Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta „Jaunjelgavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei” mērķis ir stiprināt Jaunjelgavas, partneru novadu Salas un Skrundas, kā arī citu projektā iesaistīto novadu pašvaldību kapacitāti ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei. Projekta ietvaros Jaunjelgavas, partneru un citu iesaistīto novadu kapacitāte tiks stiprināta sekojošās jomās – zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ES un citu ārvalstu resursu piesaistei projektu izstrādē, izpētes veikšana un projektu ideju definēšana novadam nozīmīgās attīstības jomās, sadarbības tīklu un partnerību veidošana gan novada ietvaros, gan starp novadiem, gan starp pašvaldībām un pētniekiem, labas prakses popularizēšana, novada tēla un atpazīstamības veidošana, izmantojot dažādus informatīvus risinājumus (informatīvā materiāla izstrāde, konference un darbnīcas, projekta sadaļas izveidošana novada mājas lapā). Projektā ir plānotas sekojošas aktivitātes – (1) pieredzes vizītes; (2) apmācības; (3) izpēte un situācijas apzināšana ES un citu ārvalstu finanšu instrumetu piesaistei Jaunjelgavas novadā; (4) projekta rezultātu konference un darbnīcas; (5) informatīvs materiāla „Jaunjelgavas pašvaldības ieguldījums ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistei: labas prakses piemēri un nākotnes perspektīvas” izstrāde. Projektam ir divi partneri Salas novads un Skrundas novads. Taču projekta aktivtātēs ir iesaistīti Zemgales centrālās un austrumu daļas novadi, kā arī novadi uz, kuriem plānotas pieredzes vizītes – Cēsis, Kuldīga un Mārupe.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - stiprināt Jaunjelgavas, Salas un citu projektā iesaistīto novada pašvaldību kapacitāti ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu piesaistei. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, projekta ietvaros tika organizētas divas pieredzes apmaiņas vizītes: viena - uz Mārupes, Kuldīgas un Skrundas pašvaldībām, , otrā - uz Cēsu pašvaldību. Izmatojot metodi "Kartēt un saskaņot", kas tiek balstīta uz novada iedzīvotāju vajadzību un interešu apzināšanu, tika veikta izpēte, kuras rezultātā tika sagatavots Seces, Staburaga, Sunākstes, Daudzeses un Jaunjelgavas pilsētas projektu ideju apkopojums, kas ir izpētes 1.daļa, un 2.daļa - kurā atspoguļota Jaunjelgavas novada esošā situācija un nākotnes perspektīvas ES projektu realizācijai. Tika organizētas apmācības (projektu vadība, apmācība tūrisma un kultūras mantojuma projektu sagatavošanā, apmācība komandas prasmju apguvē). Pēc apmācību beigām tika organizēta projekta rezultātu konference, kuras laikā tika prezentēti izpētes rezultāti, projekta rezultāti, kā arī tika organizētas projektu ideju definēšanas darbnīcas. Projekta ietvaros tika izdots arī informatīvais materiāls (200 eks.), kurā ir izklāstīti projekta ietvaros paveiktie darbi: pieredzes braucieni, izpēte, kā arī pētījuma rezultāti. Projekta publicitāte tika nodrošināta ar publikācijām laikrakstos "Jaunjelgavas novada vēstis", "Brīvā Daugava" un "Salas vēstis", kā arī ar informāciju mājas lapā: www.aizrp.lv/kapacitate.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-05
Projekta kopējais finansējums: 25 367.00 EUR / 17 828.03 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 25 367.00 EUR / 17 828.03 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 25 367.02 EUR / 17 828.04 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 25 367.02 EUR / 17 828.04 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/015
Projekta īstenotājs: Jaunjelgavas novada dome
Sadarbības partneris: Skrundas novada pašvaldība,Salas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.01.2012.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 11, Jaunjelgavas novads, LV-5134
Telefons: 29243332
Fakss: 65152352
WWW adrese: http://www.jaunjelgava.lv
Statuss: Pabeigts