esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta kopējais mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu divu Latvijas nacionālas nozīmes attīstības centru – Ventspils, kā arī Valmieras līdzdalību Eiropas Savienības (ES) politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu apguvē, kā arī sekmēt kvalitatīvu līdzdalību turpmākā ES struktūrfondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu ieviešanā. Pašvaldības izstrādāto un īstenoto projektu nepieciešamību, pirmkārt, nosaka iedzīvotāju vajadzības, perspektīvās aktivitātes izvērtējot caur pilsētas, reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības mērķiem un saskaņojot ar pieejamiem resursiem, tādējādi izšķiroša loma ir komunikācijai ar sabiedrību un sociālajiem partneriem. Līdz ar to projekta aktivitātes plānotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu uzlabojumu komunikācijā un informācijas apritē starp dažādiem sociālajiem partneriem, kas veicinātu gan projektu ideju sekmīgāku ģenerēšanu un attīstību, gan investīciju apguves procesu, no dažādu sociālo partneru skata izvērtējot ieviešanas aspektus un iespējas, gan rezultātu izvērtēšanu un uzturēšanu. Lai to nodrošinātu, projekta ietvaros plānots izveidot informatīvu moduli par ES struktūrfondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes jautājumiem. Projekta mērķa sasniegšanai izšķirīgs ir cilvēkresursu faktors. Kā pašvaldības rīcībspēju veicinošs instruments ārējā finansējuma apguvē kalpotu papildu speciālistu piesaiste gan investīciju un attīstības plānošanas jautājumos, gan projektu īstenošanas jautājumos. Ventspils pilsētas domes Attīstības pārvaldei plānots piesaistīt divus speciālistus, kuru darba uzdevumos ietilptu:
- koordinēt ar ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzfinansētu investīciju projektu sagatavošanu saistītos jautājumus, tai skaitā normatīvo aktu analīzē, informācijas ieguvē un apmaiņā, ideju ģenerēšanas un izpētes posmā, tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādē, partneru piesaistes jautājumos, projektu iesniegumu gatavošanā; Projektā plānotie tiešie ieguvumi: (1) speciālistu piesaiste Ventspils pilsētas pašvaldībai fondu apguves veicināšanai lai nodrošinātu jaunu zināšanu un pieredzes apguvi ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piesaistē; (2) nolūkā celt sociālo partneru, īpaši iedzīvotāju, līdzdalību ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu apguvē, plānota informatīvā moduļa izstrāde un integrēšana interneta tīmeklī par: 2.1 ārvalstu finansējuma piesaistes iespējām publiskām personām, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un 2.2 ieviešanā esošajiem pašvaldības projektiem, kuru īstenošanai piesaistīts ES fondu vai citu valsts un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējums; (3) prezentāciju šablona izstrāde investoru un projektu partneru piesaistes veicināšanai, sadarbības kontaktu efektīvāku veidošanai. (4) projektu īstenošanas pieredzes pārņemšana un benčmārkings jeb pašvaldību salīdzinošā vērtēšana kā kvalitātes pilnveidošanas metode starp Ventspils un Valmieras pilsētas pašvaldību ES un citu finanšu instrumentu apguves jomā. Projekta tiešā mērķa grupa: 1) Ventspils un Valmieras pilsētas pašvaldības darbinieki; 2) Ventspils iedzīvotāji un potenciālie projektu iesniedzēji.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros Ventspils pilsētas pašvaldībai piesaistīti divi kvalificēti speciālisti Eiropas Savienības fondu apguves veicināšanai, lai nodrošinātu jaunu zināšanu un pieredzes apguvi ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piesaistē. Tika īstenoti divi semināri par pašvaldības iepirkumu procedūru sekmīgu organizēšanu, problēmjautājumu risināšanu un normatīvo aktu piemērošanu - kopumā tika apmācīti 72 Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieki - un viens seminārs par tēmu „Eiropas Savienības projektu informācijas un publicitātes pasākumu plānošana un īstenošana un literārā rediģēšana” - tika apmācīti 30 Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieki. Projekta ietvaros īstenota pieredzes apmaiņas vizīte ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Projekta ietvaros piesaistīto speciālistu paveiktais sniedzis būtisku ieguldījumu kvalitatīvākai un rezultatīvākai ES fondu un citu ārējo finanšu līdzekļu piesaistes nodrošināšanai, veicot darbu pie projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamās informācijas apstrādes, kā arī nodrošinot projektu ieviešanas kvalitatīvu uzsākšanu. Izstrādātais Ventspils pilsētas pašvaldības prezentāciju šablons tiek izmantots komunikācijai ar partneriem, lai sekmētu ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu līdzfinansējuma piesaisti, kā arī veicinātu informācijas apmaiņu starp projekta izstrādātājiem un projekta mērķauditoriju. Projekta ietvaros izstrādātais informatīvais modulis ir izvietots Ventspils pilsētas pašvaldības portālā.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-08-25
Projekta kopējais finansējums: 30 444.46 EUR / 21 396.49 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 30 444.46 EUR / 21 396.49 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 30 444.46 EUR / 21 396.49 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 30 444.46 EUR / 21 396.49 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/10/APIA/SIF/021
Projekta īstenotājs: Ventspils pilsētas dome
Sadarbības partneris: Valmieras pilsētas pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Īstenošanas vieta: Jūras iela 36, Ventspils; Lāčplēša iela 2, Valmiera
Juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Telefons: 29287463
Fakss: 63601118
Statuss: Pabeigts