Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Procesu vadības ieviešana Veselības ministrijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Meklēt projektus
Kvalitatīvas pārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldes iestādes (šeit un turpmāk tekstā – iestādes) darbību, palielināt kapacitāti un klientu apmierinātību. Veselības ministrijas pakļautībā ir 8 valsts aģentūras,4 centri,1 inspekcija un viena universitāte. Tādējādi procesu pieejas ieviešana iestādē ir stratēģisks lēmums, ko ietekmē tās darbības mērķi, veicamās funkcijas un uzdevumi. Tāpēc - lai veicinātu klientu apmierinātību, kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrādei, ieviešanai un efektivitātes uzlabošanai nepieciešama procesu pieeja. Visi Veselības Ministrijā realizētie procesi ir jāidentificē, jānosaka to secība un savstarpējā saistība, kritēriji un metodes to efektīvai vadībai, jāanalizē, jāuzrauga un jāmēra šo procesu veikšana un jāveic darbības to uzlabošanai. Veselības Ministrija plāno izstrādāt, ieviest un uzturēt kvalitātes vadības sistēmas pamatelementus savā ikdienas darbībā un tāpēc paredz realizēt projektu „Procesu vadības ieviešana” laika posmā no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 1.oktobrim. Projekta ietvaros paredzētās darbības ir vērstas uz publiskās pārvaldes institūcijas - Veselības Ministrijas darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu, veicot kvalitātes vadības sistēmas (KVS) elementu izstrādi un ieviešanu publisko varu realizējošā iestādē sociālās politikas jomā visā valstī. Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas darbības: 1.Definēti un aprakstīti galvenie un atbalsta procesi. 2.Izveidota definēta procesu karte. 3.Izveidots procesu mijiedarbības modelis un noteikti procesu vadības raksturotāji

Projekta rezultāti: Projekts tika vērsts uz Veselības ministrijas pamatprocesu apzināšanu, sakārtošanu un efektīvu uzturēšanu. Projekta mērķis - izveidot, ieviest un pilnveidot elektroniski lietojamu vadības sistēmu, tika sasniegts.Mācībās par kvalitātes vadības sistēmu 25 darbinieki ieguva vispārējas zināšanas par kvalitātes vadības pamatprincipiem un ISO 9001:2008 nosacījumiem, 23 darbinieki apmācīti iekšējā audita veikšanā saskaņā ar ISO 19011. Projekta ietvaros tika izstrādāts un apstiprināts Veselības ministrijas pamatprocesu saraksts, izveidota pamatprocesu karte, procesu mijiedarbības modelis, izstrādāti un apstiprināti Veselības ministrijas 4 pamatprocesu bloku un atbalsta bloku apraksti, izstrādāta ministrijas Kvalitātes vadības rokasgrāmatas procesu aprakstu sadaļa.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2010-04-27
Projekta kopējais finansējums: 22 984.36 EUR / 16 153.50 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 19 536.70 EUR / 13 730.47 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 3 447.66 EUR / 2 423.03 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 22 984.36 EUR / 16 153.50 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 19 536.70 EUR / 13 730.47 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/002
Projekta īstenotājs: Veselības Ministrija
Uzsākšanas datums: 01.12.2009.
Pabeigšanas datums: 31.05.2010.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011
Telefons: 67876010
Fakss: 67876002
Statuss: Pabeigts