Home

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta "Aglonas novada domes kapacitātes stiprināšana projektu īstenošanai" mērķis un rezultāti ir virzīti uz darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.pasākuma " Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” mērķa sasniegšanu –Aglonas novada kapacitātes paaugstināšanu. Projekta mērķis ir paaugstināt Aglonas novada darbinieku kapacitāti panākot aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta aktivitātes : 1. Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projektu un pasākumu izpēte Aglonas novadā. 2. Interaktīvās kartes izveidošana par projektu pieredzi un attīstības perspektīvām Aglonas novadā. 3. 2 pieredzes nodošanas braucieni 4. Aglonas novada pašvaldības 25 darbinieku apmācību cikls par iepirkuma prasībām, ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaiti grāmatvedībā, komunikāciju un publicitātes prasības ES projektos, stresa vadība un profesionālās izdegšanas profilakse, kā arī laika plānošanas process projektos. Projektā laikā notiks arī konsultācijas, informatīvā portāla www.aglona.lv aktualizēšana, tiks izdoti 2000 bukleti par projektiem Aglonas novadā, notiks semināri, kas informēs par projekta ieviešanas gaitu. Projekta mērķa grupa ir pašvaldības algotie darbinieki. Projekta īstenošanas laiks: 10 mēneši Projekta kopējās izmaksas - 12 981,79 LVL, kas ir 100% Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums.

Project results: Kopumā projektā ir piedalījušies 66 dalībnieki, no kuriem 30 dalībnieki ir Rēzeknes un Aknīstes pašvaldību darbinieki, pie kuriem Aglonas darbinieki devās pieredzes apmaiņā (kopā 2 braucieni). Projekta ietvaros Aglonas novada domes darbinieki apmācīti par iepirkumu vadības procesiem, ES finansējuma un attiecināmo izmaksu uzskaiti grāmatvedībā, laika menedžmentu projektos, komunikāciju un publicitāti. Projekta īstenošanas laikā izstrādāts pētījums "Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu izpēte Aglonas novadā" un izstrādātā projektu interaktīvā karte, kas atrodama Aglonas mājas lapā www.aglona.lv. Par projektu ievietotas 5 publikācijas laikrakstā "Novadnieks".
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Latgale Region
Last change: 2012-11-07
ESF Funding: 17 632.01 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF Funding: 17 632.01 EUR / 12 391.85 LVL;
Total ESF spent: 17 632.02 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF spent: 17 632.02 EUR / 12 391.85 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/041
Project Promoter: Aglonas novada dome
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 30.06.2012.
Place of implementation: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads
Legal address: Somersetas iela 34, Aglonas novads, LV-5304
Phone: +371 65324573
Fax: +371 65324573
www: http://www.aglona.lv
Status: Pabeigts