Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta „Kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Liepājas pilsētas un Grobiņas novada pašvaldībās” mērķis ir veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku īstenošanu Liepājas un Grobiņas pašvaldībās, ceļot projektu vadītāju kompetences līmeni un apgūstot prasmes projektu rezultātu komunicēšanai sabiedrībā. Šo mērķi plānots sasniegt, veicot konkrētas aktivitātes iedzīvotāju iesaistei un abu pašvaldību darbinieku apmācībai. Projekta tiešā mērķa grupa ir Liepājas pilsētas pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības darbinieki, netiešie labuma guvēji ir abu pašvaldību iedzīvotāji kopumā. Projekta iesniedzējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība, sadarbības partneris - Grobiņas novada pašvaldība. Projekta aktivitāšu norises vieta ir Liepāja, kopējais īstenošanas laiks ir 10 mēneši. Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir:
- Apmācības (Projektu vadības profesionālās kompetences pilnveidei un Publisku un privātu projektu komunikācijas īstenošanas principu, rezultātu mērījumu un to komunikācijas aspektu apguvei). Apmācības rezultātā tiks izstrādāts metodoloģisks materiāls projektu rezultātu izvērtēšanai, kā arī veikts darbs grupās, lai praktiski komunicētu konkrētu projektu sabiedrībai. Iegūtās prasmes ļaus veiksmīgāk ieviest jaunas projektu idejas, kā arī ļaus efektīvāk komunicēt ar sabiedrību un iesaistīt to pašvaldībā notiekošajos procesos, kas finansēti no ES struktūrfondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
- Pētījums par ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekmi uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā.
- Izveidots interaktīvs sabiedriskās apspriešanas modulis ieviešanai mājas lapās www.liepaja.lv un www.grobina.lv, lai iesaistītu iedzīvotājus pilsētā notiekošos procesos, kas finansēti no ES struktūrfondiem un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
- Sabiedrības informēšanai par sagatavotā projekta rezultātiem, kā arī par Liepājā un Grobiņā paveikto ar ES un citu ārvalstu programmu finanšu instrumentu palīdzību, tiks veidots iedzīvotāju forums.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis bija veicināt Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu aktīvāku īstenošanu Liepājas un Grobiņas pašvaldībās. Mērķa sasniegšanai tika organizētas divas apmācības: "Projektu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide” un „Publisku un privātu projektu komunikācijas īstenošanas principi, rezultātu mērījumi un to komunikācijas aspekti”. 40 Liepājas pilsētas pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības darbinieki piedalījās apmācībās SIA Lietišķo pētījumu aģentūra „Nikolo grupa” veica pētījumu par ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu ietekmi uz dzīves kvalitātes līmeni Liepājas pilsētas pašvaldībā. Tādējādi pašvaldība guva detalizētu informācija par Liepājas iedzīvotāju informētību un vērtējumu par realizētajiem projektiem Liepājā, kā arī informāciju, kurās jomās pēc iedzīvotāju domām turpmāk būtu nepieciešams piesaistīt ES līdzekļus. Iedzīvotāju foruma „ES mūsmājās” dalībnieki tika iepazīstināti ar Liepājas un Grobiņas novadā paveikto ar ES līdzfinansēto projektu palīdzību, kā arī ar konkrētā projekta aktivitātēm. Foruma gaitā tematiskās darba grupā tika iegūtas 58 iedzīvotāju idejas un no tām akcentētas 10 kā labākās. Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli un iesaistītu viņus sabiedriskās apspriešanās, Liepājas pilsētas pašvaldības un Grobiņas novada pašvaldības interneta mājas lapās www.liepaja.lv un www.grobina.lv projekta ietvaros ir izveidots un ieviests interaktīvais sabiedrisko apspriešanu modulis.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-08-23
Projekta kopējais finansējums: 17 861.65 EUR / 12 553.24 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 17 861.65 EUR / 12 553.24 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 861.66 EUR / 12 553.25 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 17 861.66 EUR / 12 553.25 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/037
Projekta īstenotājs: Liepājas pilsētas pašvaldība
Sadarbības partneris: Grobiņas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.10.2011.
Pabeigšanas datums: 31.07.2012.
Īstenošanas vieta: Rožu iela 6, Liepāja, LV - 3401
Juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401
Telefons: 63404774
Fakss: 63407298
WWW adrese: http://www.liepaja.lv
Statuss: Pabeigts