Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ķekavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana, veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir Ķekavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana, līdz 2012.gada beigām palielinot 30 Ķekavas novada pašvaldības administrācijas darbinieku, 20 Rīgas plānošanas reģiona novadu pašvaldību speciālistu, 3 – Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbinieku un 17 Domes deputātu zināšanas un izpratni par energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei (konkrēti Ķekavas ciematā Ķekavas pagastā) un ES fondu un ārvalstu finansējuma piesaisti projektu realizēšanā ielu un sabiedrisko vietu energoefektīva apgaismojuma izveidei. Projekta apakšmērķis ir izstrādāt Finanšu ekonomisko pētījumu (FEP) energoefektīva pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei (konkrēti Ķekavas novada Kekavas ciematā). Pētījuma rezultāti palīdzēs uzlabot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās. Projekta īstenošanā ir iesaistīta Ķekavas novada pašvaldība. Realizējot projektu kā sadarbības partneris tiek piesaistīts Rīgas Plānošanas reģions. Partnerībā ar Rīgas Plānošanas reģiona speciālistiem tiks organizēts informatīvs apmācību seminārs Rīgas reģiona pašvaldībām par projekta rezultātā gūto pieredzi un noteikti iespējamie finansēšanas avoti no Eiropas Savienības politikas instrumentiem un pārējiem ārvalstu finanšu fondiem (piem., KPFI, ERAF, IEE u.c.). Projekts tiek realizēts Ķekavā, realizācijas laiks 9 mēneši . Projekta galvenās aktivitātes: 1) FEP izstrāde - Iepirkuma procedūras rezultātā, veicinot konkurenci un virzību uz ekonomiku, tiks izvēlētā firma, kas balstoties uz esošajiem faktiem, zināšanām un jaunākajām metodēm, veic esošās situācijas izpēti un ņemot vērā Rīgas Plānošanas reģiona attīstības plānu, sociālekonomiskos faktorus, tehniskos, finansiālos, vides un institucionālos aspektus sniedz esošās situācijas analīzi, nosaka veicamos pasākumus, prioritātes, izmaksas, kā arī sniedz pamatotus priekšlikumus par energoefektivitātes uzlabošanu Ķekavas pašvaldības īpašumā esošajām ārējās apgaismes sistēmām Ķekavas ciematā, izstrādā, analizē un salīdzina alternatīvas, veic izmaksu un ieguvumu, risku un jutīgumu analīzi, ietekmes uz vidi samazināšanu, risinājumu ilgtspējību, iespējamo finanšu avotu piesaisti un apsaimniekošanu. 2) Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību darbinieku, Ķekavas novada Domes deputātu un Rīgas plānošanas reģiona administrācijas darbinieku apmācība par FEP izstrādi un projektu sagatavošanu realizēšanai izmantojot ES fondu vai citu finanšu instrumentu līdzfinansējumu; 3) ārvalstu pieredzes apgūšana par projektu realizēšanu ielu un sabiedrisko vietu energoefektīva apgaismojuma jomā; 4) sabiedrības un citu Latvijas pašvaldību informēšana par projekta laikā gūto pieredzi un projekta rezultātiem. Projekta realizēšana ir aktuāla Ķekavas novada pašvaldībai. Ķekavas ciemats ir Ķekavas novada centrs, kurā atrodas gan skolas, gan kultūras nami, ambulance, dome un citas iedzīvotājiem svarīgas sabiedriskās vietas. Pašlaik Ķekavas ciematā tiek izmantota ielu apgaismojuma sistēma, kas būvēta pirms 30 un vēl vairāk gadiem, tāpēc tā tikai daļēji pilda savu funkciju. Tā ir neefektīva un patērē lielus energoresursus, uzturēšanas izmaksas ir pārāk augstas, bieži notiek apgaismojuma energotīklu avārijas. Ielu apgaismojums ir nepietiekams vai nav iekārtots Ķekavas ciemata nomalēs, jaunajās dzīvojamās apbūves zonās. Projektā gūtie pētījumi Ķekavas ciematā ļaus pašvaldības darbiniekiem un speciālistiem apzināties un izvēlēties ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei energoapgādes efektīvākos risinājumus, tādējādi veicinot novada attīstību un ietaupot resursus. Pētījumā veiktie dati dos ilglaicīgu un būtisku ieguldījumu Latvijas valsts ekonomikas atlabšanas procesā, enerģētikas programmu izstrādē un ieviešanā, finanšu instrumentu energoefektivitātes pasākumu plānošanā Rīgas plānošanas reģionā, kā arī atbilstošu teritoriju infrastruktūru sagatavošanu investīcijām. Sagaidāmie projekta rezultāti ir: 1) izstrādāts Finanšu un ekonomiskais pētījums konkrētas pašvaldības teritorijai; 2) apmācīti un informēti 50 Ķekavas novada pašvaldības un citu Rīgas plānošanas reģionā esošo pašvaldību darbinieki, 3 Rīgas plānošanas reģiona darbinieki un 17 Ķekavas novada Domes deputāti par energoefektīva ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveides projektu realizēšanas iespējām, FEP izstrādi, ES fondu un citu finanšu instrumentu līdzekļu izmantošanas iespējām un normatīvo aktu bāzi šajā jomā; 3) FEP atspoguļota ārvalstu pieredze tādu projektu realizēšanā, kas saistīti ar jaunu metožu izmantošanu apdzīvotu teritoriju apgaismojuma izveidē; 4) Sniegti priekšlikumi teritorijas attīstībai, 5) Uzlabota savstarpējā sadarbība starp Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām ; 6) izstrādāts, iespiests 500 eksemplāros un izplatīts buklets, kurā apkopoti projekta rezultāti un FEP kopsavilkuma priekšlikumi un secinājumi, kā arī sagatavoti un izplatīti 100 CD ar projekta rezultātiem, pilnu FEP, pētījuma kopsavilkumu, secinājumiem un priekšlikumiem; informācija par projekta realizēšanu publicēta pašvaldības avīzē „Ķekavas novads” un interneta mājas lapā www.kekavasnovads.lv.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi stiprināt Ķekavas novada pašvaldības kapacitāti, izstrādājot projekta ietvaros finanšu ekonomisko pētījumu pašvaldību ielu un sabiedrisko vietu apgaismojuma izveidei Ķekavas pagastā, apgūt ārvalstu pieredzi, kā arī informēt Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības par pētījuma rezultātiem un ārvalstu pieredzi saistībā ar finansējuma piesaisti projektiem, kas saistīti ar energoefektivitātes jautājumiem. Projekta ietvaros veiktajā pētījumā "Finanšu un ekonomiskais pētījums par energoefektīvu Ķekavas novada pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu" (uz 52 lpp.) apzināta esošā situācija saistībā ar ielu apgaismojumu Ķekavas ciemā, veikti ekonomiskie aprēķini ar izmaksu ietaupījumu analīzi, analizēti iespējamās alternatīvas finansējuma piesaistei, analizēta ietekme uz vidi, KPFI līdzfinansējuma iespējas, lai meklētu izdevīgāko risinājumu ielu apgaismojuma energoefektivitātes uzlabošanai. Pētījuma rezultāti un secinājumi tika prezentēti apmācību seminārā, kas notika 13.04.2012. un uz kuru tika aicināti piedalīties gan Ķekavas novada domes deputāti, administrācijas darbinieki, gan Rīgas plānošanas reģiona administrācijas un tajā ietilpstošo 30 pašvaldību pārstāvji. 65 dalībnieki tika iepazīstināti ne tikai ar veiktā pētījuma rezultātiem, bet arī ar 3 pašvaldību (Salacgrīvas, Limbažu, Garkalnes) īstenotajiem projektiem energoefektīva apgaismojuma izveidē kādās konkrētās vietās/objektos, tādējādi nodrošinot pieredzes apmaiņu un iedrošinot citus par iespējām piesaistīt ES vai ārvalstu finansējumu piesaisti energoefektīva apgaismojuma izveidei Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās. Veikta semināra dalībnieku anketēšana, kā arī ievietotas 3 publikācijas vietējā pašvaldības avīzē "Ķekavas novads”, 4 publikācijas pašvaldības mājas lapā www.kekava.lv un Salaspils pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-07-27
Projekta kopējais finansējums: 22 889.14 EUR / 16 086.58 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 22 889.14 EUR / 16 086.58 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 889.15 EUR / 16 086.59 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 22 889.15 EUR / 16 086.59 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/009
Projekta īstenotājs: Ķekavas novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Rīgas plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k.9, Ķekavas novads, LV-2123
Telefons: 67935803
Fakss: 67935819
WWW adrese: http://www.kekavasnovads.lv
Statuss: Pabeigts