Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kurzemes plānošanas reģiona pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Kurzemes plānošanas reģions ir atbildīgs par reģionālās attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts institūciju sadarbību, kā arī informācijas sniegšanu reģiona iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām un jebkuram citam interesentam Latvijā un ārvalstīs par reģionu un finansējuma piesaistes iespējām. Projektā paredzētas aktivitātes divos galvenajos virzienos: 1) Informācijas sniegšanas un aprites sistēmas uzlabošana, kuras tiešā mērķa grupa ir Kurzemes plānošanas reģiona struktūrvienības, taču labuma guvēji būs visi reģiona iedzīvotāji un jebkurš interesents Latvijā un ārvalstīs. 2) Reģiona attīstības plānošanas uzlabošana, kas vērsta uz monitoringu un sabiedrības iesaistīšanas veicināšanu, veidojot sadarbības tīklu un uzlabojumiem attīstības plānošanas uzraudzībā. Projektā plānota informācijas aprites un kvalitātes uzlabošana, divu elektronisku pakalpojumu izstrāde, kā arī apmācības, informatīvie un publicitātes pasākumi. Projekts ilgs no 2011.gada aprīļa līdz 2012.gada janvārim.

Результаты проекта: Projekta ietvaros tika veikta Kurzemes plānošanas reģions esošās situācijas izpēte un analīze un, pamatojoties uz to, tika izstrādāti priekšlikumi par nepieciešamajiem darbiem un uzlabojumiem. Tika sastādīta tehniskā specifikācija, izsludināts iepirkums un ar uzvarētājiem noslēgti līgumi par darbu veikšanu. 2011.gada novembra beigās Kurzemes plānošanas reģiona darbiniekiem, attīstības padomes locekļiem, viņu vietniekiem un citiem reģiona pašvaldību speciālistiem tika demonstrēti veiktie uzlabojumi. Darbinieku ērtībai izstrādāta uzlabojumu rokasgrāmata. Projekta gaitā tika izveidots Attīstības plānošanas sadarbības tīkls, kurā tika aicināti piedalīties pašvaldību speciālisti, nevalstiskās organizācijas un pārstāvji no nacionālā līmeņa institūcijām. Sadarbības tīkla dalībniekiem tika organizēti vienas dienas semināri, kuros notika gan apmācības, gan pieredzes apmaiņa, gan sniegta aktuālākā informācija par plānotajām saistošajām tēmām, tādā veidā paaugstinot gan personīgo kapacitāti, gan arī sagatavoto dokumentu kvalitāti. Pieaicinot ekspertu un arī projekta sadarbības partneri, tika pārskatīts Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāns 2010 – 2013.gadam un sagatavots uzraudzības sistēmas apraksts, kā arī izstrādāts elektroniskais pakalpojums uzraudzības sistēmas datu ievadei. Projekta noslēgumā tika organizēts informatīvais seminārs, lai informētu arī sadarbības partnerus par izstrādātajam elektroniskajiem pakalpojumiem, kas būs atvieglojums ne tikai pašam reģionam, bet noderēs arīdzan pašvaldību darbā.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2012-05-11
ESF финансирование: 25 914.39 EUR / 18 212.74 LVL;
  • ESF финансирование: 22 027.24 EUR / 15 480.83 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 887.15 EUR / 2 731.90 LVL;
ESF награждено: 25 914.39 EUR / 18 212.74 LVL;
  • ESF награждено: 22 027.24 EUR / 15 480.83 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/049
Исполнитель проекта: Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Партнер: Rīgas plānošanas reģiona administrācija
Дата начала проекта: 01.04.2011.
Дата окончания проекта: 31.01.2012.
Юридический адрес: Avotu iela 12, Saldus, Saldus novads, LV-3801
Tелефон: 67331492
Факс: 67331285
Cтатус: проект осуществлён