Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta „Publisko pakalpojumu izvērtēšana un uzlabošana komercdarbības attīstībai Zemgales reģionā” ietvaros Zemgales plānošanas reģions risinās aktuālu problēmu par plānošanas dokumentu pieejamību un uztveramību uzņēmējiem un sabiedrībai kopumā. Projekta specifiskais mērķis - nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu stratēģiskās un telpiskās plānošanas jomās, veicinot komercdarbības attīstību Zemgales un Kurzemes reģionā, veidojot vietējo sadarbības tīklu un pārņemot vietējo un ārvalstu pieredzi, pilnveidojot sniegto informatīvo bāzi, palielinot tās pieejamību un uzlabojot sniegtās informācijas kvalitāti un uztveramību sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citām projekta aktivitātēs iesaistītajām institūcijām. Tiešā mērķa grupa ir Zemgales plānošanas reģiona novadu pašvaldības un 2 republikas nozīmes pilsētas, Zemgales Plānošanas reģiona un Kurzemes Plānošanas reģiona darbinieki. Gala labuma saņēmēji būs uzņēmēji un visi iedzīvotāji, kuri šī projekta ieviešanas rezultātā saņems kvalitatīvāku un pieejamāku pakalpojumi. Projekta iesniedzējs ir Zemgales plānošanas reģions, bet projekta partneris ir Kurzemes plānošanas reģions. Projekts tiks ieviests 8 mēnešos, uzsākts 2010. gada septembrī. Projekta īstenošanas vieta- Zemgales Plānošanas reģions un pieredzes apmaiņas braucienā – Čehija. Projekta aktivitātes: 1. Projekta administrēšana 2. Publisko pakalpojumu izvērtēšana uzņēmējdarbības vides sekmēšanai 3. Ieteikumu sagatavošana un ieviešana komercdarbības attīstības uzlabošanai 4. Sadarbības tīkla veidošana 5. Apmācības publisko pakalpojumu nodrošināšanas uzlabošanai 6. Publicitātes pasākumi Projekta galvenie rezultāti: 1. Aptaujāti 100 iedzīvotāji (t.sk. uzņēmēji), veiktas vismaz 50 intervijas ar pašvaldību pārstāvjiem un uzņēmējiem par sniegto pakalpojumu kvalitāti 2. Izstrādāti ieteikumi sabiedrisko apspriešanu veiksmīgai veikšanai un Zemgales plānošanas reģiona plānošanas dokumentu „vieglā” versija, pilnveidots ZPR ģeoportāls. 3. Apmācītas 40 personas par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu, iedzīvotāju iesaisti plānošanā, 40 personas par to, kā labāk pasniegt informāciju sabiedrībai, 35 plānotāji apmācīti Čehijā - par ģeogrāfiskās informācijas sistēmu ieviešanu, tā veicinot sabiedrības informētību un iesaisti plānošanas jautājumos.

Результаты проекта: Projekta mērķis - nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu stratēģiskās un telpiskās plānošanas jomās, veicinot komercdarbības attīstību Zemgales un Kurzemes reģionā, veidojot vietējo sadarbības tīklu un pārņemot vietējo un ārvalstu pieredzi, pilnveidojot sniegto informatīvo bāzi, palielinot tās pieejamību un uzlabojot sniegtās informācijas kvalitāti un uztveramību sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un citām projekta aktivitātēs iesaistītajām institūcijām”, ir sasniegts. Projektā īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju, kurā gūta pieredze plānošanas dokumentu izstrādes nodrošināšanai, kartogrāfiskā materiāla atspoguļošanai un investoru piesaistei. Projekta ietvaros darbojies sadarbības tīkls, kurā sadarbojas Zemgales un Kurzemes Plānošanas reģionu darbinieki, Valsts kultūras pieminekļu inspekcija, Dabas aizsardzības pārvalde, Veselības inspekcija, VARAM, Valsts Zemes dienests. Eksperti veikuši mājas lapu izvērtēšanu, (iekļaujot anketēšanu un aptauju) no sabiedrisko attiecību, uzņēmējdarbības un informāciju tehnoloģiju attīstības un informācijas pieejamības un uztveramības viedokļa: izvērtētas Zemgales novada pašvaldību un Zemgales republikas nozīmes pilsētu mājas lapas, Zemgales Plānošanas reģiona un Kurzemes Plānošanas reģiona mājas lapas. Sagatavoti priekšlikumi katras mājas lapas satura uzlabošanai. Veikts publisko pakalpojumu izvērtējums uzņēmējdarbības vides sekmēšanai un sagatavoti ieteikumi komercdarbības attīstības uzlabošanai: Par plānošanas dokumentu pieejamību un uztveramību (t.sk. digitālā – GIS formātā), kā arī par Zemgales Ģeoportāla, t.sk. ZPR industriālo teritoriju datu bāzes uzlabošanu. Sagatavoti bukleti par sabiedriskās apspriešanas veikšanu un plānošanas dokumentiem, kas lejupielādējami (www.zemgale.lv). Veiktas apmācības Zemgales un Kurzemes reģiona attīstības plānotājiem (40 dalībniekiem) (4 dienas) – par stratēģisko plānošanu, sabiedrisko apspriešanu, iedzīvotāju iesaisti plānošanā, plānošanas dokumentu izstrādes uztveramību un pieejamību iedzīvotājiem; veiktas 2 dienu apmācības par sabiedriskajām attiecībām un veiksmīgāku komunikāciju Zemgales plānošanas reģiona un Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, kurā apgūtas prasmes, kā labāk pasniegt informāciju sabiedrībai (t.sk. uzņēmējiem), kā uzlabot prezentācijas, prezentēšanas prasmes) Noorganizēta noslēguma konference, kā arī nodrošinātas publikācijas mājaslapās: www.zemgale.lv, www.kurzeme.lv, www.iecava.lv, www.kurzemesregions.lv
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2011-07-18
ESF финансирование: 35 296.50 EUR / 24 806.52 LVL;
  • ESF финансирование: 30 002.02 EUR / 21 085.54 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 294.48 EUR / 3 720.98 LVL;
ESF награждено: 37 453.39 EUR / 26 322.39 LVL;
  • ESF награждено: 31 835.37 EUR / 22 374.03 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/045
Исполнитель проекта: Zemgales Plānošanas reģions
Партнер: Kurzemes Plānošanas reģions
Дата начала проекта: 01.09.2010.
Дата окончания проекта: 30.04.2011.
Юридический адрес: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Tелефон: 63027549
Факс: 63028454
Cтатус: проект осуществлён