Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpoju[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Carnikavas novada domes sniegto publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir veikt visus nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai uzlabotu Carnikavas novada iedzīvotājiem efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, ieviešot vienas pieturas aģentūras (turpmāk – VPA) principu Carnikavas novada pašvaldības darbā. Projekta ietvaros tiks veiktas šādas darbības – iedzīvotāju aptaujas veikšanu par pašvaldības sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, speciālistu apmācības un labās prakses piemēru pārņemšanu no citām pašvaldībām, kā arī dokumentācijas sagatavošana VPA principa ieviešanai. Projekta ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība un sabiedrības informēšanas pasākumi. VPA ir jākļūst par informācijas aprites centrālo vietu starp iedzīvotājiem, iestādēm un domi, kā arī starp domes struktūrvienībām un amatpersonām. VPA principa īstenošana nodrošinātu pašvaldības institūciju savstarpējo sadarbību saskaņā ar labas pārvaldības principu, kā rezultātā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo informāciju un pārvaldes pakalpojumus vienuviet, personīgi nevēršoties kompetentajā iestādē.

Project results: Projekta ietvaros izstrādāts „Pētījums par Carnikavas novada domes sniegtajiem pakalpojumiem”. Pētījuma ziņojuma rezultāti tika izmantoti, apmācot domes un padotību iestāžu darbiniekus, kā arī izstrādājot dokumentāciju vienas pieturas aģentūras principa ieviešanai. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti klientu apkalpošanas centra izveidošanas koncepcija un standarti. Projekta ietvaros apmācīti 35 pašvaldības un 2 vienas pieturas aģentūras darbinieki par publisko pakalpojumu sniegšanu, e-pakalpojumu izmantošanu, klientu apkalpošanas kultūru, darbu ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, konfliktsituāciju vadību u.c. Notikusi viena sanāksme pašvaldības darbiniekiem par projekta rezultātiem. Projektā 2011. gada aprīlī veikts pieredzes apmaiņas brauciens uz Tartu Igaunijā, lai iepazītos ar labo praksi un priekšrocībām Klientu apkalpošanas centra izveidē, kā arī uzzināt, kādus e-pakalpojumus iedzīvotāji saņem.
Legal status of Project Promoter: Local government / Local government’s institution
Region: Riga Region
Last change: 2011-07-05
ESF Funding: 12 752.80 EUR / 8 962.72 LVL;
  • ESF Funding: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
Total ESF spent: 12 752.81 EUR / 8 962.73 LVL;
  • ESF spent: 10 839.88 EUR / 7 618.31 LVL;
  • ESF spent, private: 1 721.61 EUR / 1 209.95 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/050
Project Promoter: Carnikavas novada dome
Start date of project: 01.09.2010.
Project finish date: 30.04.2011.
Legal address: Stacijas iela 5, Carnikavas novads, LV-1263
Phone: 67993372; 29180607
Fax: 67992326
Status: Pabeigts