Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes paaugstināšana fondu apguvei, II kārta

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir paaugstināt Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības darbinieku kapacitāti energoefektivitātes jautājumos, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības (turpmāk tekstā - ES) politikas instrumentu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu apguvē, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanu. 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā nozīmīgs finanšu resursu daudzums novirzīts energoefektivitātes jautājumu risināšanai, kā arī pašvaldībām pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instruments, kura mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, lai sagatavotu un īstenotu energoefektivitātes projektus, pašvaldību darbiniekiem nepieciešamas papildu specifiskas zināšanas, kas atvieglotu projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādes koordinēšanu projektu iesniegumu sagatavošanas, kā arī ieviešanas posmā. Lai nodrošinātu darbinieku kapacitātes paaugstināšanu, projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes: 1. Projekta administrēšana; 2. Apmācību veikšana par šādām tēmām: 1) Tēma „Ēku un būvju energoefektivitātes audits”; 2) Tēma „Zema energopatēriņa ēku būvniecība un rekonstrukcija”; 3. Projekta rezultātu izvērtēšana; 4. Publicitātes nodrošināšana. Projekta tiešās mērķa grupas ir Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības algoti darbinieki vai darbinieki saskaņā ar institūcijas vai pašvaldības darbību regulējošiem dokumentiem, kuru kompetencē ietilpst energoefektīvu investīciju projektu plānošana, ieviešana un rezultātu ilgtspējas nodrošināšana. Projekta gala labuma saņēmēji ir sociālie partneri un sabiedrība kopumā - Ventspils pilsētas un novada pašvaldības iedzīvotāji, komersanti, nevalstiskās organizācijas un citi sabiedrības locekļi, kuri izmanto pašvaldību kā dzīves un komercdarbības telpu – projekta rezultātā tiks veicināta pilsētvides attīstība un uzlabota dzīves kvalitāte. Projekta ietvaros tiks celta to Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības darbinieku kapacitāte, kas iesaistīti gan energoefektīvu projektu plānošanas procesā, gan ieviešanas uzraudzības procesā, kā arī, kuru atbildībā ir nodrošināt projektu ilgtspēju. Projekta ietvaros gūtās zināšanas tiks pielietotas, lai:
- uzraudzītu jau realizācijā esošos energoefektīvas būvniecības investīciju projektus, kas tiek realizēti, piesaistot ES politiku instrumentu finansējumu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību, kā arī nodrošinātu īstenoto projektu ilgtspēju;
- stiprinātu darbinieku kapacitāti, pretendējot uz ES politiku instrumentu finansējumu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzību jaunu energoefektīvu projektu īstenošanai (ES fondu finansējums, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums u.c.);
- stiprinātu darbinieku kapacitāti, gatavojoties nākamajam 2014.-2020.gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodam. Projekta īstenotājs ir Ventspils pilsētas dome sadarbībā ar Ventspils novada pašvaldību. Projekts tiks īstenots Ventspils pilsētas pašvaldībā. Plānotais projekta ieviešanas laiks ir 6 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - paaugstināt Ventspils pilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības darbinieku kapacitāti energoefektivitātes jautājumos, lai sekmētu kvalitatīvu energoefektivitātes projektu īstenošanu, pašvaldībai piedaloties ES politikas instrumentu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un pārējās ārvalstu finansū palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā. Plānoto 66 mērķa grupas dalībnieku vietā apmācīti 64. Atkāpe nav būtiska, loģiski pamatota. Papildus semināru apmeklējis liels skaits interesentu ap 25 būvniecības nozares speciālistu, kas liecina par semināru kvalitāti un praktisko noderīgumu. Projekta ietvaros notikušas divas apmācības: 1) Apmācībās „Ēku un būvju energoefektivitātes audits” (320 stundu kurss) 6 Ventspils pilsētas pašvaldības darbinieki, kuri tieši ir iesaistīti investīciju projektu īstenošanā, tika apmācīti par šādām tēmām: ēku un būvju energoauditu reglamentējošie normatīvie akti; siltumtehniskie procesi mikroklimata inženiersistēmās un videsziņa; siltumapgāde, karstā ūdens apgāde un apgaismojums; apkures katli un sistēmas; ventilācija un gaisa kondicionēšana; energoefektivitātes aprēķina metodika; ēku energoaudita pārskata izstrādāšana; energoefektivitāti paaugstinoši materiāli; 2) Apmācību seminārā „Zema energopatēriņa ēku būvniecība un rekonstrukcija” (3 teorētisko un praktisko apmācību dienas) 53 Ventspils pilsētas pašvaldības un 11 Ventspils novada pašvaldības darbinieki apguva zināšanas par šādām tēmām: energoefektivitātes nozīme; zema enerģijas patēriņa ēkas piemēri; ēku konstrukcijas, logi un durvis; enerģijas bilance; termiskie tilti un gaisa caurlaidība; blīvumu tests; termogrāfija; sienu virsmu sagatavošana; vēdināšanas nozīme un koncepcijas; siltuma ģenerēšana un apgāde; finanšu resursu piesaiste energoefektīvu investīciju projektu plānošanā. Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv ir izveidots baneris "ES fondi un programmas/projekti", ar kura palīdzību sabiedrība tiek informēta par aktualitātēm ES fondu un citu finanšu instrumentu apguvē, sniedzot informāciju gan par īstenotājiem, gan realizācijā esošajiem projektiem. Šī projekta ietvaros tiek aktualizēta Ventspils portāla www.ventspils.lv ES fondu sadaļa, lai veidotu to iedzīvotājiem un uzņēmējiem saprotamāku, uzlabotu informācijas meklēšanas tehniskās iespējas, rosinātu izpratni par veiktajām investīcijām pilsētas attīstībā. Projekta ietvaros sagatavotas un izplatītas mēdijiem arī 5 preses relīzes.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-05-11
Projekta kopējais finansējums: 21 356.03 EUR / 15 009.10 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 21 356.03 EUR / 15 009.10 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 21 356.02 EUR / 15 009.10 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 21 356.02 EUR / 15 009.10 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/036
Projekta īstenotājs: Ventspils pilsētas pašvaldība
Sadarbības partneris: Ventspils novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 29.02.2012.
Īstenošanas vieta: Jūras iela 36, Ventspils
Juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601
Telefons: 6 36 01190
Fakss: 6 36 01118
WWW adrese: http://www.ventspils.lv
Statuss: Pabeigts