esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Krustpils novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects

Description

Projekta mērķis ir Krustpils novada pašvaldības cilvēkresursu attīstība, paaugstinot Krustpils novada pašvaldības kapacitāti projektu vadībā, lai veicinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Mērķa grupa Krustpils novada pašvaldība, 7 novada administrācijas darbinieki un 35 novada struktūrvienību darbinieki. Norisināsies 6 mēnešu garumā, plānotais aktivitāšu uzsākšanas laiks – 2010.gada septembris. Galvenās aktivitātes ir padziļinātas apmācības 7 administrācijas darbiniekiem, metodiskā materiāla izstrāde vietējām pārvaldēm par ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu ieviešanu, kā arī tiks veiktas 3 dienu apmācības semināra formā 35 novada struktūrvienību darbiniekiem, kā arī projekta administrēšanas un publicitātes pasākumi. Projekts risinās nepietiekamo Krustpils novada pašvaldībā strādājošo profesionālo kvalifikāciju ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Realizējot projektu, novada kapacitāte projektu vadībā augs par 23 %, vietējām pārvaldēm būs metodiskais materiāls kā rokasgrāmata projektu ieviešanā, tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums ERAF aktivitātei, kā arī 35 novada struktūrvienības darbinieki spēs aktīvi līdzdarboties projektu izstrādē un realizācijā.

Project results: Projekta ietvaros Krustpils novada pašvaldības administrācijā tika sagatavoti 7 speciālisti ar padziļinātām zināšanām projektu vadībā, iepirkumu plānošanā un grāmatvedības organizācijas politikā. Šie speciālisti turpmāk spēs aktīvi piedalīties ES politisko instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto pasākumu īstenošanā. Šo speciālistu zināšanas un prasmes tiks izmantotas, lai izstrādātu projektu pieteikumus gan novada administrācijai, gan novada pārvaldēm un struktūrvienībām. Paralēli apmācībām projekta ietvaros tika piesaistīts eksperts, kurš kopā ar darba grupu izstrādāja metodisko materiālu "Krustpils novada pašvaldības projektu vadīšanas rokasgrāmata" . Izstrādātais metodiskais materiāls izmantojams vietējās pārvaldēs kā rokasgrāmata projektu ieviešanā, kas kalpos par pamatu idejas un mērķa izpildei, ieviešot un izstrādājos ES struktūrfondu finansētos projektus, kā arī veicinās sadarbību starp novada domi un pagasta pārvaldēm, ieviešot un realizējot jaunus projektus. Projekta ietvaros paaugstinātā pašvaldības kapacitāte ES struktūrfondu pieteikumu sagatavošanā, kā arī izstrādātais metodiskais materiāls kalpo kā atspēriena punkts novada pašvaldības cilvēkresursu attīstībai, kā arī veicina Krustpils novada pašvaldības aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES fondu un citu ārzemju finanšu instrumentu aktivitātēs, veicinot novada konkurētspēju investīciju piesaistē.

Information

Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Zemgale Region
Last change: 2011-10-10
ESF Funding: 10 123.05 EUR / 7 114.52 LVL;
  • ESF Funding: 10 123.05 EUR / 7 114.52 LVL;
Total ESF spent: 10 152.79 EUR / 7 135.42 LVL;
  • ESF spent: 10 152.79 EUR / 7 135.42 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/015
Project Promoter: Krustpils novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 28.02.2011.
Place of implementation: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Legal address: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202
Phone: 65237610
Fax: 65237611
Status: Pabeigts

Documents

Documents