Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistu kapacitāti inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā. Projekta mērķgrupas ir Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas Attīstības un projektu nodaļas darbinieki un reģiona projektu vadītāji (7 darbinieki), Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas struktūrfondu informācijas centra darbinieki (4 darbinieki), kā arī pārstāvji no Vidzemes reģiona pašvaldībām (31 darbinieks). Projekta iesniedzējs ir Vidzemes plānošanas reģions, projekta partneri ir Ogres, Līvānu, Rūjienas, Amatas, Kocēnu, Naukšēnu, Jaunpiebalgas novada pašvaldības. Projekts tiks īstenots Vidzemes reģionā, pieredzes apmaiņas pasākumi tiks īstenoti Ogres, Līvānu novados. Projekta īstenošanas ilgums- 10 mēneši. Projekta aktivitātes:
- Projekta administrēšana.
- Izpētes “Inovāciju ekonomikas attīstības izaicinājumi un potenciāls Vidzemes reģiona pašvaldībās, reģiona inovāciju potenciālam atbilstošu finansēšanas instrumentu apzināšana” īstenošana.
- Inovatīvās ekonomikas attīstības veicināšanas projektu konsultantu apmācība.
- Vidzemes reģiona projektu konsultantu tīkla izveidošana un pilot konsultāciju realizācija.
- Publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projekta iesniegumā norādītais mērķis - paaugstināt Vidzemes reģiona pašvaldību speciālistu kapacitāti inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā – sasniegts pilnībā, jo stiprināta 42 Vidzemes speciālistu kapacitāte inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā. Projekta mērķa grupai nodrošinātas apmācības par jautājumiem, kas saistīti ar inovāciju ekonomikas projektu izstrādi, izpētīts inovāciju ekonomikas potenciāls Vidzemes reģionā, sagatavotas 4 projektu koncepcijas, kā arī īstenotas pilotkonsultācijas Vidzemes speciālistiem. Mazsalacas, Beverīnas un Cēsu novadu dome projekta ietvaros sagatavojušas priekšlikumus inovāciju ekonomikas veicināšanas projektu integrācijai attīstības plānošanas dokumentos. Projekta ietvaros Vidzemes pašvaldību speciālisti piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumā Ogres un Līvānu novadā, kur iepazinušies ar inovatīviem risinājumiem uzņēmējdarbības veicināšanas projektu ieviešanā. Informācija par projektu atrodama mājas lapās: www.vidzeme.lv, www.kocenunovads.lv, www.naukseni.lv, www.cesvaine.lv, www.smiltene.lv, www.amatasnovads.lv, www.gulbene.lv, www.varaklani.lv, www.pargaujasnovads.lv.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-21
Projekta kopējais finansējums: 35 145.39 EUR / 24 700.32 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 35 145.39 EUR / 24 700.32 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 35 145.40 EUR / 24 700.33 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 35 145.40 EUR / 24 700.33 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/004
Projekta īstenotājs: Vidzemes plānošanas reģions
Sadarbības partneris: Līvānu novada dome,Rūjienas novada pašvaldība,Kocēnu novada dome,Amatas novada pašvaldība,Naukšēnu novada pašvaldība,Jaunpiebalgas novada dome,Ogres novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Vidzemes reģions, Ogre, Līvāni
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: +37164116008
Fakss: +37164116012
WWW adrese: http://www.vidzeme.lv
Statuss: Pabeigts