Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Pēdējo 5-7 gadu laikā Jelgavas pilsētas pašvaldība ir realizējusi virkni aktivitāšu ziņā sarežģītu un/vai finansiāli ietilpīgu Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu. Lai sagatavotu sekmīgu un konkurētspējīgu projekta pieteikumu vai arī, lai atbalstītā projekta realizācija būtu sekmīga, projektu sagatavošanā un īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem ir nepieciešams regulāri pilnveidot zināšanas, gūt jaunas iemaņas un saprast būtiskākās kļūdas. Projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” mērķis ir uzlabot Jelgavas pilsētas pašvaldības ar projektu sagatavošanu un īstenošanu saistīto darbinieku kapacitāti un zināšanas ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā, tādējādi veicinot aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības finašu instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu iniciēšanā un īstenošanā. Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas dome, sadarbības partneris – Jūrmalas pilsētas dome. Projekta tiešā mērķa grupa – Jelgavas pilsētas domes administrācijas un Jelgavas pilsētas pašvaldības divu aģentūru „Pilsētsaimniecība” un „Kultūra”, kā arī pašvaldības iestādes „Izglītības pārvalde” projektu sagatavošanas un īstenošanas jautājumos iesaistītie darbinieki un vadītāji. Projekta galvenās aktivitātes: projekta administrēšana, apmācības, projektu vadītāju sertifikācija atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem, specializētās angļu valodas pielietošana starptautisko projektu sagatavošanā, sadarbības tīkla izveide ES struktūrfondu un cita ārvalstu finansējuma piesaistei, labās prakses pieredzes pārņemšana projektu realizācijas procesā, izpēte par Jelgavas pilsētas pašvaldības realizētajiem projektiem, projektu rezultātu izvērtēšana, publicitātes nodrošināšana. Sagaidāmie projekta rezultāti: apmācīti 50 pašvaldības speciālisti, izveidots sadarbības tīkls ar sociālajiem partneriem, izveidota potenciālo projektu ideju datu bāze, noorganizētas divas labās prakses pieredzes apmaiņas ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību, izdots informatīvs materiāls par Jelgavas pilsētas pašvaldības realizētajiem projektiem, pilnveidota Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājas lapas projektu sadaļa. Projekta kopējais budžets plānots 17308,56 LVL apmērā un to 100% finansē Eiropas Sociālais fonds. Projekta norises vieta ir Jelgava, īstenošanas laiks – 10 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi uzlabot pašvaldības speciālistu kapacitāti un zināšanas par ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu. Projekta aktivitātes tika iesaistīti 82 pašvaldības speciālisti, kuriem bija iespēja piedalīties 4 apmācību ciklos par projektu vadību (24h), ES struktūrfondu un citu ārvalstu finansējuma piesaisti (12h), specializēto angļu valodas pielietošanu starptautisku projektu sagatavošanā (44h) un 6 projektu vadītāji pēc papildus sagatavošanas kursiem, sekmīgi nokārtoja gala pārbaudījumu un ieguva starptautiski atzītu sertifikātu projektu vadībā (IPMA sertifikāts); 2 pieredzes apmaiņas braucienos uz Jūrmalas un Valmieras pašvaldībām, tādējādi apgūstot citu pašvaldību pieredzi projektu vadībā un īstenošanā. Piesaistot pakalpojuma sniedzēju, projekta ietvaros tika sagatavots informatīvs apraksts par pašvaldības īstenotajiem projektiem laika periodā no 2005. līdz 2011.gadam. Sadarbības tīkla aktivitātes ietvaros tika noorganizētas 7 tikšanās ar uzņēmējiem un NVO, kuru laikā moderatora vadībā iesaistītās puses identificēja interesējošās problēmu tēmas, tās izdiskutēja un vienojās par iespējamiem risinājumiem un potenciālo rīcības plānu. Aktivitātes īstenošanas laikā uzņēmēji un NVO ierosināja sadarbības tīkla tikšanās organizēt nevis domes telpās, bet katru reizi pie kāda no sadarbības tīkla dalībniekiem, lai veidotu labāku savstarpējo izpratni par faktisko situāciju konkrētajā nozarē un piedāvātu iepazīties ar konkrētā uzņēmuma/NVO darbību klātienē. Darba grupas tikšanās rezultātā tika izveidota projektu ideju datubāze ES finansējuma piesaistei. Aktivitāšu īstenošana tika pabeigta ar noslēguma pasākumu 15.06.2012., kurā tika pārrunāti gan projekta rezultāti, gan projektā iesaistīto speciālistu gūtā pieredze. Pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv regulāri ievietota informācija par projekta aktivitāšu īstenošanu, kā arī veiktas 2 publikācijas - 22.11.2011. laikrakstā "Latvijas Avīze" un 21.06.2012. "Jelgavas vēstis".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-12-07
Projekta kopējais finansējums: 24 414.49 EUR / 17 158.60 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 24 414.49 EUR / 17 158.60 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 24 414.48 EUR / 17 158.59 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 24 414.48 EUR / 17 158.59 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/031
Projekta īstenotājs: Jelgavas pilsētas dome
Sadarbības partneris: Jūrmalas pilsētas dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Lielā iela 11, Jelgava
Juridiskā adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001
Telefons: 63005531
Fakss: 63029059
WWW adrese: http://www.jelgava.lv
Statuss: Pabeigts