esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Durbes novada domes administrācijas kapacitātes paaugstināšana teritorijas plānošanā-izmantošanā un e-pakalpojuma ieviešanā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt Durbes novada domes administrācijas kapacitāti teritorijas plānošanā un Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanā, nodrošinot Durbes novada zemes īpašniekiem un valdītājiem iespēju iegūt informāciju par NĪN maksājumiem, izmantojot e-pakalpojumu radītās iespējas, tādējādi palielinot NĪN iekasējuma apmēru, kā arī nodrošinot pieejamību tiešsaistes režīmā citām valsts institūcijām NĪN maksātāju datu bāzei. Sadarbībā ar VRAA iegūtās zināšanas un pieredze par e-pakalpojumu ieviešanu NĪN maksājuma veikšanā tiks nodota citām Latvijas pašvaldībām. Projekta ietvaros paredzēts izveidot un „iedzīvināt” e-pakalpojumu sadarbībā ar bankām, lai bankas klienti, kuriem ir pieejamas i-bankas, savā i-bankas profilā varētu iegūt informāciju par maksājamajiem NĪN apmēriem par īpašumiem, kas atrodas Durbes novada administratīvajā teritorijā. Lai efektivizētu NĪN administrēšanu tiks ieviesta automātiskā NĪN maksājumu grāmatošana. Tā kā 2009.gada 1.decembrī LR Saeima ir pieņēmusi grozījumu likumā par “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas paredz diferencētas NĪN likmes un plašāku nodokļa maksātāju bāzi, tad, lai pašvaldība sekmīgi spētu identificēt viena īpašuma robežās zemes nogabalus ar atšķirīgu NĪN likmi (piemēram, apstrādātas un neapstrādātas lauksaimniecības zemes, īpašumu daļas, kas atrodas Natura 2000 teritorijās), projekta ietvaros paredzēts nomāt Lauka datoru ar iebūvētu GPS, kas konfigurēts atbilstoši mērķim – darbam zemes robežu un platību noteikšanai un konkrētu punktu, līniju dabā identificēšanai, kā arī informācijas attēlošanai kadastra kartē ar grafisko programmu palīdzību. Lai minētās aktivitātes veiktu un sasniegtu projekta mērķus, projekta īstenošanai Durbes novada domē paredzēts izveidot 2 jaunas štata vietas – plānotāja - NĪ speciālista un jurista, kā arī nodrošināt šiem darbiniekiem atalgojumu 12 mēnešiem.

Результаты проекта: Izvirzītais projekta mērķis – paaugstināt Durbes novada domes administrācijas kapacitāti teritorijas plānošanā un Nekustamā īpašuma administrēšanā – ir sasniegts. Projekta ietvaros tika izveidota jurista un nekustamā īpašuma (NĪ) speciālista štata vieta, piesaistīti speciālisti. Speciālistiem nomāti datori un speciāla programmatūra. NĪ speciālistam veikta apmācība darbam ar lauku datoru ar iebūvētu GPS, lauka darbu veikšanai un datu savietošanai un attēlošanai uz kadastra kartes. Projekta ietvaros tika saņemts un apstrādāts kartogrāfiskais materiāls izveidojot vienotu kadastra karti ar mēroga noteiktību M1:10000, lai varētu identificēt apsekotās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, kuras iepriekšējā sezonā netika izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanā. Kā arī tika izvērtēta nekustamo īpašnieku parādnieku struktūra un uzsākta vērtēšana par iespēju šo parādu piedziņu veikt bezstrīda kārtībā. Sadarbībā A/S „Swedbank”, A/S „DnB Nord Banka” un SIA „ZZ Dats” pašvaldībā iedzīvināta NĪ nodokļa maksāšana interneta vidē, kā arī nodrošināta šajā vidē saņemto NĪ nodokļa automātiska grāmatošana. Projekta tiešai mērķa grupai - kopā ap 6000 Durbes novada zemes lietotājiem un valdītājiem - ir nodrošināta iespēja gan iegūt informāciju par NĪ nodokļa maksājumiem, gan veikt pašus maksājumus, izmantojot e-pakalpojumu radītās iespējas.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2012-01-03
ESF финансирование: 32 611.48 EUR / 22 919.48 LVL;
  • ESF финансирование: 27 719.76 EUR / 19 481.56 LVL;
ESF награждено: 35 545.87 EUR / 24 981.78 LVL;
  • ESF награждено: 30 554.12 EUR / 21 473.56 LVL;
  • ESF награждено, частное: 3 913.37 EUR / 2 750.33 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/010
Исполнитель проекта: Durbes novada dome
Партнер: Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Дата начала проекта: 01.10.2010.
Дата окончания проекта: 30.09.2011.
Юридический адрес: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447
Tелефон: 6 34 98097
Факс: 6 34 84989
Cтатус: проект осуществлён