Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt un izmantot iedzīvotāju interesēs Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansu līdzekļus cilvēkresursu kvalitātes paaugstināšanai. Projekta tiešais mērķis ir veicināt KPR pašvaldību un to iestāžu darbinieku izpratnes pilnveidošanos par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu virzieniem un nosacījumiem, kā arī paaugstināt kapacitāti projektu sagatavošanas un vadīšanas jomās. Projekta aktivitātēs paredzēts: 1) KPR 20 pašvaldību kapacitātes paaugstināšana, veicot apmācību par projektu efektīvu un drošu vadību; 2) Pētījuma izstrāde par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām KPR dažādās nozarēs; 3) Zemgales plānošanas reģiona projektu īstenošanas pieredzes un labās prakses pārņemšana projektu ieviešanā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks radīti priekšnosacījumi un instrumenti aktīvai un kvalitatīvai pašvaldību līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto

Результаты проекта: Projekta ietvaros ir veicināta un pilnveidota Kurzemes plānošanas reģiona 20 pašvaldību 60 darbinieku izpratne par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu virzieniem un nosacījumiem, kā arī paaugstināta kapacitāte projektu sagatavošanas un vadīšanas jomā. Projekta ietvaros šie 20 pašvaldību 60 darbinieki, kuri ir iesaistīti projektu piesaistē, vadībā un realizācijā, apmeklēja 2 dienu semināru ciklu (kopā 13 semināri) par tēmu "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu vadība", kas sevī ietvēra šādas apakštēmas: izdevumu - ieguvumu analīze, risku analīze, projektu ieviešanas kontroles izveidošana, projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana, projektu sagatavošana un vadīšana vadošajiem projektu speciālistiem, projektu finanšu plānošana un grāmatvedības organizēšana, projektu iepirkumu procedūru pielietošana. Projekta ietvaros tika veikts apjomīgs pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārējās finanšu palīdzības izmantošanas iespējām Kurzemes plānošanas reģiona dažādās nozarēs. Rezultātā tika piesaistīti 3 eksperti, kas sagatavoja un izstrādāja 3 kopprojektu idejas: vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanā, pašvaldības vadības un speciālistu pieredzes apmaiņas jomā un emigrācijas jeb sociālo jautājumu jomā. Papildus minētajam 40 darbinieki no visa Kurzemes plānošanas reģiona piedalījās 2 pieredzes apmaiņas braucienos uz Rīgas un Zemgales plānošanas reģionu, kuros smēlās pieredzi projektu izstrādē un ieviešanā. Projekta aktivitāšu ieviešanas rezultātā paaugstinājusies Kurzemes reģionu novadu un pilsētu pašvaldību kapacitāte ekonomiskā rakstura projektu identificēšanā un izstrādē, kas ļauj novadu pašvaldībām attīstīt savu teritoriju un uzlabot iedzīvotāju konkurētspēju.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2015-04-21
ESF финансирование: 26 024.71 EUR / 18 290.27 LVL;
  • ESF финансирование: 26 024.71 EUR / 18 290.27 LVL;
ESF награждено: 26 046.54 EUR / 18 305.61 LVL;
  • ESF награждено: 26 046.54 EUR / 18 305.61 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/022
Исполнитель проекта: Kurzemes plānošanas reģions
Партнер: Zemgales Plānošanas reģions
Дата начала проекта: 01.09.2011.
Дата окончания проекта: 30.04.2012.
Место реализации: -
Юридический адрес: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tелефон: 67331492
Факс: 67331285
www: http://www.kurzemesregions.lv
Cтатус: проект осуществлён