Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Rojas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir, papildinot pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieku kompetences un izpratnes līmeni, paaugstināt pašvaldības aktivitāti un sekmēt projektu kvalitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa ir Rojas novada Dome, tiešā mērķa grupa ir pašvaldības darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji. Projekta norises vieta ir Roja. Projekta īstenošanas laiks ir 9 mēneši. Galvenās projektā paredzētās aktivitātes ir projekta vadība, Rojas novada Domes vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana, apmācības, pieredzes apmaiņas komandējumi, projekta rezultātu prezentēšana un publicitātes pasākumi. Līdz šim veiktās projekta priekšizpētes rezultātā ir noskaidrots, ka pašvaldības darbiniekiem un iestāžu vadītājiem trūkst zināšanu un informācijas par ES struktūrfondu projektu ieviešanu. Sagaidāmie projekta rezultāti ir: apmācīti darbinieki, veikta Rojas novada Domes vajadzību izpēte un atbilstošāko Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana, pieredzes apmaiņa sadarbībā ar citām pašvaldībām, veikta projektu rezultātu prezentācija, publikācijas masu mēdijos.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi papildināt pašvaldības darbinieku kompetenci un izpratnes līmeni, kā arī paaugstināt pašvaldības aktivitāti ES un ārvalstu finansēto projektu īstenošanā. Projekta ietvaros veikts pētījums "Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājuma apzināšana Rojas novada vajadzībām", 21 pašvaldības darbinieks piedalījies apmācībās 144h apmērā, noklausoties kursu par projektu vadību 40h apmērā, par ES fondu programmu iespējām un projektu sagatavošanu - 32h, par sekmīgu komunikāciju ES fondu sadarbības partneru meklēšanas metodēs un sabiedrības informēšanā - 24h, par energoefektivitāti -24h un par atjaunojamo enerģiju - 24h. Noorganizēti 3 pieredzes apmaiņas braucieni- uz Ventspili par biznesa inkubatoru izveidi, uz Dundagu un Talsiem par kopēju sadarbību ES fondu piesaistē un jaunu projektu pieteikumu izstrādē. Projekta beigās noorganizēts noslēguma seminārs, kurā piedalījās pašvaldību darbinieki un citi interesenti, kuri tika informēti par projekta ietvaros sasniegtajiem rezultātiem, kā arī sniedzot informāciju par projektiem, kurus pašvaldība šobrīd īsteno. Veikta apmācību dalībnieku aptauja, no kurām galvenais secinājums ir, ka vērtīgākā apmācību daļa ir saistīta tieši ar praktiskajiem darbiem grupās nevis teorētiskās zināšanas.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-07
Projekta kopējais finansējums: 22 645.29 EUR / 15 915.20 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 22 645.29 EUR / 15 915.20 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 645.29 EUR / 15 915.20 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 22 645.29 EUR / 15 915.20 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/020
Projekta īstenotājs: Rojas novada Dome
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads
Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Rojas novads, LV-3264
Telefons: 63232053
Fakss: 63232054
WWW adrese: http://www.roja.lv
Statuss: Pabeigts