Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Vadības darba metodes "Vadība saskaņā ar mērķiem" izstrāde - Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk- Aģentūra) klientiem - bezdarbniekiem, darba meklētājiem, bezdarba riskam pakļautajām personām, nodarbinātajiem, darba devējiem (turpmāk-klienti) Aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi atbilstoši minēto klientu vajadzībām, spējām un vēlmēm. Aģentūras darbības un attīstības stratēģijā 2008. – 2010.gadam viens no galvenajiem attīstības virzieniem ir - Izveidot efektīvu aģentūras vadības sistēmu, lai šobrīd aktuālajiem uzdevumiem un mērķiem un esošajai situācijai nodrošinātu sniegto pakalpojumu efektīvu vadību, pārraudzību un attīstību. Projekta mērķa sasniegšanai tiks izstrādāta un ieviesta vadības darba metode “Vadība saskaņā ar mērķiem”. Projekta gaitā iegūtā pieredze pie Zviedrijas Nacionālā darba tirgus pārvaldes kolēģiem, veiktās darbinieku apmācības paaugstinās Aģentūras cilvēkresursu kvalitāti. Savukārt, Aģentūras pakalpojumu mērķu un rezultatīvo rādītāju izvērtēšana, izstrāde un īstenošana atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, pilnveidos aktīvos un preventīvos bezdarba samazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu atbalstu katram Latvijas klientam, atbilstoši tieši viņa specifiskajām vajadzībām. Tomēr, galvenais ieguvējs no metodes ieviešanas būs Aģentūras klienti, jo pielietojot izveidoto vadības darba metodi tiks uzlabota klientu apkalpošana, nodrošināti vienoti mērķi un to sasniegšanas rādītāji visā valstī. Samazināsies kļūdas, klientu sūdzības, nekvalitatīva pakalpojumu sniegšana. Vadības darba metodi “Vadība saskaņā ar mērķiem” plānots izstrādāt un ieviest 2010.-2011.gadā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi atbilstoši klientu vajadzībām, ir sasniegts. Projekta ietvaros izveidota NVA vadības sistēma, lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu efektīvu vadību, pārraudzību un attīstību. Mērķa sasniegšanai tika veikts NVA sniegto pakalpojumu, mērķu un rezultatīvo rādītāju izvērtējums, izstrādāta un ieviesta vadības darba metode "Vadība saskaņā ar mērķiem". Projekta ietvaros sagatavots nobeiguma ziņojums par priekšlikumiem darba metodes “Vadība saskaņā ar mērķiem” izvērtējumam un pilnveidei (uz 58 lp.); apmācīti 207 darbinieki no 25 NVA filiālēm, izstrādāts iekšējais normatīvais akts un apstiprināts kvalitātes vadības sistēmas process. Komandējumā Zviedrijā iegūta pieredze par Zviedrijas Nacionālās darba tirgus pārvaldes darba organizāciju, tai skaitā - vadības darba metodes izmantošanu, bezdarbniekiem sniegtajiem pakalpojumiem un īpaši atbalstāmajām mērķa grupām. Vadības darba metode „Vadība saskaņā ar mērķiem” ir integrēta kopējā NVA Kvalitātes rokasgrāmatā, ieviestā metode sniedza būtisku ieguldījumu NVA filiāļu vienotas izpratns par mērķiem veidošanu, kā arī nodrošināja viegli pieejamu un salīdzināmu informāciju par NVA filiāļu darba rezultātiem. Informācija par projektu publicēta NVA mājaslapā www.nva.gov.lv.
Īstenotāja statuss: Valsts aģentūra
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-31
Projekta kopējais finansējums: 32 766.29 EUR / 23 028.28 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 27 851.35 EUR / 19 574.04 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 4 914.94 EUR / 3 454.24 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 32 766.29 EUR / 23 028.28 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 27 851.35 EUR / 19 574.04 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/026
Projekta īstenotājs: Nodarbinātības valsts aģentūra
Uzsākšanas datums: 01.08.2010.
Pabeigšanas datums: 31.07.2011.
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 38k-1, Rīga, LV-1010
Telefons: 67021711
Fakss: 67021806
Statuss: Pabeigts