Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Salaspils novada pašvaldībā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot publisko pakalpojumu pieejamību un kvalitāti saistībā ar nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, kā arī komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās pieejamību un kvalitāti Salaspils novada pašvaldībā, ieviešot pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmu, optimizējot un padarot efektīvāku pakalpojumu sniegšanas mehānismu, nodrošinot e-pakalpojumu pieejamību un izveidojot vienas pieturas aģentūru. Projektu realizē Salaspils novada dome, iesaistot projektā tās Administrāciju un 2 pašvaldības iestādes – Salaspils Būvvaldi un Salaspils Sociālo dienestu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Salaspils novada domes Administrācija, Salaspils Būvvalde un Salaspils Sociālais dienests un šo iestāžu darbinieki. Savukārt gala labuma saņēmēji projektā ir Salaspils novada iedzīvotāji un Salaspils novada uzņēmēji. Projekta ilgums ir 12 mēneši, no 2010. gada septembra līdz 2011. gada augustam. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:1.Projekta administrēšana 2.Pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas pasākumi 3.Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana 4.Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, pilnveidošana un adaptēšana 5.Apmācības 6.Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu Projekta rezultātā tiks būtiski uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte Salaspils novada pašvaldībā gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, tādējādi mazinot administratīvos šķēršļus pakalpojumu saņemšanai un uzņēmējdarbības attīstībai novadā.

Projekta rezultāti: Projekta vispārīgais mērķis ir sasniegts – publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāti Salaspils novada pašvaldībā ir uzlabojusies, izveidots Apmeklētāju apkalpošanas centrs pēc vienas pieturas aģentūras principa. Ir uzlabota publisko pakalpojumu pieejamība un kvalitāte saistībā ar nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, kā arī komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās pieejamību un kvalitāti Salaspils novada pašvaldībā. Projekta specifiskā mērķa sasniegšanu pamato pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas elementu ieviešana pašvaldībā: kvalitātes politikas noteikšana, pašvaldības Administrācijas vīzijas definēšana, ilgtermiņa un īstermiņa mērķu noteikšana, būtiskāko procesu aprakstīšana un uzlabošana, iekšējā audita sistēmas ieviešana, dokumentu aprites uzlabošana, Projekta īstenošanas laikā veikts funkciju audits, klientu aptauja par domes pakalpojumu kvalitāti, izstrādāta kvalitātes programma un kvalitātes rokasgrāmata, iesniegumu veidlapas, struktūrvienību nolikumi un darbinieku amatu apraksti, nodrošināta e-pakalpojumu pieejamība, uzlabota mājaslapa www.salaspils.lv, izstrādāts IT risinājums vienota tīkla izveidošanai, īstenotas apmācības Salaspils novada domes un sturktūrvienību darbiniekiem - "Pārmaiņas labākas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai", "Ievads kvalitātes vadības sistēmās", "Organizācijas iekšējo procesu vadība", "Kvalitātes politikas un mērķu noteikšana. Rokasgrāmatas sagatavošana", "Efektīvas saskarsmes iemaņas un pozitīvas komunikācijas veicināšanas iespējas darbā ar klientiem", "Pašvaldības pakalpojumu sniegšana: procesu shēmas, procedūras", "E-pakalpojumu nodrošināšana", "Elektroniskās dokumentu vadības sistēmas lietošana", "Vadības sistēmas pilnveidošana", "Iekšējo auditoru apmācība", kvalitātes vadības sistēmas vadītāja apmācība.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-11-30
Projekta kopējais finansējums: 38 888.87 EUR / 27 331.25 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 33 055.53 EUR / 23 231.56 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 38 888.88 EUR / 27 331.26 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 33 055.54 EUR / 23 231.57 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 5 250.00 EUR / 3 689.72 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/008
Projekta īstenotājs: Salaspils novada dome
Uzsākšanas datums: 01.09.2010.
Pabeigšanas datums: 31.08.2011.
Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169
Telefons: 67981017
Fakss: 67981032
Statuss: Pabeigts