Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


LR Valsts kases sniegto pakalpojumu pilnveidošana un attīstība

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt Valsts kases (turpmāk – VK) sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu, attīstību un pieejamību; palielināt pakalpojumu sniegšanas procesa efektivitāti, mazinot administratīvo slogu un pakalpojuma sniegšanas izmaksas esošajiem un potenciālajiem klientiem. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt socioloģisko pētījumu anketu un veikt klientu intervēšanu ne tikai par VK sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, bet par VK tēlu kopumā. Klientu aptaujas veikšanai plānots piesaistīt profesionālu ārējo pakalpojuma sniedzēju ar specializāciju socioloģisko, statistisko, tirgus pētījumu jomā, kā rezultātā tiks apkopota un nodrošināta iegūtās informācijas objektīva un profesionāla interpretācija. Projekta ietvaros arī paredzēta metodiskās rokasgrāmatas izstrāde VK ierēdņiem/darbiniekiem par pakalpojumu definēšanu, attīstīšanu, kvalitātes rādītāju noteikšanu un kvalitātes nepārtrauktu pilnveidošanu t.sk. izmantojot vispārīgos projekta vadības principus. Tiks izveidota apmācību programma 100 VK ierēdņiem/darbiniekiem par VK pakalpojumu attīstību un kvalitātes pilnveidošanu un rīkots izglītojošs seminārs. Projekta mērķa grupas ir: - VK klienti - budžeta finansētas institūcijas, pašvaldības, budžeta nefinansētas iestādes, kā arī kapitālsabiedrības, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, kurām ir atvērti konti VK un kuras saņem VK pakalpojumus; - 100 VK ierēdņi/darbinieki t.sk., VK pārvaldnieks, divi pārvaldnieka vietnieki, 17 departamentu direktori, deviņu nodaļu vadītāji un 71 VK ierēdņi/darbinieki, kuru amata pienākumi ir visciešāk saistīti ar VK pakalpojumu sniegšanu un attīstību. Projekta netiešā mērķa grupa ir Eiropas Komisija, kredītiestādes, Latvijas Banka, kredītreitinga aģentūras, citas iestādes, organizācijas un uzņēmumi, ārvalstu un starptautiskās finanšu institūcijas, ārējo pakalpojumu sniedzēji, kas sadarbojas un izmanto VK sniegto informāciju par valsts un pašvaldību budžetu izpildi un finanšu vadību. Norises vieta : LR Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga, LV - 1919 Norises laiks: no 2010. gada 3. ceturkšņa līdz 2011. gada 3. ceturksnim (12 mēneši). Sagaidāmie rezultāti: 1. izstrādāta profesionāla aptaujas anketa, intervēti 500 VK klienti visā Latvijas teritorijā un nodrošināta iegūto rezultātu analīze; 2. pamatojoties uz iegūto interviju rezultātu analīzi, izstrādāts VK un tās sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un attīstības plāns; 3. pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un attīstības plāna ietvaros tiks īstenots atsevišķs plānā paredzēts pasākums, pārskatīti un optimizēti esošo četru pamatdarbības virzienu procesi, kā arī, nepieciešamības gadījumā, tiks izstrādāti jauni kvalitātes vadības sistēmas reglamentējošie dokumenti vai citi iekšējie normatīvie akti; 4. izstrādāts metodiskais materiāls (rokasgrāmata) par VK esošo pakalpojumu pilnveidošanu un attīstību (t.sk. par vispārīgajiem projekta vadības principiem); 5. sagatavota apmācības programma 100 VK ierēdņiem/darbiniekiem un rīkots izglītojošs seminārs par VK pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanu un attīstību; 6. nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi: vienas informācijas plāksnes uzstādīšana projekta īstenošanas vietā (Smilšu ielā 1) trīs preses relīžu un trīs publikāciju sagatavošana, regulāras informācijas nodrošināšana VK ārējā un iekšējā mājas lapā par projekta īstenošanu gaitu un aktualitātēm. VK sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un attīstība šajā projektā tiek skatīta kontekstā ar šādiem VK vadības procesiem: - stratēģisko vadību; - kvalitātes vadības sistēmu (turpmāk – KVS); - iekšējo kontroles sistēmu; - personāla vadību; - riska vadību; - informācijas tehnoloģiju pielietošanu un informācijas drošību.

Project results: Projekta ietvaros veikts socioloģisks pētījums– aptauja, kurā tika noskaidrots klientu viedoklis par Valsts kases sniegto pakalpojumu kvalitāti un Valsts kases tēlu kopumā. Aptaujā noskaidroja klientu viedokli par tādiem Valsts kases sniegtajiem pakalpojumiem kā valsts budžeta un pašvaldību budžeta pārskatu apkopošana, asignējumu piešķiršana, kontu apkalpošanu un citi pakalpojumi. Notikusi arī diskusija par grāmatvedības uzskaites jautājumiem, kuros piedalījās ministriju pārstāvji un Latvijas Pašvaldību savienības deleģētie pašvaldību pārstāvji Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika izstrādāts Valsts kases un tās sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas un attīstības pasākumu plāns. Plāns sastāv no šādām sadaļām:
- Valsts kases klientu izpratnes veidošana par Valsts kases pakalpojumu būtību ;
- Pakalpojuma pieejamības un kvalitātes pilnveidošana;
- Valsts kases pakalpojumu sniegšanas procesa ekonomiskuma palielināšana un administratīvā sloga samazināšana. Projektā tika izstrādāts metodiskais materiāls un veikta apmācību programma 100 Valsts kases darbiniekiem par pakalpojumu attīstību un pilnveidošanu, ietverot vispārīgos projektu vadības principus.
Legal status of Project Promoter: Public administration authority
Region: Whole Latvia
Last change: 2011-10-13
ESF Funding: 18 421.12 EUR / 12 946.44 LVL;
  • ESF Funding: 15 657.95 EUR / 11 004.47 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 2 763.17 EUR / 1 941.97 LVL;
Total ESF spent: 18 421.13 EUR / 12 946.44 LVL;
  • ESF spent: 15 657.95 EUR / 11 004.47 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/036
Project Promoter: LR Valsts kase
Start date of project: 02.08.2010.
Project finish date: 01.08.2011.
Legal address: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Phone: 67094222
Fax: 67094220
www: http://www.kase.gov.lv
Status: Pabeigts