Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: paaugstināt Valkas novada domes, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu kapacitāti Eiropas Savienības (turpmāk tekstā ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā, galveno uzsvaru liekot uz pārrobežu sadarbības programmu finansējuma piesaistes iespējām, kā arī sniedzot ieskatu projektu terminoloģijā un finansējuma piesaistes iespējām no ES struktūrfondiem. Projekta tiešā mērķauditorija ir : Valkas novada domes un tās iestāžu darbinieki, partnerinstitūciju speciālisti, kas šobrīd strādā vai plāno darboties kā projektu vadītāji vai koordinatori, pašvaldības iestāžu vadītāji, kuru iestādes tiek realizēti ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēti projekti. Projekta iesniedzējs: Valkas novada dome, projekta partneri: Valmieras, Strenču un Aizputes novada pašvaldības. Projekta īstenošanas ilgums ir 9 mēneši Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Valkas novada domes speciālistu, pašvaldības iestāžu darbinieku, partnerinstitūciju speciālistu apmācības par ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanu un ieviešanu. 3. Pētījums „Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaistes iespējas pierobežas pašvaldību attīstībai”. 4. Pieredzes apmaiņas vizīte uz Aizputes un Ludzas novada pašvaldību. 5. Publicitātes pasākumi. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana. Kapacitātes paaugstināšanas nepieciešamība pārrobežu finansējuma piesaistes projektu jomā ir izvēlēta tāpēc, ka novada ģeogrāfiskā atrašanās ļauj piesaistīt Igaunijas – Latvijas un Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmu finansējumu. Projekta ietvaros apmācītie un labākās prakses piemērus apguvušie speciālisti nodrošinās kvalitatīvu projektu sagatavošanu ES finansējuma piesaistei un to īstenošanu.

Projekta rezultāti: Projekts ir sasniedzis visus plānotos mērķus. Ir celta pašvaldības darbinieku kapacitāte ES un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādē un ieviešanā: 1) 104 stundu apmācībās apmācīti 47 darbinieki; 2) projekta ietvaros izstrādātais pētījums "ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības piesaiste pierobežas pašvaldību attīstībai" sagatavots izmantošanai Ziemeļlatvijas pašvaldībām, ietver ES direktīvu u.c. normatīvo aktu apskatu, kas skar pierobežas problēmu projektu tematiku, sniegts Ziemeļlatvijas pašvaldību īstenoto projektu apskats, grupējot tos pa dažādiem finansējuma avotiem; 3) organizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Aizputes (42 dalībnieki) un Ludzas (36 dalībnieki) pašvaldībām; 4) projekta aktivitāšu novērtēšanai veikta 44 dalībnieku anketēšana, sagatavots rezultātu apkopojums; 5) informācija par projektu publicēta reģionālajā laikrakstā "Ziemeļlatvija" un mājas lapā www.valka.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-07-09
Projekta kopējais finansējums: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 13 704.22 EUR / 9 631.38 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003
Projekta īstenotājs: Valkas novada dome
Sadarbības partneris: Valmieras pilsētas pašvaldība,Aizputes novada dome,Strenču novada dome
Uzsākšanas datums: 01.08.2011.
Pabeigšanas datums: 30.04.2012.
Juridiskā adrese: Semināra 9, Valkas novads, LV-4701
Telefons: 64722234
Fakss: 64707493
WWW adrese: http://www.valka.lv
Statuss: Pabeigts