Home

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Limbažu novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu līdzekļu apguvei

Compact view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects

Description

Projekta mērķis: Īstenojot apmācību ciklu Limbažu novada pašvaldības darbiniekiem par projekta vadību un projektu finansējuma iespējām, paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa - Limbažu novada pašvaldības 45 algoti darbinieki, tajā skaitā novada speciālisti, pārvalžu darbinieki un iestāžu darbinieki. Projekta netiešās mērķa grupas - 1) ap 20 000 Limbažu novada iedzīvotāji, kuri būs labuma guvēji novada speciālistu kapacitātes paaugstināšanas rezultātā, jo apmācību rezultātā gūtās zināšanas veicinās visa novada ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu; 2) ap 15 Limbažu novada speciālistu, kuri piedalās ar projekta finansējumu apgūšanu saistītu darbību izpildē, jo iegūtās zināšanas ļaus kvalitatīvāk veikt aktivitātes, kas saistītas ar dažādu projektu aktivitāšu īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks - 10 mēneši. Projekta aktivitātes: Pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē; apmācību cikla organizēšana; pētījuma izstrāde par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā; projekta publicitātes un administrēšanas nodrošināšana. Galvenie rezultāti: Apmācīti 45 pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieki; noorganizēts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens; notikusi ideju vētra par kopīgu projektu īstenošanu; izstrādāts pētījums par Limbažu novada prioritārajiem projektiem.

Project results: Īstenots projekta mērķis paaugstināt Limbažu novada pašvaldības kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projektā ieviestas visas plānotās aktivitātes: Veikta pašvaldības pārvalžu un iestāžu darbinieku aptauja par aktuālāko ES fondu un citu ārvalstu finansējumu apguvē, aptaujā iesaistīti 153 darbinieki, rezultāti apkopoti, uz apkopojuma pamata precizēta apmācību programma. Apmācību cikla ietvaros apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki, organizēti 6 apmācību cikli: 1) Iepirkuma procedūras nosacījumu ievērošana; 2) Projektu vadība; 3) Projektu vadības datorprogrammas; 4) Komunikācija un sabiedriskās attiecības; 5) Projektu vadību regulējošā likumdošana; 6) Dažādu fondu piesaistes iespējas. Organizēts pieredzes un ideju apmaiņas brauciens sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Veikts pētījums par prioritāro projektu īstenošanu pašvaldības teritorijā, kurā apkopota informācija par investīciju piesaisti pašvaldībā, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm projekti sakārtoti prioritārā īstenošanas secībā, apkopota informācija par iespējamiem finansēšanas avotiem. Uz pētījuma pamata sagatavots un izplatīts buklets "Limbažu novads senais un mainīgais. Īstenotie projekti un nākotnes iespējas". 100% - apmācīti 45 Limbažu novada pašvaldības darbinieki. Nodrošināta projekta publicitāte - ievietotas publikācijas mājas lapā un Limbažu novada laikrakstā "Auseklis", organizēts projekta noslēguma seminārs.

Information

Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2012-08-09
ESF Funding: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF Funding: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
Total ESF spent: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF spent: 31 059.77 EUR / 21 828.93 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/008
Project Promoter: Limbažu novada pašvaldība
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 30.06.2012.
Legal address: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
Phone: 64020400
Fax: 64070870
www: http://www.limbazi.lv
Status: Pabeigts

Documents

Documents