Print |

Home > Sources of funding > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to munici[..] > Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Strenču novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšana Eiropas Savienības un cita ārvalstu finansējuma piesaistīšanai un projektu ieviešanai

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.3. sub-measure "Support to municipalities in capacity building for implementation of measures of the European Union policies and projects and measures of other foreign financial assistance"

Search projects
Projekta mērķis - organizējot apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumu, paaugstināt pašvaldības iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes Eiropas Savienības un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķu grupa ir Strenču novada un Cesvaines novada pašvaldību iestāžu darbinieki, kas pārstāv izglītības iestādes, kultūras namus, bibliotēkas un sociālo dienestu. Projekta iesniedzējs ir Strenču novada dome, bet projekta sadarbības partneris Cesvaines novada dome. Projekta īstenošana ilgs 7 mēnešus. Apmācību pasākuma norises vieta ir Strenču novada kultūras nama telpas. Pieredzes apmaiņas pasākums plānots Cesvaines novada pašvaldībā. Projekta galvenās aktivitātes ir organizēt apmācību seminārus (54 stundas) un pieredzes apmaiņas pasākumu pašvaldības iestāžu darbiniekiem, kā arī nodrošināt publicitātes pasākumus. Projekta aktualitātes pamatojums: pašvaldībām ir pieejams ievērojams ES un ārvalstu finansējums sniegto pakalpojumu uzlabošanai, bet pašvaldību darbinieku kapacitāte ir nepietiekoša šī finansējuma apgūšanai. Projekta rezultāts būs 20 apmācīti pašvaldības iestāžu darbinieki projektu sagatavošanā un īstenošanā, un 30 pašvaldības iestāžu darbiniekiem paaugstināta pieredze.

Project results: Projekts ir sasniedzis savu mērķi - pašvaldības darbinieku kapacitāte (zināšanas un prasmes) ir stiprināta: 1) Organizēti 8 apmācību semināri (teorētiskas un praktiskas nodarbības) 20 Strenču novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem 45 akadēmisko stundu apjomā: "Projekta pieteikumu sagatavošana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansējuma projektu konkursiem"; "Apstiprināto Eiropas Savienības un citu ārvalstu līdzfinansēto projektu ieviešanas gaita un nosacījumu izpilde"; "Preses relīžu sagatavošana". 2) Notikušas 3 pieredzes apmaiņas vizītes dažādās pašvaldībās: Cesvainē, Skrundā un Siguldā, iepazīta to pieredze ES u.c. ārvalstu finanšu instrumentu finansētu projektu īstenošanā, gūtas idejas turpmākajiem projektiem Strenču novada pašvaldībā.. Cesvaines (projekta partneris) pašvaldības pārstāvji (30 dalībnieki) ieradušies pieredzes apmaiņā Strenčos. Iepazīta citu pašvaldību pieredze ārējā finansējuma piesaistīšanā, apmeklētas iestādes, kurās īstenoti infrastruktūras projekti – pirmsskolas izglītības iestādes, kultūras namus u.c., kā arī organizētas diskusijas par pašvaldības darbinieku iespējām iesaistīties dažāda veida projektos un pasākumos.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Vidzeme Region
Last change: 2012-06-06
ESF Funding: 8 742.78 EUR / 6 144.46 LVL;
  • ESF Funding: 8 742.78 EUR / 6 144.46 LVL;
Total ESF spent: 8 742.77 EUR / 6 144.45 LVL;
  • ESF spent: 8 742.77 EUR / 6 144.45 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/061
Project Promoter: Strenču novada dome
Partner(s): Cesvaines novada dome
Start date of project: 01.09.2011.
Project finish date: 31.03.2012.
Place of implementation: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Legal address: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Phone: 64715611
Fax: 64715619
www: http://www.strencunovads.lv
Status: Pabeigts
 


Date of printing: 23.06.21