esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Četru kaimiņu pašvaldību kopīgā projekta mērķi ir paaugstināt Ogres novada, Lielvārdes novada, Ikšķiles novada un Ķeguma novada pašvaldību projektu vadītāju un speciālistu kapacitāti, izstrādāt vienotu projektu darba organizācijas shēmu un sagatavot speciālistus tās nodrošināšanai pagastos, izstrādāt sadarbības projektu ideju burtnīcu ar iespējamiem finanšu instrumentiem un partnerībām, pārņemt labās prakses piemērus projektu ieviešanā. Projektā tiešā mērķa grupa ir pašvaldību darbinieki – pašvaldību projektu vadītāji un speciālisti, kas strādā ar projektu pieteikumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, ieviešanu, pagastu pārvalžu un iestāžu darbinieki, kā arī pašvaldību vadītāji. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks paaugstināta gan esošo projektu speciālistu kapacitāte projektu plānošanā un sagatavošanā, tādējādi paaugstinot pašvaldības ieguldītās naudas atdevi, gan pagastu pārvalžu darbinieku prasmju, zināšanu un iemaņu līmenis, ieviešot vienotu projektu organizācijas shēmu un nodrošinot atbilstošu tās darbību, tādējādi uzlabojot projektu ieviešanas kapacitāti un atvieglojot novadu pašvaldības darbinieku komunikāciju projektu īstenošanas gaitā. Sadarbības projektu ideju burtnīcas izveide sniegs skaidru priekšstatu par turpmākajām nepieciešamajām rīcībām projektu pieteikumu, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā, sadarbības iespējas, apvienojot vairāku pašvaldību tehniskos, finanšu un cilvēkresursus.

Project results: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt Ogres, Lielvārde, Ikšķiles un Ķeguma novada pašvaldību projektu vadītāju un speciālistu kapacitāti projektu īstenošanā un ārvalstu finansējuma piesaistē. Projekta ietvaros tika noorganizētas apmācības 40h apmērā par projektu īstenošanas alternatīvu analīzi, izdevumu - ieguvumu analīzi, projektu lietderības analīzi, noorganizēts 2 dienu projektu komandas veidošanas treniņš, 4 speciālisti piedalījās apmācībās un ieguva starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā - IPMA; iesaistot speciālistus no partnerpašvaldībām tika izstrādāta sadarbības projektu ideju burtnīca, projektu vadības organizācijas apraksts, kā arī tika panākta vienošanās, ka turpmākai informācijas apkopošanai pašvaldību mājas lapās par realizētajiem projektiem un īstenošanā esošajiem projektiem tiks izmantots Exertus PVS (www.ogre.exertus.lv); partneru pašvaldībās tika organizētas apmācības novadu speciālistiem par projektu vadību 40 h apmērā; projektā iesaistītie speciālisti piedalījās 3 pieredzes apmaiņas braucienos uz Cēsu pašvaldību, Līvānu un Ludzas pašvaldībām, un Kuldīgas pašvaldību; 4 plānoto pasākumu vietā tika noorganizēti 2 labās prakses apmaiņas pasākumi par izglītības jautājumiem un par nevalstisko organizāciju pieredzi. Projekta aktivitāšu īstenošana tika pabeigta ar noslēguma pasākumu, kurā tika pārrunāti sasniegtie rezultāti. Projekta ietvaros veikta informācijas aktualizācija par projekta aktivitāšu īstenošanu 4 pašvaldību mājas lapā un 2 publikācijas interneta portālos www.ogrenet.lv un www.rpr.lv
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2013-03-12
ESF Funding: 24 055.50 EUR / 16 906.30 LVL;
  • ESF Funding: 24 055.50 EUR / 16 906.30 LVL;
Total ESF spent: 24 835.50 EUR / 17 454.49 LVL;
  • ESF spent: 24 835.50 EUR / 17 454.49 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/012
Project Promoter: Ogres novada pašvaldība
Partner(s): Lielvārdes novada pašvaldība,Ikšķiles novada dome,Ķeguma novada dome
Start date of project: 01.10.2011.
Project finish date: 31.07.2012.
Place of implementation: Ogres novada pašvaldības; Lielvārdes novada pašvaldības, Ikšķiles novada pašvaldības, Ķeguma novada pašvaldības
Legal address: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Phone: 65071163
Fax: 65071161
www: http://www.ogresnovads.lv
Status: Pabeigts