Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ES fondu apguvē iesaistīto speciālistu kvalifikācijas paaugstināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekts tiks īstenots Alūksnes novada pašvaldībā 9 mēnešu periodā piesaistot sadarbības partnerus no Gulbenes un Apes novadu pašvaldībām, kas piedalīsies aktivitāšu īstenošanā. Mērķis ir nodrošināt kvalifikācijas paaugstināšanu Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu ES fondu līdzekļu apguvē iesaistītajiem speciālistiem. Mērķa grupas: Alūksnes, Gulbenes un Apes novada pašvaldību speciālisti. Galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti: 30 pašvaldību speciālistu apmācības (19 lekcijas), kas iesaistīti ES fondu apguvē par projektu iesniegumu sagatavošanā un vadīšanā; Sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei kā rezultātā tiks izveidota darba grupa ar sadarbības partneriem projekta ideju izstrādei un iesnieguma sagatavošanai; Projekta rezultātu izvērtēšana - dalībnieku aptauja, datu un secinājumu apkopošana, un analīze par projekta rezultātiem, ieguvumiem un turpmākām sadarbības iespējām. Projektu vadītāju pienākumos ietilpst pilna projekta cikla realizācija līdz ar to ir nepieciešamība papildināt zināšanas, taču apmeklēt maksas seminārus nav iespējams ierobežoto finanšu resursu dēļ.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt kvalifikāciju Alūksnes, Gulbenes un Apes novadu ES fondu apguvē iesaistītajiem speciālistiem ir sasniegts. Projekta ietvaros notikušas: 1) pašvaldību speciālistu apmācības par projektu iesniegumu sagatavošanu un projektu vadīšanu, kur 19 apmācību dienās un 152h apjomā apmācīti 30 pašvaldību darbinieki; 2) sadarbības tīkla izveidošana ES struktūrfondu/ citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu izstrādei. Noslēgta partneru vienošanās par sadarbības tīkla darba grupas izveidi starp Alūksnes, Apes un Gulbenes pašvaldībām, izstrādāts kopīgs projekta pieteikums programmā "Eiropa pilsoņiem"; 3) projekta rezultātu izvērtēšanai veikta dalībnieku anketēšana un sagatavots iegūtās informācijas apkopojums un izvērtējums; 4) informācija par projekta aktivitātēm publicēta reģionālajos laikrakstos "Alūksnes Novada Vēstis" un "Gulbenes Novada Ziņas", kā arī mājas lapā www.aluksne.lv.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-07-30
Projekta kopējais finansējums: 16 098.57 EUR / 11 314.14 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 098.57 EUR / 11 314.14 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 16 098.57 EUR / 11 314.14 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 098.57 EUR / 11 314.14 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/026
Projekta īstenotājs: Alūksnes novada pašvaldība
Sadarbības partneris: Gulbenes novada dome,Apes novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 31.05.2012.
Īstenošanas vieta: Dārza 11, Alūksne, LV-4301
Juridiskā adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Telefons: 22001034
Fakss: 64381150
WWW adrese: http://www.aluksne.lv
Statuss: Pabeigts