīvāku reģiona un tajā ietilpstošo 22 pašvaldību līdzdalību Eiropas Kopienas teritoriālās sadarbības programmu, kultūras un sociālās iekļaušanas programmu projektu izveidē un ieviešanā, finansējuma piesaistē Zemgales reģionam labklājības veicināšanas un līdzsvarotas attīstības nolūkā. Projekta tiešā mērķauditorija ir 66 pašvaldību speciālisti un 21 plānošanas reģiona darbinieki. Projekta galvenās aktivitātes ir izpētes pasākumi par reģionā īstenotajiem projektiem un vajadzībām reģionālās attīstības un kultūras jomā, informatīvi izglītojoši pasākumi par Eiropas Kopienas programmu piedāvājumu un speciālistu apmācības efektīvā komunikācijā un specifiskajā projektu angļu valodas terminoloģijā. Projekta rezultātā būs 50 informēti speciālisti par fondu piedāvājumu, 3 izveidotas darba grupas, 13 izstrādātas reģionālu projektu idejas, 3 pētījumi, izstrādāti 2 informatīvi metodiskie materiāli, 25 projektu vadītāju apguvuši komunikāciju prasmes un 10-15 darbinieki apguvuši specifiskās projektu angļu valodas prasmes. Projekta ieviešanas laiks ir 10 mēneši. .

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - panākt aktīvāku un kvalitatīvāku reģiona un tajā ietilpstošo 22 pašvaldību līdzdalību Eiropas Kopienas teritoriālās sadarbības programmu, kultūras un sociālās iekļaušanas programmu projektu izveidē un ieviešanā, finansējuma piesaistē Zemgales reģionam labklājības veicināšanas un līdzsvarotas attīstības nolūkā, ir sasniegts. Projekta ietvaros veikti izpētes pasākumi par Zemgales reģionā īstenotajiem projektiem un vajadzībām reģionālās attīstības un kultūras jomā, informatīvi izglītojoši pasākumi par Eiropas Kopienas programmu piedāvājumu un speciālistu apmācības efektīvā komunikācijā un specifiskajā projektu angļu valodas terminoloģijā. Projekta ietvaros sagatavots apsekojums par Zemgales pašvaldību dalību EK programmās un iniciatīvās, sagatavoti pētījumi par Zemgales reģiona vajadzībām kultūras, reģionālās attīstības un sociālajā jomā, notikušas kultūras, sociālā darba un projektu vadītāju darba grupu tikšanās, izstrādātas 13 projektu idejas, informācija par projektu publicēta projekta īstenotāja mājaslapā www.zemgale.lv un www.esfondi.zemgale.lv, noorganizēta noslēguma konference, kurā prezentēti projekta rezultāti.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-09-02
Projekta kopējais finansējums: 31 451.97 EUR / 22 104.57 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 451.97 EUR / 22 104.57 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 451.96 EUR / 22 104.56 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 451.96 EUR / 22 104.56 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/013
Projekta īstenotājs: Zemgales plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Jelgava, Latvija, LV - 3001
Juridiskā adrese: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63027549
Fakss: 63084949
Statuss: Pabeigts