Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Limbažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Īstenojot apmācību ciklu Limbažu novada pašvaldības darbiniekiem par projekta vadību un projektu finansējuma iespējām, paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa - Limbažu novada pašvaldības 45 algoti darbinieki, tajā skaitā novada speciālisti, pārvalžu darbinieki un iestāžu darbinieki. Projekta netiešās mērķa grupas - 1) ap 20 000 Limbažu novada iedzīvotāji, kuri būs labuma guvēji novada speciālistu kapacitātes paaugstināšanas rezultātā, jo apmācību rezultātā gūtās zināšanas veicinās visa novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 2) ap 15 Limbažu novada speciālistu, kuri piedalās ar projekta finansējumu apgūšanu saistītu darbību izpildē, jo iegūtās zināšanas ļaus kvalitatīvāk veikt aktivitātes, kas saistītas ar dažādu projektu aktivitāšu īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks - 10 mēneši. Projekta aktivitātes: Pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē; apmācību cikla organizēšana; pētījuma izstrāde par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā; projekta publicitātes un administrēšanas nodrošināšana. Galvenie rezultāti: Apmācīti 45 pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieki; noorganizēts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens; notikusi ideju vētra par kopīgu projektu īstenošanu; izstrādāts pētījums par Limbažu novada prioritārajiem projektiem.

Projekta rezultāti: Īstenots projekta mērķis paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektā ieviestas visas plānotās aktivitātes: Veikta pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē, aptaujā iesaistīti 153 darbinieki, rezultāti apkopoti, uz apkopojuma pamata precizēta apmācību programma. Apmācību cikla ietvaros apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki, organizēti 6 apmācību cikli: 1) Iepirkuma procedūras nosacījumu ievērošana; 2) Projektu vadība; 3) Projektu vadības datorprogrammas; 4) Komunikācija un sabiedriskās attiecības; 5) Projektu vadību regulējošā likumdošana; 6) Dažādu fondu piesaistes iespējas. Organizēts pieredzes un ideju apmaiņas brauciens sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Veikts pētījums par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā, kurā apkopota informācija par investīciju piesaisti pašvaldībā, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm projekti sakārtoti prioritārā īstenošanas secībā, apkopota informācija par iespējamiem finansēšanas avotiem. Uz pētījuma pamata sagatavots un izplatīts buklets "Limbažu novads senais un mainīgais. Īstenotie projekti un nākotnes iespējas". 100% - apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki. Nodrošināta projekta publicitāte - ievietotas publikācijas mājas lapā un Limbažu novada laikrakstā "Auseklis", organizēts projekta noslēguma seminārs.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-09
Projekta kopējais finansējums: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008
Projekta īstenotājs: Limbažu novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Telefons: 64020400
Fakss: 64070870
WWW adrese: http://www.limbazi.lv
Statuss: Pabeigts