Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības daļu darbinieku profesionālās apmācības programmas izstrāde un pilnveide

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir uzlabot Dabas aizsardzības pārvaldes reģionālo struktūrvienību Dabas aizsardzības daļu 55 darbinieku individuālo sniegumu, pilnveidojot iestādes cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti. Projektu paredzēts realizēt visā Latvijas teritorijā, visās DAP teritoriālajās struktūrvienībās laika posmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada septembrim. Minētajā laika posmā ir paredzēts noskaidrot sabiedrības un pašvaldību viedokli par DAP Dabas aizsardzības daļu darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitāti, saturu un veidu, veikt attiecīgo darbinieku individuālās kapacitātes novērtējumu un izmantojot iegūto informāciju izstrādāt apmācības programmu. Pēc apmācības programmas izstrādes – īstenot to kā pilotprojektu, pēc kā veikt nepieciešamos uzlabojumus un papildinājumus un izstrādāt pilnīgu apmācības programmu, īstenot to. Izstrādāt attiecīgo darbinieku sniegto pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodiku, kuru var izmantot arī citas iestādes. Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja uzlabot iestādes struktūru un celt tās darbības efektivitāti, maksimāli izmantojot darbinieku zināšanas un prasmes.

Projekta rezultāti: Projekta sakumā tika noorganizēti 2 semināri, lai Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) reģionālo struktūrvienību darbinieki tiktu iepazīstināti ar projektu un apzinātas darbinieku mācību vajadzības. Tika izstrādāta anketa , lai veiktu aptauju par DAP sniegto sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti un sniegšanas veidu, kā arī izstrādāta anketa DAP darbinieku individuālo prasmju novērtēšanai. Pamatojoties uz anketās iegūto rezultātu apkopojuma, tika izstrādāts DAP darbinieku profesionālās pilnveides mācību plāns un noorganizētas apmācības gan kā klātienes lekcijas, gan kā e-studijas. Projekta ietvaros tika izstrādāta arī pakalpojumu novērtēšanas metodoloģija. Projekts deva ievērojamu ieguldījumu DAP sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, projekta gaitā tika identificētas un definētas iekšējās komunikācijas, darba organizācijas un kapacitātes problēmas, kurām daļēji risinājumi tika atrasti jau projekta īstenošanas gaitā, daļai tie tiks rasti tuvākajā laikā. Reģionālo administrāciju darbinieki saņēma plašu apmācību kursu jomās, kurās izjuta vislielāko nepieciešamību paplašināt un padziļināt savas zināšanas un prasmes. Izstrādātā DAP publiskā pakalpojuma novērtēšanas metodika palīdzes arī turpmāk nodrošināt DAP sniegto sabiedrības vajadzībām atbilstošo pakalpojumu kvalitāti.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2011-12-01
Projekta kopējais finansējums: 21 431.47 EUR / 15 062.12 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 18 216.73 EUR / 12 802.79 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 214.74 EUR / 2 259.33 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 21 431.45 EUR / 15 062.11 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 18 216.73 EUR / 12 802.79 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/027
Projekta īstenotājs: Dabas aizsardzības pārvalde
Uzsākšanas datums: 15.09.2010.
Pabeigšanas datums: 14.09.2011.
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Telefons: 29269692
Fakss: 67509769
Statuss: Pabeigts