Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Pļaviņu novada domes darbinieku aktīvāka un kvalitatīvāka līdzdalība Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu plānošanā un īstenošanā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir, uzlabojot darbinieku zināšanas, panākt aktīvu un kvalitatīvu Pļaviņu novada pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta tiešā mērķa grupa ir Pļaviņu novada domes pašvaldība, tās darbinieki, kuri tieši un netieši ir iesaistīti Eiropas Savienības finanšu instrumentu apguvē (dažādu projektu izstrādes un īstenošanas procesā, kā arī tie darbinieki, kuri savu profesionālo spēju dēļ varētu tikt iesaistīti projektu izstrādē, kā arī darbinieki, kuri vēlas paplašināt savu redzesloku un nākotnē iesaistīties projektu izstrādes un īstenošanas procesā). Projekta mērķu grupu dalībnieku skaits - ne mazāks par 30. Projekta iesniedzējs ir Pļaviņu novada dome, projekta norise- Pļaviņas, ilgums – 6 mēneši. Starp vairākām aktivitātēm galvenā – apmācības. Secīgi notiks darbinieku zināšanu līmeņa apzināšana un atbilstoša mērķa grupas apmācību vajadzību sarakstu (darba uzdevumus) sastādīšana. Aktivitātēs plānots arī seminārs apzināšanas un izpētes pasākumu rezultātu prezentēšanai, projekta rezultātu izvērtēšana, publicitātes pasākumi. Par aktualitāti, pirmkārt, liecina situācija, kurā Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti gandrīz vai vienīgai finanšu līdzekļu avots Pļaviņu novada attīstībai. Palielinoties konkurencei uz finanšu līdzekļu piesaisti, uzvar tas, kas zina vairāk un prot saprātīgi plānot ilgtermiņā. Projekta rezultātā sagaidāmi rezultāti – 1.Apzināti nepieciešamie zināšanu papildinājumi pašvaldības darbinieku zināšanu līmenim, sastādīt mērķa grupas vajadzību saraksts;. 2. Izpētīts Pļaviņu novada attīstības prioritātēm nepieciešamais Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piesaistes iespējas. 3.Apmācīti pašvaldību/ vietējo organizāciju darbinieki, pielietojot kompleksu apmācību metodi divās grupās: 1).grupā bez priekšzināšanām; 2). Specifiskas zināšanu apmācības dalībnieku grupai ar pieredzi. 4. Sagatavots pilotprojekts – jauna projekta koncepts iesniegšanai Eiropas Sociālajam fondam; 5. Izvērtēti sasniegtie rezultāti (pašnovērtējums) mērķa grupas apmierinātība ar sasniegto apmācību līmeni. 6. Veikti publicitātes pasākumi.

Projekta rezultāti: Projektā notikusi 28 pašvaldības darbinieku aptauja par zināšanām un pieredzi saistībā ar projektu īstenošanu un apmācību vajadzībām. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, noticis apmācību kurss par projektu vadību Pļaviņu novada domes 27 darbiniekiem bez priekšzināšanām. Pļaviņu novada domes 2 darbinieki un Kokneses novada pašvaldības 2 darbinieki apguva padziļinātu mācību kursu par projektu vadību un ieguva starptautiskos AFW sertifikātus. Apmācību ietvaros, analizējot iepriekš noraidītu projekta iesniegumu, sagatavots jauna projekta koncepts iesniegšanai Eiropas Sociālā fonda aktivitātē finansēšanai. Projekta ietvaros veikta izpēte par pašvaldības līdzšinējo pieredzi struktūrfondu projektu apguvē, par sadarbības partneriem, par atbilstošiem finanšu resursiem un pašvaldības prioritāriem projektiem. Tika rīkots seminārs, kurā informēja par veiktās aptaujas un izpētes rezultātiem un izveidoja 3 darba grupas (kultūras un tūrisma, sociālajā, infrastruktūras jomā) jaunu projektu ideju ģenerēšanai. Lai sekmētu labo praksi par struktūrfondu projektu īstenošanu, Pļaviņu novada pašvaldības darbinieki devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Ludzas novada pašvaldību. Projekta rezultātā darbiniekiem iegūta lielāka izpratne par ES līdzfinansētu projektu pārvaldības jautājumiem un projektu realizācijas ciklu, kas kalpos par pamatu turpmākam kvalitatīvam un sekmīgam projektu pieteikumu sagatavošanas un ieviešanas procesam.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Zemgales reģions
Projekta kopējais finansējums: 18 182.86 EUR / 12 778.99 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 18 182.86 EUR / 12 778.99 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 18 182.87 EUR / 12 778.99 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 18 182.87 EUR / 12 778.99 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/062
Projekta īstenotājs: Pļaviņu novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2011.
Pabeigšanas datums: 29.02.2012.
Īstenošanas vieta: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Telefons: 65133054
Fakss: 65133052
WWW adrese: http://WWW.PLAVINAS.LV
Statuss: Pabeigts