Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgale[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta iesniedzēja Latgales plānošanas reģiona projekta „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā” mērķis – izstrādāt Vienas pieturas aģentūras (VPA) tipveida projektu ieviešanai Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldībās, izpētot sniegto pakalpojumu kvalitāti un izstrādājot pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumus, tādējādi uzlabojot publisko pakalpojumu, tajā skaitā elektronisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Latgales plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, attīstības projektu izstrādi un ieviešanu, kā arī transporta, kultūras u.c. funkciju realizēšanu. Projekta mērķis: uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pieejamību Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem, izstrādājot Vienas Pieturas aģentūras tipveida projektu - VPA izveidošanas rokasgrāmatu, kā pilotprojektus trijās dažāda lieluma pašvaldībās izstrādājot VPA izveidošanas rīcības plānus. Projekta uzdevumi: 1. Publisko pakalpojumu kvalitātes un pieejamības veicināšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem Latgales plānošanas reģionā; 2. Vienas pieturas aģentūras tipveida projekta (rokasgrāmatas) ieviešanas veicināšana; 3. Elektronisko pakalpojumu popularizēšana, veicinot izpratni par tiem pašvaldību darbinieku un iedzīvotāju vidū. Projekta tiešā mērķa grupa: Latgales plānošanas reģiona 21 pašvaldība, Latgales plānošanas reģions. Projekta netiešā mērķa grupa: 300 pārstāvji, t.sk. 200 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāji vecuma grupā no 20 – 75 gadiem, 100 jaundibināto uzņēmumu vadītāji (līdz 2 gadiem), kuri piedalās publisko pakalpojumu izvērtēšanā. Projekts tiks īstenots Latgales plānošanas reģionā tajā iesaistot visas Latgales pašvaldības, kas būs projekta rezultātu tiešās ieguvējas. Veicot aptauju un izpētes darbu, projektā tiks iesaistīti arī Latgales plānošanas reģiona pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un iedzīvotāji. Projekta mērķa sasniegšanai paredzētas 6 aktivitātes: 1.Projekta administrēšana (atbalstošā aktivitāte); 2. 3 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpili, Ventspili (Pieredzes pārņemšana, iepazīšanās ar Jēkabpils Vienas pieturas aģentūras darbību un elektronisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils domē); 3. 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku reģionu Somijā (Helsinku reģiona administrācijas apmeklēšana, pieredzes pārņemšana elektronisko pakalpojumu sniegšanas jomā); 4.Vienas pieturas aģentūras tipveida plāna (rokasgrāmatas) izstrāde; 5. Apmācības Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbiniekiem par kvalitātes vadības aspektiem VPA darbībā, VPA tipveida plāna piemērošanu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem; 6. Publicitātes pasākumi (projekta rezultātu izplatīšana, informācijas nodrošināšana par publiskajiem pakalpojumiem); Plānotie sasniedzamie rezultāti: 1. Ieviests projekts „Publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana Latgales plānošanas reģionā”; 2. Organizēts 3 dienu pieredzes apmaiņas pasākums 25 dalībniekiem uz Jēkabpils Vienas pieturas aģentūru un Ventspils domi – pārņemta pieredze VPA sistēmas ieviešanā un elektronisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un uzņēmējiem ES kontekstā; 3. Organizēts 4 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Helsinku reģionu Somijā (Helsinku reģiona administrācija) 9 dalībniekiem – pārņemta pieredze vienas pieturas aģentūras darbības organizācijā un elektronisko pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem un uzņēmējiem; 4. Izstrādāts Vienas pieturas aģentūras tipveida plāns (rokasgrāmata) piemērošanai Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, tai skaitā pilotprojekti 3 pašvaldībām. 7. Apmācīti 41 Latgales plānošanas reģiona un pašvaldību darbinieki par kvalitātes vadības aspektiem VPA darbībā, VPA tipveida plāna piemērošanu Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās, elektronisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un uzņēmējiem (2 mācību dienas, 16 stundas). 5. Publicitātes pasākumi:
- 2 Preses relīzes ziņu aģentūru interneta resursos (latviešu, krievu val.),
- 5 publikācijas Latgales reģiona laikrakstos;
- Informācija par projektu Latgales reģiona resursos (visa projekta ieviešanas laikā), www.latgale.lv.
- 1 informatīvais pasākums mācību pasākuma ietvaros (nodrošina projekta iesniedzējs);
- Brošūra „Latgales plānošanas reģions”, kas ietver informāciju par Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām un to sniegtajiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 5000 eks. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidota labāk regulējama politika Latgales plānošanas reģionā, veicināta elektronisko pakalpojumu sniegšana pašvaldībās, organizētas apmācības LPR un pašvaldību darbiniekiem, dots labās prakses piemērs, veicinot vienotu, stratēģisku, efektīvu pieeju publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanas attīstībai. Projekta ieviešana tiks organizēta Latgales plānošanas reģionā laika periodā no 2010.gada līdz 2011. gadam (kopā 9 mēneši).

Project results: Projekta ietvaros izstrādāta rokasgrāmata "Vienas pieturas aģentūra pašvaldībā", veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Jēkabpili un Ventspili, kā arī Somiju, kur norisinājās tikšanās ar Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, Finanšu ministrijas Attīstības nodaļas vadītāju, Somijas Vietējo un reģionālo pašvaldību asociāciju. Apmācībās "Vienas pieturas aģentūras princips pašvaldībā" tika iesaistīti 43 Latgales plānošanas reģiona un tā pašvaldību darbinieki. Projekta ietvaros tika veikta arī Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja "Attieksme pret pašvaldību un Vienas pieturas aģentūrām". Projekta rezultātā uzlabota publisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un pieejamība Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem un uzņēmumiem.
Legal status of Project Promoter: Plānošanas reģions
Region: Latgale Region
Last change: 2011-08-23
ESF Funding: 34 628.97 EUR / 24 337.38 LVL;
  • ESF Funding: 29 434.62 EUR / 20 686.77 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 194.35 EUR / 3 650.61 LVL;
Total ESF spent: 34 761.79 EUR / 24 430.73 LVL;
  • ESF spent: 29 547.51 EUR / 20 766.11 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/047
Project Promoter: Latgales plānošanas reģions
Start date of project: 01.08.2010.
Project finish date: 30.04.2011.
Legal address: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600
Phone: 371 672 24044
Fax: 371 672 24044
Status: Pabeigts