Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Vidzemes plānošanas reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus tādejādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteiktās plānošanas reģiona kompetences realizēšanu. Projekta tiešā mērķa grupa ir Vidzemes plānošanas reģiona administrācija un attīstības padome, VPR Sabiedriskā transporta nodaļas darbinieki, Transporta komisijas locekļi. Projekta īstenošanu nodrošinās Vidzemes plānošanas reģions, sadarbības partneri netiks piesaistīti. Projekta norises vieta ir Vidzemes plānošanas reģions, projekta īstenošana tiks uzsākta 2011.gada jūlijā un tā īstenošanas ilgums 12 mēneši. Galvenās projekta aktivitātes ir pētījuma "Sabiedriskā transporta maršruta tīkla optimizācijas iespējas Vidzemē, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju iespējas" veikšana. šāda veida pētījums nepieciešams, ņemot vērā veiktās izmaiņas Sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, kas nosaka plānošanas reģionu kompetenci sabiedriskā transporta organizēšanas jomā. Projekta ietvaros veiktā pētījuma dati un sagatavotās rekomendācijas kalpos par pamatu kvalitatīva sabiedriskā transporta organizēšanas pakalpojuma sniegšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

Projekta rezultāti: Projekta iesniegumā izvirzītais mērķis - nodrošināt kvalitatīvus sabiedriskā transporta pakalpojumus, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju piekļuvi izglītības, ārstniecības, publiskās pārvaldes un citiem pakalpojumiem un nodrošinot Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto plānošanas reģiona kompetences realizēšanu – sasniegts. Projekta īstenošanas rezultāta izveidots sabiedriskā transporta plānošanas modelis, kas palīdz modelēt izmaiņas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā, palīdzot pieņemt lēmumus par kvalitatīvu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģiona kompetences ietvaros. 15 Vidzemes reģiona speciālisti apmācīti darbam ar izstrādāto sabiedriskā transporta modeļa IT risinājumu , lai arī pēc projekta noslēguma nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitatīvu sniegšanu Vidzemes plānošanas reģionā.
Īstenotāja statuss: Plānošanas reģions
Reģioni: Vidzemes reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2012-09-28
Projekta kopējais finansējums: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 28 324.55 EUR / 19 906.61 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 998.47 EUR / 3 512.94 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 33 323.02 EUR / 23 419.55 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 28 324.56 EUR / 19 906.61 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/025
Projekta īstenotājs: Vidzemes plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.07.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2012.
Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Telefons: 64116008
Fakss: 64116012
Statuss: Pabeigts