esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta vispārīgais mērķis ir nodrošināt Rīgas domes darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izstrādes un ieviešanas procesā. Projekta specifiskais mērķis ir, pamatojoties uz detalizētu izpēti, apzināt Rīgas domes nepieciešamības un izaicinājumus efektīvākā Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu apgūšanā. Lai sasniegtu projektā izvirzītos mērķus, tiks veikta Rīgas pašvaldību vajadzību apzināšana un iespēju izpēte, apmācīti 20 Rīgas domes darbinieki par projektu izstrādes un ieviešanas jautājumiem, pamatojoties uz ko tiks izstrādāta Projektu vadības rokasgrāmata. Ņemot vērā jaunizstrādāto, Rīgas domei pielāgoto Projektu rokasgrāmatu, tiks veikts 120 Rīgas domes darbinieku pilns apmācības kurss par ES struktūrfondu realizācijas ciklu. Projekta gaitā līdz tā noslēgumam paredzēts sagatavot vienu projekta iesniegumu. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir LVL 19 108.87, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums ir LVL 19 108.87. Projektu plānots ieviest no 2010. gada septembra un pabeigt 2011. gada maijam - kopējais projekta īstenošanas laiks ir 8 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros veikta apmācība 139 Rīgas domes struktūrvienību speciālistiem par projekta dzīves un vadības ciklu, ES projektu izstrādi un ieviešanu, 23 speciālistiem praktisks apmācību seminārs par projekta pieteikuma sagatavošanu. Projekta dalībnieki uzsver, ka projekta rezultātā ir iegūta lielāka izpratne par ES līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem un projektu realizācijas ciklu Rīgas domē, kas, savukārt, kalpos par pamatu turpmākam kvalitatīvam projektu ieviešanas procesam. Projektā sagatavotais pētījums „Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzību un iespēju izpēte ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā” , aktualizētā „Projektu sagatavošanas un ieviešanas rokasgrāmata”, kā arī Rīgas domes iekšējie noteikumi Nr. 3 „Projektu izskatīšanas un apstiprināšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” veido pamatu vienotai ES līdzfinansētu projektu sagatavošanas un īstenošanas kārtībai, tādējādi optimizējot pašvaldības darbu un sekmējot ES finanšu instrumentu apguvi. Projektā īstenotajās aktivitātēs kopumā tika iesaistīti 190 Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki no visām domes institūcijām, kas aktīvi līdzdarbojās projektā organizētajos pasākumos, daloties pieredzē par ES finanšu instrumentu apguves jautājumiem, izvērtējot, analizējot un sniedzot priekšlikumus Projektu rokasgrāmatai, kas veicina vienotas sistēmas projektu pārvaldības jautājumos ieviešanu Rīgas pašvaldībā. Līdz ar to ir sasniegts projekta mērķis – panākt aktīvu un kvalitatīvu Rīgas domes līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīga
Pēdējā grozījuma datums: 2011-07-05
Projekta kopējais finansējums: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 059.41 EUR / 13 395.03 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 059.40 EUR / 13 395.02 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/014
Projekta īstenotājs: Rīgas dome
Uzsākšanas datums: 06.09.2010.
Pabeigšanas datums: 05.05.2011.
Īstenošanas vieta: Amatu iela 4, Rīga, LV - 1050
Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Telefons: 67012843
Fakss: 67012949
WWW adrese: http://www.riga.lv
Statuss: Pabeigts