Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta „ Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novadā” mērķis ir veikt Kuldīgas novadā sniegto sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu un uzlabošanu, nodrošinot iedzīvotājus ar iespēju saņemt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. Projekta mērķa grupa ir Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu sniedzēji un to darbinieki. Projektu īsteno Kuldīgas novada p/a „ Sociālais dienests”, kā sadarbības partneri piesaistot Kuldīgas novada attīstības aģentūru. Sadarbības partnera loma projektā ir sniegt konsultatīvu atbalstu, piedaloties sociālo pakalpojumu uzlabošanas plāna izstrādē un sociālo pakalpojumu attīstības plāna izstrādē, sniegt komentārus projekta ziņojumu un atskaišu sagatavošanas procesā, iesaistīties publicitātes nodrošināšanā. Projekts tiks īstenots 11 mēnešu periodā Kuldīgas novadā. Projekta aktivitātes: 1.Projekta administrēšana. 2.Pašvalības sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšana. 3.Pieredzes apmaiņas brauciens. 4.Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas plāna izstrāde. 5.Kvalitātes uzlabošanas pasākumu plāna ieviešana. 6.Apmācības. 7. Projekta rezultātu izvērtēšana. 8. Informācijas un publicitātes par projekta īstenošanu nodrošināšana. Laikā, kad jebkura pakalpojuma sniegšanā, cilvēki pieprasa kvalitāti, īpaši nozīmi kvalitātes jēdziens iegūst sociālo pakalpojumu jomā. Par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas novadā atbildīga ir Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „ Sociālais dienests”(turpmāk tekstā – Aģentūra). Līdz novada izveidei, Aģentūra apkalpoja tikai Kuldīgas pilsētas iedzīvotājus, līdz ar to sociālo pakalpojumu loks bija šaurāks, to sniegšana vieglāk administrējama un sociālo pakalpojumu kvalitāte novērtēšanā galvenokārt tika izmantota pakalpojumu saņēmēju aptauja un finanšu analīze. Šāda pieeja nedeva arī pārliecību, ka kvalitātes jēdzienu var attiecināt uz visiem pašvaldībā sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem. Novadā, paplašinoties teritorijai, apkalpojamo iedzīvotāju un sociālo pakalpojumu sniedzēju skaitam, ir nepieciešams daudz rūpīgāk izvērtēt šo sociālo pakalpojumu kvalitāti no dažādiem aspektiem- cilvēkresursu, vides, finanšu, lietderības u.c.- veidojot vienotu kvalitātes izpratni un nodrošinot kvalitātes vadību. Projekta rezultātā būs izstrādāti sociālo pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas kritēriji, izstrādāts sociālo pakalpojumu uzlabošanas plāns, sagatavots kvalitātes vadības speciālists, sagatavots kvalitātes vadības procesu apraksts, apmācīti sociālie darbinieki un izstrādāts metodiskais materiāls sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Ieviešot šīs aktivitātes, 30 Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem tiks paaugstināta kompetence sociālo pakalpojumu sniegšanā, radīta izpratne par kvalitātes vadības nepieciešamību sociālo pakalpojumu jomā. Projekta rezultāti kalpos kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai Aģentūrā.

Projekta rezultāti: Projekts tika īstenots, ar mērķi novērtēt un uzlabot Kuldīgas novada sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti, lai novada iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus sociālos pakalpojumus. Projekta ietvaros tika izstrādāti sociālo pakalpojumu novērtēšanas kritēriji ar 8 sociālo pakalpojumu ekspertu starpniecību, veikta 200 sociālo pakalpojumu sniedzēju anketēšana, tās analīze un rezultātā sagatavots pakalpojumu novērtēšanas ziņojums ar izstrādātām rekomendācijām. Tika izstrādāts sociālo pakalpojumu uzlabošanas plāns, izstrādāts metodiskais materiāls sociālo pakalpojumu sniedzējiem, 19 kvalitātes vadības procesu apraksti, sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija. Sociālā darba speciālistiem bija iespēja iegūt informāciju par iespējām darbā ar SOPA programmu, kas atvieglo klientu datu pārbaudi un uzlabo sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas vai pārskatīšanas ātrumu. Apmācību aktivitātes ietvaros viena Kuldīgas sociālā dienesta darbiniece apguva kvalitātes vadības speciālista kursus (160h), un 30 novada sociālie darbinieki piedalījās 54h apmācībās. Projektā noorganizēts 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens 15 speciālistiem uz Gēteborgu, Zviedriju, lai iepazītos ar šajā valstī sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību, metodēm un kvalitātes izvērtēšanas kritērijiem. Projekta rezultātu izvērtēšanas aktivitātes ietvaros veikts divu dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes sociālās aprūpes pārvaldi (12 dalībnieki), lai iepazītos ar pārvaldē ieviesto kvalitātes vadības sistēmu, kā arī tika sagatavots ziņojums par projekta rezultātiem, kas pieejams dienesta mājas lapā. Projekta īstenošanas periodā veikti informācijas un publicitātes pasākumi kā izvietotas 2 informatīvās plāksnes dienesta abos stāvos, sagatavotas 4 preses relīzes Kuldīgas bezmaksas informatīvajā izdevumā, iestādes mājas lapā izveidota atsevišķa sadaļa par projektu, kurā reizi ceturksnī ir veikta informācijas aktualizācija un ievietoti projekta ietvaros izstrādātie ziņojumi, apkopojumi un citi materiāli. Papildus iespiesti bukleti par projekta rezultātiem (300 eks.), ar kuriem iedzīvotāji tiek informēti arī par pieejamajiem pakalpojumiem Kuldīgas sociālajā dienestā.
Īstenotāja statuss: Pašvaldības aģentūra
Reģioni: Kurzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-25
Projekta kopējais finansējums: 37 879.01 EUR / 26 621.52 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 32 197.16 EUR / 22 628.29 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 37 879.02 EUR / 26 621.53 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 32 197.17 EUR / 22 628.30 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 4 545.47 EUR / 3 194.57 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/003
Projekta īstenotājs: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Sadarbības partneris: Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas attīstības aģentūra”
Uzsākšanas datums: 01.10.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Telefons: 63350604
Fakss: 63350108
Statuss: Pabeigts