Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta „Tukuma novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana projektu īstenošanai” mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Tukuma novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Tiešā mērķa grupa ir 40 Tukuma novada, 6 Kandavas novada un 4 Engures novada pašvaldības darbinieki. Labuma guvēji būs 33 608 Tukuma novada, kā arī 8 200 Engures novada un 8 531 Kandavas novada iedzīvotāji. Galvenās aktivitātes ir: - projekta administrēšana; - izpētes veikšana; - iepazīšanās seminārs; - apmācību komplekss; - pieredzes apmaiņas pasākums; - projekta rezultātu izvērtēšana; - noslēguma seminārs; - publicitātes nodrošināšana. Projekta iesniedzējs un vadošais partneris ir Tukuma novada Dome. Kā sadarbības partneri ir piesaistītas Engures, Kandavas, Valmieras un Jēkabpils novada pašvaldības. Projekts tiks īstenots Tukuma novadā 8 mēnešu laikā. Rezultātā tiks panākta pašvaldības darbinieku zināšanu paaugstināšana projektu īstenošanā, nodrošinot aktīvu līdzekļu piesaisti pašvaldības attīstībai kultūras, izglītības, veselības aizsardzības, sociālās, vides aizsardzības un citās jomās, kā arī veicinot dažāda līmeņa pārvaldes institūciju, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju sadarbību.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots ar mērķi paaugstināt 40 Tukuma novada pašvaldības darbinieku kvalifikāciju projektu īstenošanā, lai panāktu kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību. Projekta ietvaros tika veikta izpēte par pašvaldības iestāžu, pagasta pārvalžu un aģentūru pieredzi, vajadzībām ES fondu un citu ārvalstu finansējuma apguvē, kuras rezultāti un secinājumi tika prezentēti iepazīšanās seminārā un uz kā pamata tika veidots turpmākais apmācību komplekss. Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties 2 apmācību blokos. 28 apmācību dalībnieki apguva specializēto angļu valodu saistībā ar projektu pieteikumu izstrādi. Turpretī ar projektu īstenošanu saistītās tēmas kā projektu pieteikuma veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi, ES fondu projektu vadības specifika, ekonomiskā pamatojuma izstrāde, izdevumu un ieguvumu analīze, risku izvērtēšana, dokumentu noformēšana un lietvedība, iepirkumi, publicitāte un līgumu sastādīšana apguva 97 dalībnieki. 13.darbinieki piedalījās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklējot Jēkabpils un Valmieras pilsētas domi, tādējādi gūstot praktisku pieredzi un iespēju izdiskutēt neskaidros jautājumus saistībā ar lielo projektu realizēšanu, iepirkumiem un publicitātes nodrošināšanu, kā arī praktiski apmeklējot īstenotos infrastruktūras objektus un vietas. Projekta aktivitāšu īstenošana tika pabeigta ar noslēguma pasākumu, kurā tika pārrunāti sasniegtie rezultāti, kā arī notika tikšanās ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvi, kas informēja par projektu konkursiem un iespējām projektu pieteikumu sagatavošanā. Projekta ietvaros veiktas 3 publikācijas laikrakstā "Tukuma Laiks", regulāri veikta informācijas aktualizācija pašvaldības mājas lapā www.tukums.lv, kā ari elektroniski sagatavots baneris ar bukletu par projektā apgūtajām apmācību tēmām un dalībnieku aptaujas anketu rezultātiem.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-06-29
Projekta kopējais finansējums: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 16 303.49 EUR / 11 458.16 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/034
Projekta īstenotājs: Tukuma novada Dome
Sadarbības partneris: Valmieras pilsētas pašvaldība,Jēkabpils pilsētas pašvaldība,Kandavas novada dome,Engures novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.04.2012.
Īstenošanas vieta: Tukums
Juridiskā adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Telefons: +371 63122231
Fakss: +371 63107243
WWW adrese: http://www.tukums.lv
Statuss: Pabeigts