Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kuldīgas novada pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību līdzdalību ES un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā, apmācot 44 pašvaldību un to iestāžu (tai skaitā pagastu pārvalžu) darbiniekus un veicot pētījumu par tām pieejamajiem atbalsta avotiem. Projekta tiešā mērķa grupa ir 35 Kuldīgas un 9 Kandavas novadu pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kas praktiski piedalās projektu sagatavošanas un ieviešanas procesā. Tiešās mērķa grupas dalībnieki būs: o pagastu pārvalžu vadītāji, o grāmatveži, o socālie darbinieki, o kultūras, sporta, izglītības un veselības iestāžu vadītāji un to grāmatveži. Projekta iesniedzējs, Kuldīgas novada pašvaldība, projektu īstenos, apmācota arī Kandavas novada pašvaldības darbiniekus, laika posmā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada aprīlim. Lai uzlabotu Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību, to pārvalžu un iestāžu darbinieku pieredzi projekta sagatavošanā un ieviešanā, paredzēts pilns apmācību cikls- no projekta pieteikuma sagatavošanas līdz gala atskaišu iesniegšanai pēc projekta realizācijas. Projekta apmācību ietvaros plānots apgūt sekojošas tēmas: o Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana. o Naudas plūsma projekta dzīves ciklā. Izdevumu-ieguvumu analīze projekta ietvaros. o Apstiprinātā projekta aktivitātes, plānotais projekta laika grafiks. Projekta izmaiņu vadība. o Iepirkuma veikšana. Iepirkumi. Tehniskās specifikācijas izstrādāšana. Praktiski piemēri. ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti o Projektēšanas uzdevums. Būvniecības pieteikums. Projektēšana. Sabiedriskā apspriešana. Praktiski piemēri. Būvniecības process. Praktiski piemēri o Projekta budžets. Maksājumu pieprasījumi u.c. praktiskie darbi.Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana (datumi, numuri), vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi. Izmaksu pieaugums/samazinājums. Maksājumu veikšanas. o Starpposmu/noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija. Projekta pārbaudes. Pēcuzraudzība.Visbiežāk sastopamās problēmas” u.tml. Pēc apmācībām tiks izstrādāta un izdota projekta grāmata projekta dalībniekiem, kā arī citām Latvijas pašvaldībām. Lai paplašinātu projekta dalībnieku zināšanas par pašvaldībām un to iestādēm pieejamo ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem, tiks veikts pētījums, kurā tiks noteikta arī projekta dalībnieku apmierinātība, veicot aptauju par projekta rezultātiem un turpmākajām sadarbības iespējām, kā arī apkopojot un analizējot aptaujas datus un apkopojot secinājumus. Pētījuma rezultāti tiks apkopoti, publiskoti seminārā, izdalīti tā dalībniekiem elektroniskā veidā un būs internetā publiski pieejami visiem interesentiem. Līdz ar novada reformu darbu ir sākuši jauni pašvaldību un to iestāžu iestāžu vadītāji bez vai ar minimālu pieredzi projektu sagatavošanā un ieviešanā. Projektu ieviešanas , vadības un uzraudzības laikā pašvaldību un to iestāžu darbinieki ir gan kā projekta vadītāji, gan koordinatori, kā arī projekta grāmatveži. Lai veiksmīgi noritētu savstarpējā sadarbība ar projekta ieviesēju un par projekta ieviešanu atbildīgo institūciju , nepieciešama izpratne un zināšanas par projekta sagatavošanas un ieviešanas gaitu un procesiem tajā. Par visām aktivitātēm tiek nodrošināta ES prasībām atbilstoša publicitāte. Projekta aktivitātēs, kas saistītas ar apmācībām, pētījumiem, semināru un projekta rezultātu izvērtēšanu, tiek iesaistīti eksperti, kuriem visiem ir atbilstošas zināšanas un praktiskā pieredze projektu sagatavošanā un īstenošanā un kas ir projekta iesniedzēja darbinieki. Galvenie projekta rezultāti: apmācīti 44 pašvaldību/ pašvaldību iestāžu darbinieki, t.sk. 35 no Kuldīgas novada un 9 no Kandavas novada, veikts 1 pētījums par pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējām piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus, noorganizēts un novadīts 1 seminārs 50 dalībniekiem un izdalīti materiāli papīra formātā – pētījuma ziņojums, zibatmiņa ar pētījuma secinājumiem, priekšlikumiem, veikta 44 apmācību dalībnieku anketēšana un projektu rezultātu apkopošana un izvērtēšana gala ziņojumā. Projekta rezultātā ieguvēji būs vismaz 44 Kuldīgas un Kandavas novadu pašvaldību un to iestāžu darbinieki, kā arī vismaz 80% Kuldīgas un Kandavas novada iedzīvotāji, kas ir tiešie saņēmēji no projektu realizācijas gaitā gūtā labuma.

Projekta rezultāti: Projektā veiksmīgi īstenotas visas 6 plānotās aktivitātes. Veiktas apmācības par šādām tēmām: „Projekta pieteikuma izstrāde. Projekta pieteikumam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana”, „Apstiprinātā projekta aktivitātes, plānotais projekta laika grafiks. Projekta izmaiņu vadība”, „Naudas plūsma projekta dzīves ciklā. Izdevumu-ieguvumu analīze projekta ietvaros”, „Starpposmu/noslēguma pārskats. Noformējums, iekļaujamā informācija. Projekta pārbaudes. Pēcuzraudzība. Visbiežāk sastopamās problēmas u.tml.”, „Projektēšanas uzdevums. Būvniecības pieteikums. Projektēšana. Sabiedriskā apspriešana. Praktiski piemēri. Būvniecības process. Praktiski piemēri”, „Iepirkuma veikšana. Iepirkumi. Tehniskās specifikācijas izstrādāšana. Praktiski piemēri. ES struktūrfondu ieviešanu reglamentējošie normatīvie akti”, tēmu „Projekta budžets. Maksājumu pieprasījumi u.c. praktiskie darbi. Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana (datumi, numuri), vizuālās identitātes prasības, elektroniskie maksājumi. Izmaksu pieaugums/samazinājums. Maksājumu veikšana”. Izstrādāts pētījums "Pašvaldību un pašvaldību iestāžu iespējas piesaistīt ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentus", Pēc apmācībām veikta apmācību dalībnieku aptauja, un veikts rezultātu apkopojums. Noticis 5 dienu darbs grupās, izmantojot kartēšanas metodi. Notikuši 2 divu dienu pieredzes apmaiņas braucieni uz Cēsīm, Limbažiem. Ludzu un Līvāniem. Apmācībās piedalījās mērķa grupas dalībnieki no Kuldīgas novada (31 dalībnieks) un Kandavas novada (5 dalībnieki). No 36 apmācību dalībniekiem 12 bija pārvaldes vadītāji 11 sociālie darbinieki, 7 projektu speciālisti, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāji, 6 dalībnieki pārstāvēja citas pašvaldības darbības sfēras. Pieredzes apmaiņas braucienos, kas kopā norisinājās 4 dienas, piedalījās 39 dalībnieki. 5 dienu darbā grupās pēc kartēšanas metodes, katru no 5 dienām piedalījās 15 dalībnieki. Projekta īstenošanas laikā 3 reizes ievietota informācija mājas lapā www.kuldiga.lv, sagatavota 1 preses relīze Kuldīgas novada informatīvajam izdevumam "Kuldīgas novada Vēstis", ievietotas 4 publikācijas laikrakstā "Kurzemnieks".
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-06
Projekta kopējais finansējums: 11 742.49 EUR / 8 252.67 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 11 742.49 EUR / 8 252.67 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 11 742.49 EUR / 8 252.67 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 11 742.49 EUR / 8 252.67 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/052
Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldība
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Īstenošanas vieta: Pilsētas laukums 3, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Telefons: 63322469
Fakss: 63341422
WWW adrese: http://www.kuldiga.lv
Statuss: Pabeigts